Naptár

2023. április 27–29..

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Scheuring Flóra

Anyanyelvfejlesztő IKT-alkalmazások egy digitális tananyagpiacon

Bevezetés

Napjainkban a megváltozott tanulási-tanítási környezethez igazodva egyre több pedagógus él a digitális eszközök kínálta lehetőségekkel, és használ az óráin interaktív táblát, laptopot, okostelefont, GPS-t, projektort, hogy ezáltal is közelebb hozza a diákokhoz a tananyagot. Az újfajta nevelési környezet tehát újszerű szemlélet, tudás és kompetenciák meglétét kívánja a pedagógusoktól (Gonda 2008). Az egyik legelterjedtebb IKT-eszköz az iskolákban az interaktív tábla; számos előnye közül említendő, hogy tanulás során az elengedhetetlen motivációt, a kíváncsiságot kelti fel a gyermekekben. Az European schoolnet 2006-ban készült felmérése (1) azt mutatja, hogy az európai tanárok 86%-a szerint a gyermekek motiváltabbak, ha a tanulás a számítógép és az internet használatával történik. Az interaktív táblán pedig valójában a számítógép képernyőjét láthatjuk, és érintéssel működtethetjük. Az eszköz színes táblaképe, a különböző felvételek, ellenőrzési módok, színes tollak és a különféle kész gyakorlatsablonok lehetővé teszik, hogy az anyanyelvi órákat még érdekesebbé tegyük a diákok számára. Az interaktív tábla által kínált eszközök mind a diákokat, mind a pedagógusokat inspirálják. Használatuk felkelti és fenntartja a tanulók figyelmét, így motiváltabbak lesznek mind a tanulók, mind a pedagógusok, ezáltal a tanulás és a tanítás hatékonyabbá válhat (Presér 2009).

A legelterjedtebb interaktív tábla a világon a SMART Technologies által gyártott SMART Board; ennek segítségével a világ 175 országában körülbelül 40 millió diák tanul (2) (idézi Boda 2012). A kanadai SMART Technologies honlapján elérhető tananyagok sokféleségéről, alkalmazási lehetőségeiről egy korábbi tanulmány már beszámolt e folyóiratban (Boda 2012). Jelen ismertető célja a SMART Board interaktív táblák hazai forgalmazója, az LSK Hungária által létrehozott magyar nyelvű TananyagPiac anyanyelvi neveléssel kapcsolatos tartalmainak a bemutatása (3).

A SMART TananyagPiac az anyanyelvi nevelés szolgálatában

Az oldal célja a magyar nyelvű SMART interaktív eszközökhöz készített tananyagok összegyűjtése, rendszerezése témakörök, valamint a tanított korosztály szerint (1. ábra). Regisztráció után a tananyagok bárki számára ingyenesen letölthetők. Érdemes rendszeresen ellátogatni az oldalra, mivel a tananyagbázis folyamatosan bővül újabb és újabb feladatsorokkal. A honlap kezdőlapján láthatók a legnépszerűbb, a legújabb és a legjobb címkékkel ellátott tananyagok. A gyakorlatok a Keresés fülre kattintva érhetők el, ezt követően az összetett keresési funkció használatával szűkíthető a keresési kör a keresett kifejezésnek, a tantárgy nevének, a tanított diákok életkorának, valamint a tananyag típusának a megadásával. Utóbbi SMART Notebook, valamint SMART Response szoftverben készített feladatsor és 3D-s modell egyaránt lehet.

 

1. ábra

A magyar nyelvű TananyagPiac oldala

 

A tananyagpiac az óvodás korúaknak, az általános iskolásoknak és a középiskolás korúaknak kínál színes, érdekes, ötletes tananyagokat. A Keresés fülre kattintva beállítható az írás-olvasás, illetve a magyar nyelv tantárgy, így láthatóvá válnak az anyanyelvi tartalmú feladatsorok. Az óvodás korúaknak készített hasonló tartalmú tananyagok az életkor beállításával találhatók meg a legegyszerűbben. Ha a keresés után kiválasztottunk egy feladatsort, akkor a tananyag címére kattintva megjelenik a minősítés, vagyis az, hogy a kollégák ötből átlagosan hány csillagot adtak a feladatsorra. Láthatjuk emellett azt is, hogy eddig hányan nézték meg, illetve hányan töltötték le az adott tananyagot.

Smart Notebook Express (4) oldal lehetővé teszi, hogy akár a tananyag letöltése nélkül belenézzünk egy-egy feladatsorba. Így miután gyorsnézetben megtekintettük az anyagot, eldönthetjük, hogy kívánjuk-e menteni a fájlt a számítógépünkre. A tananyagpiacon a kiválasztott feladatsorra kattintva az oldal felajánlja az előnézet lehetőségét a SMART Notebook Express-szel, illetve a weblap jobb oldalán, a kék dobozra kattintva tölthetjük le a tananyagokat. Mindegyikhez írhatunk hozzászólásokat, dicséreteket, javaslatokat, valamint lehetőség nyílik arra is, hogy a feladatsorral a tananyag szerzőjét kérdezzük.

Az ismertető következő része a korosztályok alapján mutatja be a TananyagPiacon található feladatok egy részét. A bemutatott anyagokról rövid leírás olvasható, valamint egy képernyőkép szemlélteti és teszi érthetőbbé a feladatokat. A feltöltött tananyagok szinte kivétel nélkül óravázlattal együtt tölthetők le, ezzel is megkönnyítve a kollégák munkáját.

 

Digitális anyanyelvi feladatok az óvodások számára

Az iskola előtt álló gyermekek anyanyelvi fejlesztését szolgálja a tananyagpiacon található néhány feladatsor. A Háziállatok című gyakorlatsor (2. ábra) célja a gyermekek szókincsének a bővítése, a feladatok segítségével az óvodások a háziállatok és kicsinyeik nevét tanulják meg (5). A tananyag ráhangoló állatos memóriajátékkal kezdődik, ahol az állatok és kicsinyeik is megjelennek. Ezt követően a gyermekeknek csoportosítaniuk kell az állatokat több szempont alapján, például a 2. ábrán látható állatoknak szőrük vagy tolluk, hány lábuk van.

 

 

2. ábra

Háziállatok – Az állatok megnevezése

 

Mat-Makk című feladatsor elsődleges célja az, hogy a kisebb gyermekek megismerkedjenek a táblával, képesek legyenek kezelni, illetve hogy megtapasztalják, a tábla milyen sokféle választ adhat egy-egy érintésre, például hangok vagy képek formájában (6). A feladatsor keretét egy mese adja, majd folyamatos instrukciók irányítják az óvodásokat a megismerésben. A tananyag ilyenformán az anyanyelvi nevelés szempontjából is hasznos, hiszen a gyermekek hallás utáni szövegértését is fejleszti. A 3. ábrán egy részlet látható a feladatsorból: a gyermekek egy rövid történetet hallgatnak meg Makkocskáról, majd a táblára kattintva meghallgathatják a vihar hangját, Makkocskára kattintva pedig hagyhatják, hogy a szél elrepítse őt.

 

 

3. ábra

Mat-Makk – Ismerkedés az interaktív táblával, a hallásértés fejlesztése

 

Az Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? című tananyag nagycsoportos óvodásoknak készült (7). A feladatsor célja az, hogy az iskolába készülő gyermekek bepillantást nyerhessenek az iskola világába. A tananyag számos szórakoztató játékot tartalmaz, amelyek közül több az anyanyelvi kompetencia fejlesztését szolgálja. Ilyen például a 4. ábrán látható, a jelzős szószerkezetekkel kapcsolatos feladat.

 

 

4. ábra

Iskola, iskola ki a csoda jár oda? – Játék a jelzős szószerkezetekkel

 

Az óvónő felolvassa a jelzős szószerkezeteket, majd a gyermekeknek párosítaniuk kell őket a megfelelő képpel. Az eredeti kép többszöri megtekintése után végül a kis mozaikokból kirakják a süni képét. A feladatsor emellett több, a számolást és az irányokat gyakoroltató társasjátékot is tartalmaz. A kisgyermekek anyanyelvi készségei emellett az olykor megértési nehézséget okozó játékszabályok és instrukciók értelmezésével is fejlődnek. A társasjátékokban először az óvónő felolvassa a szabályokat, majd a gyermekek az utasításokra figyelve kezdik el a játékot.

 

Digitális anyanyelvi tananyagok az alsó tagozatosok számára

A kisiskolás korosztálynak már lényegesen több tananyag készült, rendkívül ötletgazdag, sokszínű, látványos anyanyelvi feladatok állnak a pedagógusok rendelkezésére. A helyesírás, a betűk írása, az olvasás és a hallás utáni szövegértés területéről számos tananyag megtalálható az oldalon.

Az óvoda és az iskola közötti átmenet segítésére készült a Képességfejlesztés című tananyag (8). A feladatsorban találhatók többek között a képi memóriát fejlesztő feladatok (5. ábra), az irányok ismeretével kapcsolatos példák, illetve hasznos gyakorlat a hangok és az állatok párosítására vonatkozó gyakorlat is.

 

 

5. ábra

Képességfejlesztés 1. osztályosoknak – A képi memória fejlesztése

 

Az Utazzunk Nyelvtanországba! című tananyag (6. ábra) célja, hogy az alsó tagozatos anyanyelvi óra első három évének anyagát játékos formában mutassa be, illetve ismételtesse a diákokkal (9).

 

 

6. ábra

Utazzunk Nyelvtanországba! – Címoldal

 

A tananyag hét feladatból áll, és az alábbi témaköröket foglalják magukba: a hosszú és a rövid magánhangzós szavak, valamint a főnevek csoportosítása, illetőleg helyesírásuk gyakorlása tanulói szókártyákkal. A feladatsorok lehetőséget kínálnak még az igék és a főnevek csoportosítására tanulói szókártyák segítségével; a és az ly helyesírásának a gyakorlására; a főnevek és a melléknevek összegyűjtésére, valamint a tulajdonnevek helyesírásának a gyakorlására. A feladatok sokszínűek, a példák életszerűek, a tananyagban feladatsémás és a pedagógus által megalkotott gyakorlatok egyaránt találhatók.

Az Anyanyelvi nevelés című feladatsor célja az első osztályos tananyag ismétlése, gyakorlása (10). Emellett arra is szolgál, hogy a gyermekek gyakorolják az interaktív tábla használatát, kezelését. Az ismétlés 17 feladatból áll; mindegyik a SMART eszköztárában található feladatsémákkal készült (7. ábra). A feladatsor azt is bizonyítja, hogy a beépített sémák alkalmazásával milyen gyorsan készíthető el egy-egy látványos és változatos feladatsor.

 

 

7. ábra

Anyanyelvi nevelés – Betűrend

 

Hangok és betűk című tananyag főként a 2. osztályos diákok számára készült (8. ábra). A feladatsor az alábbi témaköröket dolgozza fel: a helyesírás szabályainak felfedezése; a betű-hang kapcsolat tudatosítása; a magánhangzók és a mássalhangzók megkülönböztetése; a rövid és a hosszú hangok elkülönítése; a j és az ly helyesírásának a gyakorlása; az elválasztás szabályainak az ismétlése (11). Ez a tananyag saját készítésű és a Lesson Activity Toolkit segítségével alkotott feladatokat egyaránt tartalmaz. A címoldal az óra témaköreit, célját, a munkaformákat, a feladattípusokat, a tevékenységeket foglalja össze. Ez a megoldás igen praktikus, hiszen segíti a pedagógusokat a feladatsorban való tájékozódásban.

 

 

8. ábra

Hangok és betűk – Címoldal

 

Egy másik feladatban a diákoknak a mássalhangzókat kell csoportosítaniuk aszerint, hogy azok egy-, két- vagy háromjegyűek (9. ábra).

 

 

9. ábra

Hangok és betűk – A mássalhangzók csoportosítása

 

Ezt a diát is ízléses képek színesítik, de csak olyan mértékben, hogy ne tereljék el a gyermekek figyelmét a feladatról. A feladat másik részében a diákoknak az ábécé hiányzó betűit kell a megfelelő helyre írniuk. A magánhangzóknak és a mássalhangzóknak különböző a színük, így a feladat elvégzését követően lehetőség nyílik arra is, hogy a tanító ezt a különbséget megbeszélje a gyermekekkel. A gyakorlat grafikai megjelenése is igazodik a tanított korosztályhoz. Egy újabb feladatban a szótagolást gyakorolják a diákok. A gyermekek a szavak képét látják, ez alapján kell a megfelelő szótagszámú kosárba tenniük a képekhez tartozó, a képek alatti téglalap mögött megbújó szavakat. Miután a diákok elvégezték a feladatot, megfogalmazzák a szótagolás szabályát. Egy másik részfeladat a szótagolás és a helyesírás témakörét érinti. Ebben először szótagolni kell a képen látható élőlények és tárgyak nevét. Az ellenőrzés érdekes lehet a kisiskolásoknak, hiszen radírozással varázsolhatják elő a megfejtést. A feladat továbblép a helyesírás témakörére, amikor szabályt fogalmaztat meg a gyermekekkel a szó végi ó hang hosszúságáról. A helyesírás témaköréhez kapcsolódik az a feladat is, amelyben a gyermekeknek képek alapján kell kimondaniuk magukban a szót, majd a hosszú magánhangzóra végződő szavakat kell a hajóra tenniük. A gyakorlatot ezúttal is a tudatosításra, a szabályalkotásra, a kivétel keresésére vonatkozó anyag zárja.

Micimackó olvasni tanul című tananyag egy társasjáték segítségével gyakoroltatja az olvasást (10. ábra), fejleszti az olvasási technikájukat (12). Emellett hasznos a hallás utáni szövegértés, valamint a szociális kompetencia fejlesztésében is. A társasjátékban a gyermekeknek dobniuk kell a dobókockával, majd az egyes mezők előtt különböző olvasási feladatokat kapnak. Ha ezeket sikeresen megoldják, a mezőre léphetnek.

 

 

10. ábra

Micimackó olvasni tanul – Társasjáték

 

A 13. mező feladata leginkább a fiúknak kedvez, hiszen különböző nagyméretű gépjárművek nevét kell kiolvasni, majd megkeresni a képüket a táblán. Egy másik feladatban a gyermekeknek a részletekre kell különösen figyelniük, mert a különböző lufis képek közül a megfelelőt kell a szószerkezetekhez párosítaniuk. A szövegek nagy betűkkel vannak írva, emellett a szavak szinte minden feladatban szótagolva jelennek meg, így könnyebbé teszik az olvasást.

Tyúkocska és az állatok című tananyag célja az anyanyelvi integrált nevelés, az olvasás képességének a fejlesztése játékos eszközökkel, egy mese fonalát követve (13). A mese részleteit az egyes diákon található hangszóróikonra kattintva hallgathatják meg a diákok, majd ezt követően különböző feladatokat oldanak meg az interaktív táblán. Ilyen például a 11. ábrán látható feladat is, amelynek célja a gyermekek szókincsének a bővítése.

 

 

11. ábra

Tyúkocska és az állatok – Szókincsbővítő feladat alsó tagozatosoknak

 

Egy másik feladatban a diákoknak mondatpiramist kell építeniük, ehhez segítségként kérdőszókat olvashatnak a táblán. Egy újabb gyakorlatban a gyermekeknek el kell dönteniük, hogy melyik közmondás jelentése egyezik meg a mese fő mondanivalójával. A feladat lehetőséget ad arra, hogy az alsó tagozatos diákok megismerjenek néhány közmondást, illetve hogy elgondolkozzanak a jelentésükön.

Szó – szótő – toldalék című feladatsor a 2. osztályos tanulóknak készült, célja a címben szereplő tananyagok feldolgozása, ismétlése (14). A feladatsor ötletes, érdekes és sokszínű. Az egyikben például a diákoknak dobniuk kell a dobókockával, majd a kipörgetett toldalékot a megfelelő helyre kell illeszteniük (12. ábra).

 

 

12. ábra

Szó – szótő – toldalék – Dobókockás játék toldalékokkal

 

Egy másik példában a diákoknak a táblán lévő betűk felhasználásával kell toldalékolt szavakkal válaszolniuk a feltett kérdésre, majd a feladat második részében a szavakat a megfelelő helyen függőleges egyenessel kell szótövekre és toldalékokra bontaniuk. Ez a feladat a címben szereplő tananyag gyakoroltatásán túl a gyermekek helyesírását is fejleszti, hiszen például az írásban jelölt teljes hasonulás szabályát tudatosan alkalmazhatják a szavak kirakásakor. A feladatsorban találhatók még további, a helyesírási szabályokat tudatosító gyakorlatok, valamint a feladatsor részét képezi az is, hogy a diákok a megadott szavak alapján mondatokat alkossanak.

Magyar 1. osztály című feladatsor célja az 1. osztályos magyar nyelvi és irodalmi tananyag gyakorlása, illetve ismétlése a 2. osztály elején (15). Játékosság jellemzi, így felkeltheti a kisiskolások érdeklődését az anyanyelv iránt. A 13. ábrán látható példában egy keresztrejtvényt kell megoldaniuk a gyermekeknek, amely helyes megfejtésében a meghatározások mellett képek is segítik őket.

 

 

13. ábra

Magyar 1. osztály – Keresztrejtvény

 

Egy másik feladatban a diákok szórejtvényt fejthetnek meg mássalhangzók felhasználásával. A képek itt is segítenek a megfejtésben, emellett színesebbé, érdekesebbé teszik a feladványt. Egy újabb feladatban a diákoknak a táblán lévő szavakat kell két részre osztaniuk az alapján, hogy hosszú sz vagy s hangot hallanak-e bennük. Ezt követően taps kíséretében kell szótagolniuk a szavakat. A tananyag utolsó példája is játékos, ám mégsem könnyű feladat az 1. osztályosoknak. A gyümölcstorpedóban gyümölcsök nevét kell megkeresniük, majd ezeket kihúzva megmarad néhány betű, amelyből egy újabb gyümölcs nevét rakhatják ki.

Az Óperencián innen és túl... – A főnevek birodalma című tananyag a 3. és a 4. osztályos diákoknak készült (16). Elsődleges célja a főnév témakörének az ismétlése, gyakorlása. Minden dia egy-egy meséhez, meseszereplőhöz, mesebeli helyhez kötődik. A feladatokhoz a szerző a diasor használatával kapcsolatos tanácsokat rejtett el a diák jobb oldalán. Ezeket az információkat a pedagógusok otthon, az óra tervezésekor elolvashatják, majd ismét elrejthetik a dia jobb oldalára, így a tanórán már nem jelenthet problémát a feladatsor kezelése és az ott beállított funkciók alkalmazása. Az első részben mesebeli szereplőkhöz kell közneveket mondaniuk a gyermekeknek (14. ábra). A feladat a köznév és a tulajdonnév különbségének megismerését, felelevenítését szolgálja. A diákok által ismert és szeretett állatfigurák motiválóak lehetnek, az ilyen típusú feladatokat szívesen oldják meg a kisiskolások.

 

 

14. ábra

Az Óperencián innen és túl... – Feladat köznevekkel

 

A tanároknak szóló segítség oldalról húzható elő, majd ugyanúgy ismét elrejthető. A Hamupipőkecímű meséhez kötődő feladatban a gyermekeknek – csakúgy, mint Hamupipőkének – válogatniuk kell: a főneveket és a más szófajú szavakat kell két csoportba szedniük, majd a kosarakba tenniük. A tanári munkát ebben az esetben is a feladattal kapcsolatos technikai tanácsok segítik. Egy másik feladat a megadott főnevek ellentétes jelentésű párját kéri a diákoktól. Az ellenőrzéshez a szóra kattinthatnak, majd a varázsdoboz segítségével megjelenik a táblán a megoldás. Izgalmas lehet a gyermekeknek az a rejtvény is, amelyben a boszorkány lefröcskölte a titkos receptjét, így a szavak kevéssé olvashatók. Ki kell találniuk, hogy mely főnevek bújnak meg a foltok mögött. Ez a feladat óra eleji ráhangolásnak is nagyszerű lehet, hiszen felkelti a gyermekek érdeklődését, valamint fejleszti anyanyelvi gondolkodásukat. Egy másik gyakorlatban kutyák nevét kell betűrendbe rakni. Ez a feladat is a korosztálynak megfelelő mesés köntösbe van bújtatva, így a diákok feltehetően nagyobb lelkesedéssel oldják majd meg. Hasonlóan érdekes az is, amelyben a gyermekeknek a megadott szavakból kell összetett szavakat alkotniuk. A feladatsor további ötletes, igényesen kidolgozott részkérdéseket tartalmaz többek között a helyesírás és a mondatalkotás témaköréből. A feladatok együtt ismétlő- vagy gyakorlóórán is alkalmazhatók, de külön-külön is hasznosak lehetnek az óra bevezetéséhez és a ráhangoláshoz.

Betűtől a mondatig című tananyag az 1. osztályos tanulóknak készült; célja, hogy év végén a gyermekek átismételjék a tanultakat (17). Természetesen ezek a feladatok külön-külön is használhatók tanév közben ismétlésre, óra eleji ráhangolásra, gyakorlásra vagy ellenőrzésre. A feladatok instrukciói oldalról húzhatók elő, majd ugyanitt elrejthetők. Az első igen összetett feladat: a gyermekek először megnevezik a képeket, majd tapssal kísérve ki is mondják őket (15. ábra). Ezt követően hangokra bontják a szavakat, majd a képre kattintva meghallgatnak egy hangot, amely az adott szóban szerepel. Oda kell tenniük a piros pöttyöt, ahol az adott hangot hallották. Végül a piros téglalapra kattintva ellenőrizhetik munkájukat.

 

 

15. ábra

Betűtől a mondatig – Hangkeresés

 

A feladat másik részében képeket és szavakat kell a gyermekeknek párosítaniuk. Az ellenőrzéshez a képek alatti területen radírozhatnak. A következő, egyszerűen elkészíthető, ám a gyermekeknek nem feltétlenül könnyű gyakorlat különböző szavakkal többször is megjelenhet az olvasásórán a tanév során. A diákoknak a piros betűtől kell elindulniuk, majd az utasításokat követve a megfelelő sorrendben kell összeolvasniuk a betűket.

Barangolás a magyar nyelv birodalmában című, a 2. osztályos tanulók számára készült tananyag célja a magyar nyelv elemeinek a gyakorlása, valamint a nyelvi helyesség tanulása mesés környezetben (18). A tananyag kezdőoldala látható a 16. ábrán.

 

 

16. ábra

Barangolás a magyar nyelv birodalmában – Kezdő táblakép 16 feladattal

 

A diákoknak 16 feladatot kell megoldaniuk, hogy így segítsenek a szörnnyé varázsolt Hercegnek újra emberré változni. A gyakorlatok mindegyike valamelyik meséhez kötődik, így is motiválva a kisiskolásokat. Az egyik feladatban például Arielnek segíthetnek: a táblán lévő betűkből helyes magyar szavakat kell megalkotniuk. Ezt követően a nagyítóval ellenőrizhetik megoldásukat. A feladatot mindenki a helyén készítheti el a füzetében, így nem csak az a diák dolgozik, akit a tanító a táblához hív. Egy újabb gyakorlatban a diákok a táblán lévő hangokról döntik el, hogy melyik csoportba tartoznak, majd a fehér virágot egy ugyanolyan virágra húzva tekinthetik meg a feladat megoldását. Egy másik gyakorlatban a megadott szavakból kell a gyermekeknek mondatokat alkotniuk, ezután megbeszélik a tanítóval, hogy a különálló szavakból miként alakul ki a mondat. A bűvös négyzetre és a torpedóra épülő kérdéskör is bármikor bevihető az anyanyelvi órára, ha a diákok már tudnak olvasni. Mindkét játék fejleszti az anyanyelvi kreativitást, emellett figyelmet, koncentrációt is igényel. Egy újabb feladatban több j-s és ly-os szó szerepel, így leírásukkal a szavak helyesírása is rögzíthető. A feladatsor további ötletes, szépen kivitelezett példákat tartalmaz, amelyek kis változtatásokkal akár a felső tagozatosok számára is kiválóak lehetnek.

 

Digitális anyanyelvi tananyagok a felső tagozatosok és a középiskolások számára

Az 5–12. évfolyamos diákok és tanáraik számára is több, SMART Notebook szoftverben készült tananyag található az oldalon. Ezek közül csupán néhányat ismertet ez a rész rövid leírással, valamint néhány kiválasztott feladat képével.

Földrajzi nevek térképen című tananyag célja az, hogy a földrajzi ismeretekkel összekapcsolva tudatosítsa a diákokban a nyelvtani szabályokat, így tanítva és gyakoroltatva a tanulókkal többek között a helyesírást is (19). A tananyag első feladatában a Magyarországgal határos országok nevét kell a megfelelő helyre húzni a térképen, valamint a táblán lévő településeknek is meg kell keresni a helyét. A második részben a diákok a magyarországi tájakat teszik a megfelelő helyre a térképen, majd az ország vízrajzával ismerkednek meg. Emellett az ország megyéit is fel kell ismerniük a képen, majd némi hibajavítás után szövegértést fejlesztő feladat következik (17. ábra).

 

 

17. ábra

Földrajzi nevek térképen – Szövegértést fejlesztő feladat

 

A diákoknak a szöveg elolvasása után el kell dönteniük az állításokról, hogy igazak vagy hamisak. Ezt követően Magyarország nemzeti parkjaival, valamint nevük helyesírásával és a területek emblémájával ismerkednek meg.

A mássalhangzótörvények című feladatsor felső tagozatos diákoknak készült, célja a téma megismertetése, valamint gyakoroltatása a tanulókkal (20). A feladatsor a Lesson Activity Toolkit segítségével szerkesztett tananyagokat és saját készítésű feladatokat is tartalmaz. Az előbbire példa az a gyakorlat, amelyben a mássalhangzótörvény megnevezését és a hozzátartozó példát kell párosítaniuk a diákoknak. Az utolsó feladatban minden sorban a kakukktojást kell megtalálniuk (18. ábra). Ehhez a megfelelő labdára kell kattintaniuk, majd a program ellenőrzi és kiírja a megoldást.

 

 

18. ábra

A mássalhangzótörvények – Kakukktojás keresése

 

Ez a felső tagozatosoknak sem egyszerű feladat képi megjelenésében is motiváló, érdekes, főképpen a fiúk számára.

Az Igék című tananyag szintén a felső tagozatos diákoknak készült (21). Célja az igék témakörének a gyakorlása. A tanulók csoportokban oldják meg a papíralapú feladatokat az órán, majd a táblánál ellenőrzik tudásukat, és a pontozótáblázatban összesítik az eredményeket. A feladatsor második példájában a diákok feladata az igék és a főnevek elhelyezése a halmazábrán (19. ábra). Ezt követően a diagram metszetébe került szavak jelentését beszélik meg a pedagógussal.

 

 

19. ábra

Igék – Halmazábra kitöltése a szavak szófaja alapján

 

Egy másik feladat a szoftver feladatsémáinak a segítségével készült. A gyermekek a feladat első részében a táblán lévő példákat párosítják a nekik megfelelő igemóddal, igeidővel, számmal és személlyel, majd a megadott példákat a ragozásuk alapján két csoportba válogatják szét.

Mondatelemzés gyakorlása, összefoglalása című feladatsor célja a megnevezett tananyagrész során tanult ismeretek alkalmazása, valamint a tanulók kommunikációs kompetenciájának a fejlesztése (22). A tanulók első feladata a megadott példamondatok és ágrajzok párosítása. A feladatsor záró anyagában a diákoknak mondatokat kell alkotniuk a képek alapján, a megadott kritériumok figyelembevételével, alkalmazva a már megszerzett tudást (20. ábra).

 

 

20. ábra

Mondatelemzés összefoglalása, gyakorlása – Mondatalkotás képek alapján megadott szempontok szerint

 

Magyar nyelv – hangtan című tananyag középiskolásoknak készült, célja az, hogy a tananyagot változatossá, érthetővé, érdekessé tegye (23). A nyelvtani szabályokat játékos, figyelemfelkeltő feladatokkal gyakoroltatja, a gyakorlatokat a diákok csoportokban oldják meg. A tananyag első felében két táblázat foglalja össze a magánhangzók és a mássalhangzók képzésére vonatkozó ismereteket. Ha a diákok már tanulták ezt a tananyagrészt, akkor a redőnyfunkciót használva a pedagógus ellenőrizheti az óra elején a korábban elsajátított tudást. Ezt követően a hangtörvényekkel ismerkedhetnek meg a diákok, amelyek megértésében, memorizálásában szintén táblázatok segítenek. A feladatsor második részében a szoftver beépített feladatsémáival készült példák sorakoznak (21. ábra). Találhatók itt párosításra, csoportosításra stb. épülő feladatok.

 

 

21. ábra

Magyar nyelv – hangtan – Csoportosítás a szavak hangrendje alapján

 

A feladatsort tollbamondás zárja, majd a csoportok kitöltik a pontozótáblázatot, hogy visszajelzést kapjanak órai teljesítményükről.

Nyelvjárások című feladatsor szintén középiskolásoknak készült, célja a témakör megszerettetése a diákokkal, valamint a tananyag érdekesebbé tétele az interaktív tábla segítségével (24). Az első dián a mai magyar nyelvjárások területi elhelyezkedéséről készült térkép látható (22. ábra).

 

 

22. ábra

Nyelvjárások – A mai magyar nyelvjárási területek

 

A tanulóknak az egyes nyelvjárási régiók nevét kell kitalálniuk, majd a kártyákra kattintva ellenőrizhetik megoldásukat. A feladatsorban található még keresztrejtvény, valamint minden nyelvjárási régióhoz egy-egy jellegzetes kép az ott élőkről, továbbá egy-egy jellemző mondat a beszédükből. A pedagógus ezeket a mondatokat elemezve az egyes nyelvjárási régiók több nyelvi és kulturális sajátosságát is bemutathatja.

Publicisztika című tananyag is a középiskolás tanulóknak készült, célja a publicisztikai eszközök használatára való nevelés (25). A tananyag minden feladata egy-egy nyelvhelyességi vagy helyesírási szempontból kifogásolható példát állít a középpontba, a diákok feladata ezeknek a címeknek, mondatrészeknek a kijavítása, illetve a hiba típusának a megtalálása (23. ábra).

 

 

23. ábra

Publicisztika – Javítás

 

A tananyagban minden esetben valódi, a publicisztika műfajában megjelent írások nyelvi példái szerepelnek, ezzel is életszerűvé téve a témakört a tanulók számára.

Összefoglalás

Igényes, érdekes és jól átgondolt interaktív táblás feladatsor megalkotásával a pedagógus akár több órát is eltölthet, ám ez az idő az évek során sokszorosan megtérül, hiszen ugyanaz a tananyag vagy annak egy másik változata újra és újra felhasználható, igazodva az adott tanulócsoport sajátosságaihoz. A SMART TananyagPiac digitális tananyagai lehetőséget adnak arra, hogy az interaktív táblával támogatott tanórák kevesebb otthoni felkészüléssel is változatosak és ötletesek legyenek. A kollégák ötleteiből sokat lehet tanulni mind technikai, mind szakmai téren. A tananyagpiac segítségével a pedagógusok valójában más kollégákkal együttműködve dolgozhatnak a közös cél: a játékos, szakszerű és a gyermekeket motiváló tananyagok elkészítése érdekében. Akár a mások által, akár a magunk által készített digitális tananyagok a pedagógiai munkát hatékonyan segítő eszközök lehetnek az anyanyelvi nevelésben.

 

Irodalom

 

Boda Annamária 2012. Digitális tananyagok és IKT-eszközök a tengerentúlról az anyanyelvi nevelés szolgálatában. Anyanyelv-pedagógia 4. http://anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=425 (2013. augusztus 15.)

Gonda Zsuzsa 2008. Az interaktív tábla alkalmazása az anyanyelvi órán. Anyanyelv-pedagógia 2.http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=46 (2013. augusztus. 15.)

Presér Ágnes Judit 2009. Az interaktív tábla hatása az oktatásra – beszámoló egy angol projektről.Anyanyelv-pedagógia 4. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=213 (2013. augusztus 15.)

 

 

 

(1) European schoolnet 2006. http://insight.eun.org/shared/data/pdf/impact_study.pdf (2013. augusztus. 15.)

(2) http://smarttech.com/ (2013. augusztus 15.)

(3) http://tananyagpiac.hu/ (2013. augusztus 15.)

(4) http://express.smarttech.com (2013. augusztus 15.)

(5) http://tananyagpiac.hu/node/592 (2013. augusztus 15.)

(6) http://tananyagpiac.hu/node/5032 (2013. augusztus 15.)

(7) http://tananyagpiac.hu/node/5082 (2013. augusztus 15.)

(8) http://tananyagpiac.hu/node/1272 (2013. augusztus 15.)

(9) http://tananyagpiac.hu/node/802 (2013. augusztus 15.)

(10) http://tananyagpiac.hu/node/852 (2013. augusztus 15.)

(11) http://tananyagpiac.hu/node/312 (2013. augusztus 15.)

(12) http://tananyagpiac.hu/node/342 (2013. augusztus 15.)

(13) http://tananyagpiac.hu/node/392 (2013. augusztus 15.)

(14) http://tananyagpiac.hu/node/632 (2013. augusztus 15.)

(15) http://tananyagpiac.hu/node/922 (2013. augusztus 15.)

(16) http://tananyagpiac.hu/node/1172 (2013. augusztus 15.)

(17) http://tananyagpiac.hu/node/4872 (2013. augusztus 15.)

(18) http://tananyagpiac.hu/node/1332 (2013. augusztus 15.)

(19) http://tananyagpiac.hu/node/572 (2013. augusztus 15.)

(20) http://tananyagpiac.hu/node/792 (2013. augusztus 15.)

(21) http://tananyagpiac.hu/node/1182 (2013. augusztus 15.)

(22) http://tananyagpiac.hu/node/2192 (2013. augusztus 15.)

(23) http://tananyagpiac.hu/node/1392 (2013. augusztus 15.)

(24) http://tananyagpiac.hu/node/2722 (2013. augusztus 15.)

(25) http://tananyagpiac.hu/node/3002 (2013. augusztus 15.)

Scheuring, Flóra: ICT applications for first language development on the digital textbook market 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2013. évi 4. szám tartalomjegyzékéhez  

 

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–