Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Szerkesztőségünk ajánlja

Cikkajánló

 

2023

 

Az Anyanyelv-pedagógia folyóirat Tanulmányok és Műhely rovatainak írásait ajánljuk figyelmükbe.

Olvassa el a cikkajánlókat!

2023/1.

2023/2.

2023/3.

2023/4.

 

Hallgassa meg a cikkajánlókat!

2023/1.

2023/2.

2023/3.

2023/4.

 

További cikkajánlók

 

Hogyan éltek a magyar kisebbségek Kárpátalján az elmúlt száz évben? Milyen nyelvi jogaik voltak? Mi jellemezte a társadalmi helyzetüket, a nyelvhasználatukat? Erről is ír az a kötet, amelyet a Szemle rovat ismertet.

 

Miért olvassunk fel hangosan, miért meséljünk a kisgyermekeknek? Erről szól a Tanulmányok rovat két írása.

 

Mekkora szerepe van a betűtípusnak egy szöveg megértésében? Ez a témája a Tanulmányok rovat egyik írásának. 

 

Milyen elvek alapján, hogyan szervezik Etiópiában az alapfokú anyanyelvi nevelést? Erről ír a Kitekintő rovat tanulmánya. 

 

2022

 

Hogyan hatnak a digitális eszközök a kisgyermekekre? Ezt is vizsgálja az a kutatócsoport, amelyet a Mozaik rovat bemutat.  

 

Hogyan zárjuk az anyanyelvi órát? Milyen hasonlóság van az anyanyelvi órák felépítése és a beszédek retorikai szerkezete között? Ez a témája a Műhely rovat egyik írásának. 

 

2021

 

Miért volt Szathmári István kiváló tanár, kitűnő tudós és nagyszerű ember? Szathmári tanár úrra emlékezik a Mozaik rovat cikke. 

 

Miben fejlődnek az egyetemi hallgatók a Tanítsunk Magyarországért Programban? Milyen sikereik vannak a hátrányos helyzetű tanulók mentorálásában? Ez a témája a Műhely rovat egyik tanulmányának. 

 

2020

 

Hol találunk módszertani ötleteket az iskolások digitális neveléséhez? Milyen jó gyakorlatokkal lehet fejleszteni a pedagógusok, a szülők és a gyermekek digitális kompetenciáját? Ebben is segít az a szakportál, amelyet a Szemle rovat bemutat. 

 

Mit és mennyit olvasnak az időskorúak? Milyen az olvasáshoz való viszonyuk? Erre ad választ a Tanulmányok rovat egyik írása. 

   Szakkönyvek, tanulmánykötetek, kézikönyvek

 

2023

 

Heltai, János Imre – Tarsoly, Eszter: Translanguaging for Equal Opportunities: Speaking Romani at School

 

De Gruyter Mouton. Berlin, Boston. 2023. 342 oldal

 

A többszerzős munka korszerű elemzést nyújt arról, hogy a transzlingválás hogyan támogatja a kétnyelvű roma tanulók tanulását az egynyelvű iskolarendszerekben. A kötetet egy videótár egészíti ki, amely a transzlingváló tantermi pillanatokat örökíti meg. Az elemzés egy hosszú távú részvételi etnográfiai kutatáson és egy olyan pedagógiai projekten alapul, amelyet általános iskolai tanárok, kétnyelvű roma résztvevők, valamint nyelvészek valósítottak meg Magyarországon és Szlovákiában. A hivatásos és civil kutatók által közösen írt könyv fontos olvasmány mind a kutatók, mind a romaniul (is) beszélő diákokat tanító tanárok számára.  De haszonnal forgathatják mindazok, akik olyan gyerekeket is tanítanak, akiknek az otthon beszélt nyelve nem része a főáramú oktatásnak és az iskolai tanterveknek.

 

Kulcsszók: alkalmazott nyelvtudomány, szociolingvisztika, cigány kisebbség, többnyelvű oktatás, transzlingválás

 

 

2022

 

Bóna Judit – Murányi Sarolta (szerk.): A nyelvfejlődés folyamata koragyermekkortól kamaszkorig

 

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. BUDAPEST. 2022. 195 OLDAL

 

A Bóna Judit és Murányi Sarolta szerkesztésében megjelent tanulmánykötet a kamaszkorig tartó életszakaszok nyelvi sajátosságait és változásait mutatja be. A kötetben tíz tanulmány kapott helyet, amelyek többek között olyan témákkal foglalkoznak, mint a dadogás, a gyermekkori két- vagy többnyelvűség, a gyermekirodalmak nyelvhasználata és az iskolai dolgozatok stilisztikai hibái. A tematikai sokszínűség kiválóan szemlélteti a nyelvfejlődés vizsgálatának az összetettségét, és fontos ismereteket nyújt az olvasóknak.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, alkalmazott nyelvészet, nyelvfejlődés, anyanyelv-elsajátítás 

 

 

Erdélyi Erzsébet (szerk.): A nyelvész – emberközelből. Grétsy László

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2022. 230 OLDAL

 

Grétsy László tanár úr 90. születésnapjára készült a jubileumi kötet. A beszélgetőtárs, Erdélyi Erzsébet kérdéseire adott válaszok közelebb viszik az olvasót a kiemelkedő tudóshoz, a nagyszerű tanárhoz és a családszerető, igaz emberhez. A könyv bemutatja Grétsy tanár úr tudományos és tudománynépszerűsítő munkásságát, szerkesztői tevékenységét. A beszélgetések magyarázatot adnak arra, hogyan értelmezi a Tanár úr a nyelvközpontú, az emberközpontú és a nemzetközpontú nyelvművelés fogalmát. A kötet betekintést ad Grétsy László életébe is, hogyan indult, hogyan alakult a pályája. Minden korosztályhoz szól a születésnapi kötet.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, nyelvművelés, tudománynépszerűsítés, pályakép, interjú 

 

*

 

Fenyő D. György: Az irodalomtanítás módszertana 1–2. Éthosz és praktikák

 

TEA KIADÓ. BUDAPEST. 2022. 1176 OLDAL

 

A kétkötetes irodalompedagógiai munka egyrészt a pedagógusképzést támogató, az irodalomtanításba bevezető szakkönyv, másrészt a gyakorló magyartanárok mindennapi iskolai munkáját segítő kézikönyv. A részletes elméleti áttekintést irodalomtanítási praktikák leírásai kísérik. A két kötet főbb fejezetei: Átfogó kérdések, A műelemzés, A szövegen kívül, Olvasás és írás, Munkaformák, A tanulás technikái, Az értékelés formái, A tanórán kívül, Nehéz kérdések, Attitűdök. A hiánypótló munkát általános iskolai és középiskolai tanároknak, tankönyvíróknak, tantervfejlesztőknek, oktatóknak és tanárjelölt hallgatóknak egyaránt ajánljuk.

 

Kulcsszók: irodalomtudomány, irodalompedagógia, irodalomtanítás, olvasás, írás

 

 

2021

 

Schirm Anita: Diskurzusjelölők szövegeken innen és túl

 

LOISIR KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2021. 288 OLDAL

 

Schirm Anita monográfiájában egyrészt összefoglalja a diskurzusjelölőkkel kapcsolatos kutatási eredményeket, másrészt négy diskurzusjelölő – hát, szóval, -e, vajon – használatát és funkcióját elemzi változatos szövegtípusokban elemzi a . A kötet ezenkívül bemutatja a hozzájuk kötődő nyelvi ideológiákat, negatív attitűdöket, és felhívja a figyelmet arra, hogy a tanároknak ebben az esetben is fontos szerepe van az attitűdformálásban. Nemcsak kutatók és nyelvészek, hanem gyakorló pedagógusok és pedagógusjelöltek számára is haszonnal forgatható Schirm Anita munkája.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, pragmatika, diskurzuselemzés, nyelvhasználat, nyelvi attitűd

 

 

2020

 

Hoppa Enikő: A csángók nevének eredetéről a nyelvtörténet tükrében

 

PRO PANNÓNIA KIADÓI ALAPÍTVÁNY. BUDAPEST. 2020. 80 OLDAL

 

Máig tisztázatlan a nyelvtörténet kutatói számára a csángó nép nevének az eredete. A legáltalánosabban elfogadott elmélet szerint az elnevezés a régies elcsángál szóból származik, amelynek jelentése ’elkóborol’. A szerző nyelvtörténész, elsődleges kutatási témája a moldvai csángó nyelvjárás. Jelen kötetében nyelvtörténeti kutatásainak eredményei alapján a név egy újszerű etimológiáját kínálja. A mű elsősorban nyelvtörténész szakemberek érdeklődésére tarthat számot, ám magyar szakos egyetemi hallgatók is haszonnal forgathatják.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, nyelvtörténet, etimológia, csángó nép

 

 

Parapatics Andrea: A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés. Tények, problémák, javaslatok

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2020. 135 OLDAL

 

A monográfia a szerző által elvégzett dialektológiai és szociolingvisztikai kutatások eredményei, valamint a hazai és a nemzetközi szakirodalom tanulságai alapján azt mutatja be, hogy milyen problémákkal néz szembe a magyarországi köznevelés a regionális nyelvi variabilitás kezelésével kapcsolatban. A könyv második fele saját tanítási ötletek bemutatásával, további kiadványok ismertetésével és irodalmi vonatkozások megvilágításával kézzelfogható segítséget is kínál a pedagógusok és a pedagógusjelöltek számára a dialektológia témakörének iskolai tanításához, a lokális identitás nyelvi megnyilvánulásait tudatosan vállaló, másokét pedig elfogadó, többnormájú nyelvszemlélet kialakításához.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, szociolingvisztika, dialektológia, anyanyelv-pedagógia

 

 *

 

Sándor Anna – Tóth Katalin: Nyitragerencséri tájszótár. Sima Ferenc tájszóhagyatéka alapján

 

KALLIGRAM. POZSONY. 2020. 288 OLDAL

 

Mit jelentenek a pupácska, formafutott, kacsmarog szavak? A válasz megtalálható Sándor Anna és Tóth Katalin közös munkájában, a Nyitragerencséri tájszótárban. A szótár különlegessége, hogy ez az első szlovákiai magyar helyi tájszótár. A szerzők munkájukkal egyúttal emléket is állítanak Sima Ferenc nyelvésznek, akinek a hagyatéka adja a szótár magját. A kötetet fellapozva az olvasó nemcsak igazi nyelvi csemegékre bukkanhat, hanem arról is képet kaphat, hogyan éltek a múlt században Nyitragerencséren.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, dialektológia, nyelvjárások, szótár, tájszótár 

 

 *

 

Szűts Zoltán: A digitális pedagógia elmélete

 

AKADÉMIAI KIADÓ. BUDAPEST. 2020. 296 OLDAL

 

A digitális világnak a tanulásban-tanításban való térnyerését jelentősen felgyorsította a koronavírus-járvány, és ez a megváltozott helyzet kihívások elé állította a pedagógusokat, a szülőket és a diákokat egyaránt. Szűts Zoltán hiánypótló kötetével erre az új pedagógiai jelenségre reagál, reflektíven összefoglalja a digitális pedagógia elméleti hátterét, választ keres a pedagógus megváltozott pozíciójára, valamint gyakorlati megoldásokat, módszertani javaslatokat is bemutat.

 

Kulcsszók: pedagógia, digitális pedagógia, módszertan, digitális kompetenciák 

 

 

2019

 

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2019. 559 OLDAL

 

A kötet, amely alapjául a szerző 2004-ben megjelent műve szolgál, a magyar mint idegen nyelv oktatásának nélkülözhetetlen segédeszköze. A másfél évtizeddel korábban megjelent kötethez képest a szerző 2019-ben megjelent könyve több szempontból újdonság: nem csupán tartalmilag és megjelenésében frissült, hanem a szakma fejlődési tendenciáihoz és igényeihez is igazodott. Az utóbbi években megjelent munkáktól eltérően Hegedűs Rita szakít az alapvetően formaközpontú megközelítéssel, és külön fejezetet szentel a magyar nyelv logikai-szemantikai és kommunikációs-pragmatikai szempontú leírásának. A kötet nem pusztán statikusan mutatja be a nyelvet, hanem nagy hangsúlyt fektet annak használati sajátosságaira is, így tökéletesen illeszkedik a modern idegennyelv-tanítás elveihez.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, magyar mint idegen nyelv, nyelvhasználat, nyelvtan 

 

 

Kiss Gábor – Kohári Anna: Nyelvészeti kisszótár

 

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT. BUDAPEST. 2019. 228 OLDAL

 

A kötet közérthetően, ugyanakkor tudományos igénnyel, szótári elrendezésben mutatja be nem csupán a legfontosabb nyelvészeti terminusokat, hanem a modern nyelvtudomány eredményeit is. Az érintett témák igen sokszínűek: megtalálhatóak közöttük a leíró nyelvészet, a nyelvtörténet, a hangtan, a szótan, a mondattan, a szövegtan, illetve a nyelv kommunikatív és poétikai funkcióival kapcsolatos szakkifejezések is. A klasszikus nyelvszemlélet fogalomrendszere mellett a modern nyelvészeti iskolák újszerű megközelítése is helyet kap a tárgyalt ismeretek között. Az olvasók széles táborának nyújthat segítséget a szótár: a nyelvészet iránt érdeklődő középiskolások, az emelt szintű érettségire, az egyetemi felvételire vagy a nyelvészeti vizsgákra készülők egyaránt haszonnal forgathatják.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, leíró nyelvészet, kommunikációelmélet, szótár 

 

 

2018

 

Kiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): A magyar nyelvtörténet kézikönyve

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2018. 548 OLDAL

 

A kötet közérthetően foglalja össze a magyar nyelvtörténet eddigi vizsgálatainak a megállapításait. A nyelvtörténeti korszakok mentén haladva ismerteti meg az olvasót a legfontosabb magyar nyelvemlékekkel, a magyar helyesírás és hangjelölés történetével, valamint a nyelvi változást érintő elméleti kérdésekkel. Kiemelt figyelemmel tárgyalja a nyelvtan-, a lexika- és a nyelvváltozat-történet elemeit, és számot ad a legújabb kutatások eredményeiről is. A kötet újdonságát a magyar nyelvközösség történetének történeti-művelődéstörténeti szempontú bemutatása, a Kárpát-medence etnikai változásának az áttekintése adja.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, nyelvtörténet, nyelvtantörténet, lexikatörténet, nyelvváltozattörténet

 

 

2017

 

Aczél Petra: Neked van igazad? Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2017. 184 OLDAL

 

Aczél Petra szerint a világ csupa érvelés. Ez a könyv is érvel – az érvelés mellett. A meggyőző beszédhez szükséges hozzáállás, valamint a kritikai gondolkodás témaköre mellett az érvelő szövegek és a vitázás fogásairól is említést tesz. A retorikát újszerűen, társas intelligenciaként, az érzékenység és a magatartás kombinációjaként mutatja be. Mindeközben kötetlenül, játékosan vonja be az olvasót a közös gondolkodásba.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, retorika, érvelés, meggyőzés 

 

Balázsi József Attila: Hasonlatszótár. A magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2017. 788 OLDAL

A kötet az egyik leggyakrabban használt költői eszközünket, a hasonlatot mutatja be. 1220 címszó (ige vagy melléknév) alá rendezve adja meg közel 4200 szóláshasonlat jelentését népköltészeti, szépirodalmi vagy sajtónyelvi példákkal illusztrálva. A gyűjtemény az egyes hasonlatok eredetéről, rokon értelmű kifejezéseiről, ellentéteiről, illetve a közmondásokban és a szólásokban betöltött szerepéről is számot ad.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelvtudomány, nyelvhasználat, ismeretterjesztés

 

 

Kereszty Orsolya – Kovács Zsuzsa – Kraiciné Szokoly Mária (szerk.): A felnőttek tanulásának és képzésének meghatározó trendjei. Tanulmányok

 

EÖTVÖS KIADÓ. BUDAPEST. 2017. 194 OLDAL

 

A kötetben olvasható tanulmányok a szakképzésre és a felnőttoktatásra fókuszálva, tematikai sokszínűséggel reagálnak a felnőttképzés aktuális kihívásaira, problémáira. Egyes szerzők elméleti, mások gyakorlati megközelítéssel elemzik a szakpolitikai változásokat, a nemzetköziesedés egyre fontosabb jelenségeit, valamint a felnőtt-tanulás módszertani kérdéseit.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, felnőttképzés, módszertan, tanulmányválogatás

 

  

Szántó Anna: Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében

 

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. BUDAPEST. 2017. 304 OLDAL

 

Szántó Anna doktori disszertációja az anyanyelvi nevelés, illetve a gyermekek tanulási képességének egyik alapvető kérdésével foglalkozik: a szövegértéssel. A szerző szokatlan aspektusból közelít tárgyához: a beszédpercepció témakörén belül elsősorban a hallott szöveg észlelésének, értésének komplex folyamatát kutatja, fejlesztési javaslatai erre vonatkoznak. A kötet a Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kiadványsorozatában jelent meg.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelv- és beszédfejlesztés, szövegértés, beszédpercepció 

 

 

2016

 

Adamikné Jászó Anna: A mondattani elv és a kisnyelvtanok. Az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában 1868-tól 1905-ig

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2016. 178 OLDAL

 

A kötet az 1868-as Eötvös József-féle népoktatási törvény utáni korszakkal foglalkozik. Mintegy kilencven korabeli elemi iskolai nyelvtant értékel, szól a leíró nyelvtanról, Simonyi Zsigmond és Szinnyei József nyelvészek munkásságáról, valamint a mondattani alapú nyelvtanokról. Bemutatja a többi anyanyelvi tárgy népiskolai tanítását is. A tanulmány az eötvösi nemzedék szakértelmét és lelkesedését láttatva hihetetlenül gazdag világot tár az olvasó elé.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelvtudomány, nyelvtörténet, anyanyelvi tárgyak tanítása

 

*

 

Adamikné Jászó Anna: Jókai és a retorika

 

TREZOR KIADÓ. BUDAPEST. 2016. 264 OLDAL

 

A kötet középpontjában Jókai Mór műveinek retorikai szempontú elemzése áll, a retorika rendszere szerint haladva. A szerző így az érvelés, a szerkezet és a stílus témájában elemzi Jókai művészetét. Mindezeken túl részletesen szól az úgynevezett Jókai-problémáról, valamint a különböző művek tartalmi és regénypoétikai szempontjairól is.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelvtudomány, retorika, műelemzés 

  

 

Gaál Edit: Magyar nyelv. Szintek, síkok, hálózatok

 

TINA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2016. 314 OLDAL

 

A kötet anyanyelvünk nyelvtani rendszeréről, időbeli és térbeli változatairól nyújt áttekintést. Legfőbb újdonsága, hogy felvázolja a teljes nyelvi rendszert; a nyelvi szintek, síkok és hálózatok együttesét ábrázolja. Kiemelt fontossággal kezeli a nyelvnek a nyelvhasználat során végbemenő mozgásait, a nyelvi szintek közötti kapcsolatokat, valamint a közlésfolyamatban az üzenet megalkotásának a menetét. Statikus nyelvleírás helyett olyan rendszerezést kínál, amely a nyelv dinamizmusát hivatott visszaadni.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelvtudomány, nyelvhasználat, nyelvi rendszer

 

 

Károly Krisztina – Homonnay Zoltán (szerk.): Kutatások és jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből


ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 2016. 240 oldal

 

A Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái sorozat egyik kiemelt célja a szakmódszertan és a szakmódszertani kutatások eredményeinek, valamint az oktatásban és a képzésben megvalósuló jó gyakorlatoknak a bemutatása. A sorozat 3. kötete a fenti célokat követve vizsgálja a tanárság három területének elméleti és gyakorlati kérdéseit. Az első fejezet a kurzus- és képzésfejlesztéssel, a második a művészeti és a bölcsész tanári elméleti és empirikus kutatásokkal foglalkozik. A harmadik fejezet középpontjában az idegen nyelvek tanításának és tanulásának aktuális megközelítései állnak. A kiadvány online is elérhető.

 

Kulcsszók: pedagógia, tanárképzés, szakmódszertan, jó gyakorlatok  

 

2015

 

 

Antalné Szabó Ágnes – Laczkó Krisztina – Raátz Judit (szerk.): Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok

 

Eötvös LOránd Tudományegyetem. Budapest. 2015. 209 oldal

  

Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok sorozat részeként megjelent munka a magyartanárok képzését, valamint továbbképzését támogató szakpedagógiai tanulmánykötet, amely anyanyelv- és irodalompedagógiai, illetve komplex szemléletű tanulmányokat tartalmaz. A különféle szerzők tollából született tanulmányok a tanulói és a magyartanári kompetenciák fejlesztésének a különböző területeivel foglalkoznak. Az írások részben elméleti, részben gyakorlati kérdéseket taglalnak. A kiadvány online is elérhető.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, irodalompedagógia, tanárképzés, magyartanítás

  

*

 

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit – Veszelszki Ágnes (szerk.): Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. BUDAPEST. 2015. 160 OLDAL

 

A segédkönyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok című könyvsorozatának 10. köteteként jelent meg. A mű elsősorban tanárjelölteknek szól, az ő anyanyelvi kritériumvizsgára való készülésüket segíti. Mindemellett olyan érdekes információkat, ismereteket tartalmaz a nyelvről, a nyelvhasználatról és a tanári beszédről, amelyek hasznos részét képezhetik nemcsak egy leendő tanári pályának, hanem a mindennapi életnek is.

 

Kulcsszók: pedagógia, tanárképzés, nyelvhasználat, kommunikáció, helyesírás

 

 

Baditzné Pálvölgyi Kata – Szabó Éva – Szentgyörgyi Rudolf (szerk.): Tanóratervezés és tanórakutatás. A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen

 

Eötvös LOránd Tudományegyetem. Budapest. 2015. 177 oldal

  

Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok sorozat részeként megjelent könyv a bölcsészetpedagógia különböző területeit vizsgáló tanulmányokat fogja össze. Foglalkozik a pedagóguskompetenciákkal, az óratervezéssel, elemzi a tanári és a tanulói kommunikáció különböző aspektusait, kitér többek között a nyelvjárások tanórai megjelenésére is. A kiadvány online is elérhető.

 

Kulcsszók: bölcsészetpedagógia, tanóratervezés, tanórakutatás, tanári kompetenciák

  

*

 

Cs. Nagy Lajos – N. Császi Ildikó: Magyar nyelvjárások

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2015. 212 OLDAL

 

A kötet a legfontosabb nyelvjárási jelenségeket mutatja be.

A nyelvjárásterületek térbeli elhelyezkedése mellett szól az egyes nyelvjárások legjellegzetesebb vonásairól, valamint betekintést nyújt a nyelvföldrajz világába is. Célja a nyelvjárási tévhitek és előítéletek eloszlatása, a nyelvi kifejezési másságok elfogadtatása. A mű az említetteken keresztül a nyelvi önazonosulás kialakulásához segíti hozzá az olvasót.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, dialektológia, nyelvjárás, nyelvföldrajz, ismeretterjesztés

  

*

 

Erdélyi Margit: Kommunikáció és személyköziség

 

MEDIA NOVA M. BUDAPEST. 2015. 191 OLDAL

 

A kötet az úgynevezett interaktív információcsere témáján belül szeretné elősegíteni a hiteles verbális és nonverbális kommunikációt – elsősorban a személyközi (interperszonális) helyzetekben. A hat fejezetbe strukturált ismeretanyag hangsúlyos részét a racionális jelrendszerekről, az érzelmi intelligenciáról, valamint az érzelmek funkciójáról szóló fejezetek adják. Az adekvát kommunikáció létrejöttét szolgálják továbbá a kötetben fellelhető didaktikai szempontok is.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, kommunikáció, interperszonalitás, didaktika, EQ

 

 

Gonda Zsuzsa: Digitális szövegek olvasásának típusai és stratégiái

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. BUDAPEST. 2015. 159 OLDAL

  

A Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok sorozat részeként megjelent munka értelmezi a digitális szövegekkel kapcsolatos főbb fogalmakat, vizsgálja az anyanyelvi és a digitális kompetencia kapcsolatát. A szerző két olyan empirikus vizsgálat eredményeit mutatja be, amelynek célja a digitális szövegek olvasásának a kutatása volt. A könyvben külön fejezet foglalkozik a digitális szövegek olvasásértésének a fejlesztésével, ennek szakpedagógiai vonatkozásaival. A kiadvány online is elérhető.

 

Kulcsszók: IKT, anyanyelv-pedagógia, digitális kompetencia, digitális szövegek

   

*

 

Károly Krisztina – Perjés István (szerk.): Tanulmányok a tudós tanárképzés műhelyeiből

 

ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 2015. 360 oldal

 

A Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái című sorozat első része a tanárképzésért felelős intézményi, szakmai, tudományos és társadalmi műhelyek közötti párbeszéd megteremtéséért jött létre. A kötet ennek nyomán azokat a dolgozatokat tartalmazza, amelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központjának 2014. november 10–11-én megrendezett Tudós tanárok, tanár tudósok – konferencia a minőségi tanárképzésről című rendezvényén elhangzott előadások alapján készültek. A kiadvány online is elérhető.

 

Kulcsszók: pedagógia, tanárképzés, tanárságkutatás, pedagógiai hatékonyság

 

 

Kugler Nóra: Gyakorlatok a magyar nyelvtan funkcionális szemléletű tanításához

 

Eötvös LOránd Tudományegyetem. Budapest. 2015. 76 oldal

 

Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok könyvsorozat részeként megjelent kiadvány a magyartanárképzésben részt vevő hallgatók számára készült feladatgyűjtemény. A kötet nyelvtani-jelentéstani gyakorlatokat tartalmaz, valamint a feladatok nyelvészeti hátterének ismertetéséhez rövid szakmai összefoglalókat, iskolai alkalmazásukhoz módszertani megjegyzéseket ad. A szerző a funkcionalitás elvét elsődlegesen a nyelvi tevékenység motiváltságának az előtérbe helyezésével valósítja meg. A kiadvány online is elérhető.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, jelentéstan, funkcionális szemlélet, feladatgyűjtemény

  

*

 

Kugler Nóra – Tolcsvai Nagy Gábor: Magyar nyelv

 

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. Nyitra. 2015. 580 oldal

 

A kötet a nyelv leírásának tudományos rendszerezését követve igyekszik átfogó képet adni a magyar nyelv tantárgyi anyagáról. A kommunikáció funkcionális nézőpontjából indul ki, majd a nyelv felépítését tárgyalja a rendszer és a használat összefüggéseiben. Így a nyelvi jel hangzó és jelentéses oldalából indul ki, innen halad tovább a mondattani, alaktani és szófajtani jellemzők felé. Ezeket követően a nyelvi változatokat rendszerezi a dialektológia és a szociolingvisztika összehangolásával. Végül a szöveg és a stílus témakörök kérdéseiről ad számot.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelvtudomány, funkcionális szemlélet, tantárgyi anyag

  

*

  

Major Éva – Veszelszki Ágnes (szerk.): A tanárrá válás és a tanárság kutatása. A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. BUDAPEST. 2015. 248 OLDAL

  

A kötet a Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok sorozat részeként megjelent tanulmánykötet. Két nagy részre tagolódik: az első fejezet szerzői a tanárrá válás folyamatát a tanítási gyakorlatok elemzésének a segítségével mutatják be. A második fejezet a tanárság kutatásával foglalkozik, többek között az intézményes idegennyelv-oktatás új kihívásaival. A kiadvány online is elérhető.

 

Kulcsszók: bölcsészetpedagógia, tanárképzés, tanárságkutatás, tanítási gyakorlat

  

*

 

Major Hajnalka: Retorika és szövegalkotás

 

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. TAKÁCS ETEL PEDAGÓGIAI ALAPÍTVÁNY. BUDAPEST. 2015. 339 OLDAL

 

A kötet a Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kuratóriuma által 2015-ben indított kiadványsorozat részeként jelent meg. A sorozat a nevelés-, illetve a nyelvtudomány témakörében írt kiváló doktori disszertációkat és szakdolgozatokat gyűjti össze. Ezek egyike Major Hajnalka munkája, amelynek az érdekessége az, hogy a fogalmazástanítást retorikai szempontból vizsgálja. A disszertáció középpontjában a tanulók szövegalkotási képességeinek retorikai eszközökkel való mérése, illetve a fogalmazási készség fejlesztése áll.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, neveléstudomány, nyelvtudomány, retorika, szövegalkotás 

  

*

  

Molnár Gábor Tamás: A figyelem művészete. Bevezetés az irodalmi művek értelmezésébe

 

Eötvös LOránd Tudományegyetem. Budapest. 2015. 145 oldal

  

A Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok sorozat első kötete elsősorban a magyartanárképzésben részt vevő hallgatók számára készült tankönyv. A szerző az irodalmi művek értelmezési gyakorlatába kínál bevezetést, az irodalmi műértelmezés gyakorlati és elméleti összefüggéseit tárgyalja. Az alapfogalmak definiálásán túl értekezik az interpretációelmélet alapvető kérdéseiről, valamint interaktív feladatsorokkal hozzájárul olyan készségek fejlesztéséhez is, mint az irodalomtudományi szakszövegek olvasása és alkotása. A kiadvány online is elérhető.

 

Kulcsszók: irodalomtudomány, irodalomelmélet, interpretáció, interaktív feladatok

  

*

 

Szathmári István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904–2005)

 

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG. TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2015. 238 OLDAL

 

A kötet az 1904-ben megalakult Magyar Nyelvtudományi Társaság százéves történetét mutatja be. Tényszerűen és hitelesen szól a Társaság létrejöttéről, szervezetének a kiépüléséről, teljes működéséről és elért eredményeiről. A legjobb nyelvészek bevonásával és a tagság szorgos munkájával igazolja a Társaság nyelvtudományunkban elért vezető szerepét. A kötetet az író személyes élményei, valamint a korabeli fényképek teszik még hitelesebbé, gazdagabbá.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, Magyar Nyelvtudományi Társaság, tudományszervezés 

 

 

Szöllősy Éva: A férfiak és a nők képe modern értelmező szótárainkban

 

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. BUDAPEST. 2015. 204 OLDAL

 

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kiadványsorozatában megjelent doktori disszertáció a biológiai nemeknek az értelmező szótárakból kibontható képével foglalkozik. E szokatlan téma új eredményei elsősorban a lexikográfiát gazdagítják, de az összegyűlt adatokat nyersanyagként használhatja a genderkutatás is. Mindezek mellett az értekezés jól dokumentálja a „rejtett tantervi” hatásokat, így a kötetet a pedagógia iránt érdeklődök is haszonnal forgathatják.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelvtudomány, lexikográfia, genderkutatás

 

*

 

Teremy Krisztina: Ottlik Géza Iskola a határon című regényének pedagógiai szempontú elemzése

 

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. BUDAPEST. 2015. 144 OLDAL

 

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kuratóriuma 2015-ben kiadványsorozatot indított azzal a céllal, hogy értékes doktori disszertációkat és szakdolgozatokat hozzáférhetővé tegyen a szakmai közösség, illetve az érdeklődő olvasók számára. Teremy Krisztina írása is ebben a keretben jelent meg. A dolgozat a szépirodalom és a pedagógiai gyakorlat kapcsolódásában tárgyalja Ottlik Géza Iskola a határon című művét. Benne az olvasó számára fokozatosan, a regény belső szövetének, finom szerkezetének elemzése során tárulnak fel a különböző pedagógiai vonatkozások.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, irodalompedagógia, irodalomtanítás, szövegelemzés

 

 

Vančo Ildikó (szerk.): Tanulmányok a nyelvtantanítás módszertanához

 

NYITRAI KONSTANTIN FILOZÓFUS EGYETEM KÖZÉP-EURÓPAI TANULMÁNYOK KARA. NYITRA. 2015. 214 OLDAL

 

A Vančo Ildikó által szerkesztett kötetben az anyanyelvi nevelés és a nyelvtantanítás témaköréből olvashatunk tanulmányokat. A kiadvány sokszínű válogatás például a grammatikatanítás, a retorika, a stilisztika, valamint a különböző tantervi és módszertani kérdések tárgyából. A gyűjtemény „A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán folyó pedagógiai tevékenység és képzés komplex megújítása, különös figyelemmel a munkaerőpiac és a tudásalapú társadalom igényeire” című projekt részeként jelent meg.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelvtantanítás, szakmódszertan, tanulmányválogatás

 

 

Vančo Ildikó – Kozmács István (szerk.): Nyelvtanulás – nyelvtanítás. Fókuszban az államnyelv oktatása kisebbségek számára

 

NYITRAI KONSTANTIN FILOZÓFUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. NYITRA. 2015. 170 OLDAL

 

A kötet a 2014. április 28–30-án rendezett nemzetközi workshop előadásainak bővített, írott, magyar nyelvű változatait tartalmazza. Az államnyelv kisebbségi tanulók számára való oktatásának tapasztalatairól, a szlovák mint idegen nyelv tanításáról, valamint az anyanyelv, az államnyelv és az identitás kapcsolatának a problematikájáról is szól. A kötet záró fejezetében az olvasó egy szlovák nyelven közölt projektismertetőről olvashat.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, államnyelvoktatás, kisebbségi nyelvoktatás

 

*

 

Wacha Imre: A tiszta beszéd. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal I.

 

TINTA TANKÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2015. 228 OLDAL

  

A kétkötetes kiadvány első kötete a hangeszközök használatának szabályairól és lehetőségeiről szól. A szerző a légzéstechnikától a beszédritmus tárgyalásáig jut el. Az elméleti tudásanyaghoz gyakorlatokat rendel, ezek általában egy-egy szöveg elmondásából állnak. A könyv kitér a kiejtési babonákra is: ilyen tévhit például, hogy a jelző mindig hangsúlyos, vagy a mondat végén felvisszük a dallamot. A gyakorlókönyv használható önállóan vagy tanári segítséggel egyaránt.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelv- és beszédfejlesztés, beszédtechnika, gyakorlókönyv 

 

*

 

Wacha Imre: Az értelmes beszéd. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal II.

 

TINTA TANKÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2015. 212 OLDAL

 

Wacha Imre kétkötetes kiadványának második kötetében a kiindulás a szöveg: a szövegértelmezésre való felkészüléstől vezet el a különböző műfajú szövegek stílusának megfelelő megszólaltatásáig. Célja az, hogy egy írásművet értelmileg megragadva bárki képes legyen a meghangosítására, és ehhez gyakorlati tanácsokkal és gyakorlási lehetőségekkel látja el az olvasót. A gyakorlókönyv használható önállóan vagy tanári segítséggel egyaránt.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelv- és beszédfejlesztés, beszédtechnika, gyakorlókönyv 

 

 

*

 

Zimányi Árpád (szerk.): A tudományoktól a művészetekig

 

LÍCEUM KIADÓ. EGER. 2015. 234 OLDAL

 

Zimányi Árpád válogatása azokat az előadásanyagokat tartalmazza, amelyek az Eszterházy Károly Főiskolán a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2014-ben szervezett rendezvényen hangzottak el. A tanulmánykötet a tankönyvek szakmaiságán és a módszertani kérdéseken túl szól a különböző tudományterületek, így az irodalom és a művészetek aktuális problémáiról, eredményeiről is. A kiadványt haszonnal forgathatják mindazok, akik érdeklődnek a tankönyvkutatás és a művészetek iránt.

 

Kulcsszók: pedagógia, módszertan, tankönyvkutatás, művészet

 

2014

  

Balassa József: A nyelvek élete – A nagyközönség számára (reprint)

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2014. 270 OLDAL

 

A Tinta Könyvkiadó azzal a szándékkal indította útra Mesterművek című sorozatát, hogy tudománytörténeti és kulturális szempontból is értékálló műveket ismertessen meg a nagyközönséggel. Az első ízben 1933-ban megjelent A nyelvek élete egyszerűen, közérthető nyelven mutat be a nyelvvel, annak anyagával és szerkezetével, a nyelvhelyességgel, nyelvfejlődéssel, nyelvrokonsággal és az idegen nyelvek elsajátításával kapcsolatos témákat. A kötetben megfogalmazott kérdések és a rá adott válaszok nagy része még mindig releváns. A könyvet jól lehet használni a nyelvrokonság tanításakor.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, általános nyelvészet, idegen nyelvek, nyelvrokonság

 

 *

   

Horváth Viktória: Hezitációs jelenségek a magyar beszédben

 

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. BUDAPEST. 2014. 117 OLDAL

 

Beszéd – Kutatás – Alkalmazás című sorozat harmadik kötete a hezitációs jelenségeket vizsgálja a felnőttek és a gyermekek spontán beszédében. A szerző összeveti a különböző korosztályok beszédében észlelhető kitöltött szüneteket, valamint a beszédközpontú elemzések mellett a hallgatói megítélésével is foglalkozik. A hezitáció fontos szerepet játszik a társalgás szerveződésében, ezért a könyv értékes tanulságokkal szolgál nemcsak a beszédtudománnyal és beszédtechnológiával foglalkozó szakemberek, hanem a pedagógusok számára is.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, alkalmazott nyelvészet, beszédtudomány, hezitáció

 

 *

 

Ladányi Mária – Vladár Zsuzsa – Hrenek Éva (szerk.): Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I−II.

 

MANYE – TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2014. 302 OLDAL, CD-MELLÉKLETTEL

 

2013. március 26−28-án az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán rendezték meg a XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszust. A konferenciakötet az elhangzott plenáris előadásokon túl (az előadók Székely Gábor, Földes Csaba, Frank Tibor, Hidasi Judit, Kiss Jenő, Kövecses Zoltán voltak) 111 szekció-előadás összefoglalását tartalmazza. Ez utóbbiak közül 38-at a kötet első, nyomtatott részében olvashatunk, míg a többi írás (és a nyomtatott teljes első rész) a CD-mellékleten kapott helyet. A nyelv – társadalom – kultúra címet viselő kötet tanulmányai rendkívül változatos témájúak, az anyanyelvi nevelésről szólók külön tematikus csoportban szerepelnek.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, konferenciakötet, alkalmazott nyelvészet, nyelvoktatás 

 

 *

   

Kiss Gábor (szerk.): Kis magyar tájszótár. 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2014. 212 OLDAL

 

A Kis magyar tájszótár olyan ismeretterjesztő munka, amely a napjainkra eltűnőben lévő paraszti világot, annak tárgyait, tevékenységeit magyarázza meg. A tudományos igénnyel szerkesztett gyűjtemény 21 általános és regionális tájszótár, valamint 2 értelmező szótár adataiból válogat. Tartalmaz csak egy-egy területen elterjedt (pl. fresszel) és a magyar nyelvterület egészén használatos (früstük, nász) kifejezéseket egyaránt. A jobb megértést illusztrációk segítik. A kötet kitűnően használható a tájszók tanításánál vagy egyszerűen csak szókincsbővítésre.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, dialektológia, lexikográfia, nyelvtörténet


 *

  

Neuberger Tilda: A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban

 

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. BUDAPEST. 2014. 185 OLDAL

 

Beszéd – Kutatás – Alkalmazás című sorozat negyedik kötete a folyamatosság és a szerkesztettség szempontjából vizsgálja a 6 és 14 év közötti gyermekek spontán beszédét. A szerző a tipikus fejlődésű gyerekek beszédét megfigyelve tesz megállapításokat az anyanyelv-elsajátításról, a beszéd fejlődéséről, valamint a spontán beszéd különböző aspektusairól. A könyv érdekes információkkal szolgál a pszicholingvisztika, illetve a fonetika iránt érdeklődők számára, a magyartanároknak, valamint a szülőknek is.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, alkalmazott nyelvészet, beszédtudomány, spontán beszéd

 

 *

  

Pléh Csaba – Lukács Ágnes (szerk.): Pszicholingvisztika 1–2. Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv

 

AKADÉMIAI KIADÓ. BUDAPEST. 2014. 1445 OLDAL

 

A pszicholingvisztika egyes területeit közös keretben bemutatva ad átfogó leírást a tudományágról a kötet. Az átfogó elméleti és történeti keret tárgyalásától eljut egészen a részletkérdésekig, így olvashatunk például a nyelv és a gondolkozás kapcsolatáról, a nyelvtechnológiáról, a nyelvi relativizmusról, az olvasási zavarokról, a korai kétnyelvűségről stb. A könyv módszertanában és leírásaiban ötvözi a bölcsészet-, a társadalom- és a természettudományos szemléletet. Hasznos olvasmány így a nyelvészeken, pszichológusokon kívül az orvosok, a programozó matematikusok, a pedagógusok, a filozófusok, az irodalmárok vagy a nyelvtanárok számára is.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, pszicholingvisztika, nyelvészeti elméletek, integratív szemlélet

 

 *

 

Vančo Ildikó – Kozmács István (szerk.): A kisebbségi magyar nyelvtantanítás kihívásai a 21. század elején

 

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és az Arany A. László Polgári Társulás. Nyitra. 2014. 170 oldal

 

A kötet azokat az előadásokat tartalmazza, amelyek a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen megrendezett Kisebbségi magyar nyelvtankönyvek kihívásai a 21. század elején című konferencián hangzottak el. A konferencia, így a kötet aktualitását is az eredményes iskolai oktatással szembeni elvárások 21. századi jelentős változása adja. A kiadvány kiemelt fontossággal kezeli az említett változások kisebbségi helyzetben való követését. Ennek szellemében szól a mű az anyanyelvoktatásról, a kétnyelvű és a magyar egynyelvű környezetben történő sikeres kommunikációra való iskolai felkészítésről, illetve a kisebbségi magyar nyelvi tankönyvekről.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, kétnyelvűség, kisebbségi nyelvhasználat, magyar nyelvi tankönyv

 

  

Veszelszki Ágnes – Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve

 

ÉGHAJLAT KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2014. 389 OLDAL

 

Az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke 2007 óta rendezi meg az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában című konferenciasorozatot. A negyedik, 2012-es konferencia témája a szakmák, tudományok nyelve, illetve az ezekről szóló diskurzus volt. A közel 40 tanulmányt tartalmazó konferenciakötet öt kiemelt témakörrel foglalkozik: elsőként a szaknyelvkutatás elméleti alapjaival, majd a kutatás történetével, az orvosi szaknyelvvel, a szaknyelvek és az oktatás kapcsolatával, végül pedig a szaknyelvi kutatásokkal (pl. nyelvpolitika, a pénzügyi világ nyelve, marketolingvisztika, zenei szaknyelv, számítógépes játékok nyelve). A kötetet három, az osztálytermi kommunikációval kapcsolatos tanulmány zárja.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, konferenciakötet, terminológia, szaknyelvek 

 

 

2013 

 

Adamikné Jászó Anna: Klasszikus magyar retorika

 

HOLNAP KIADÓ. BUDAPEST. 2013. 547 OLDAL

 

Adamikné Jászó Anna könyve a retorikával kapcsolatos régi és új ismeretek összefoglalása, amelyben a klasszikus retorika rendszerének bemutatása mellett helyet kaptak a prózai műfajok is. Az elméleti tudást rendszerező fejezetek végén gyakorlati részek, feladatok találhatók, amelyek segítségével bárki akár egyénileg is fejlesztheti szónoki képességeit.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, retorika, szónoklattan, gyakorlatok

 

*

  

Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia 2.0

 

TYPOTEX KFT. BUDAPEST. 2013. 312 OLDAL

 

A 2008-ban megjelent Digitális pedagógia című tankönyv eredetileg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnöki BSc-képzésében részt vevő diákok számára íródott, korszerű oktatásinformatikai, társadalmi és gazdasági ismereteket nyújtva számukra. Az azóta eltelt 5 év legújabb eredményeivel kiegészített kötet olyan témákat foglal magába, mint a neveléstudomány képi fordulata, az új IKT-tendenciák (például m-learning) a nemzetközi és a hazai gyakorlatok tükrében, a tanulói teljesítmény mérése online környezetben vagy az elektronikus környezetbe ágyazott „élménypedagógia”. A könyv e-bookként is megvásárolható.

 

Kulcsszók: digitális pedagógia, IKT, e-learning, m-learning

 

 *

 

Bencédy József: Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században. 12 nyelvész életrajzával

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2013. 124 OLDAL

 

A kötet a XX. századi nyelvészeti változásokat mutatja be a fontos nyelvészeti iskolákon keresztül. Megismerhetők többek között a XX. században zajló nyelvészeti változások, az új kérdések és a válaszok, a nyelvvel és a nyelvhasználattal kapcsolatos új felfedezések, elméletek és ezeknek fontosabb képviselői. A nyelvészeti iskolák alapján felosztott fejezetek után bepillantást nyerhetünk a században kialakult, illetve kiforrott tudományágak világába is. A függelékben megtalálható még a múlt század tizenkét jelentős nyelvészének rövid életrajza.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, nyelvtörténet, nyelvhasználat, életrajz

 

 *

  

Carl L. Rogers – H. Jerome Freiberg: A tanulás szabadsága

 

EDGE 2000 KIADÓ – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. BUDAPEST. 2013. 596 OLDAL

 

 

Carl L. Rogers A tanulás szabadsága című műve először 1969-ben jelent meg, ám mondanivalója ma is aktuális. A könyv egyaránt szól a szülőkhöz és a tanárokhoz, segítséget nyújtva abban, hogy a diákok személyiségfejlődése is fontos szerepet tölthessen be a tanulás folyamatában. A tizennyolc fejezet és a függelék konkrét példákon keresztül mutatja be, hogy az iskola az izgalmas és egyben élvezetes tanulás helyszíne is lehet. H. Jerome Freiberg, a Houston Egyetem professzora jelenkori amerikai példákkal egészítette ki a kötetet. A függelékben hazai szakemberek mutatják be a magyarországi tanulóközpontú iskolákat és módszereket.

 

Kulcsszók: pszichológia, pedagógia, gyermekközpontú nevelés, alternatív iskola

 

 

Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe. A hírek értéke

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2013. 108 OLDAL

 

A könyv tömören, közérthetően foglalja össze a kommunikáció elméletének és gyakorlatának egyes vonatkozásait. Kiemelten foglalkozik a hír fogalmával, a média fejlődésével, részletesen bemutatja a kommunikáció verbális és nonverbális aspektusait. Különösen érdekes a meggyőzési technikákkal, a rábeszélési stratégiákkal foglalkozó fejezet. A kötet kiváló kiegészítése, tanórán használható forrása lehet a sajtóműfajok, a médiaismeret, a tömegkommunikáció tárgyú anyanyelvi óráknak.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, kommunikáció, kommunikációelmélet, média

 

 *

 

Imrényi András: A magyar mondat viszonyhálózati modellje

 

NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK 164. AKADÉMIAI KIADÓ. BUDAPEST. 2013. 158 OLDAL

 

Imrényi András kognitív nyelvészeti szemléletű munkájában a magyar mondat szórendi kérdéseit vizsgálja. Állítása szerint a mondat nem írható le csupán a mondatrészi viszonyok feltárásával, a jelentést különböző viszonyok komplex hálózata alakítja. A kötet nemcsak a nyelvész szakemberek, hanem a pedagógusok számára is érdekes, hiszen a hagyományos mondattan tárgyalásából jelenleg hiányzik a szórend koherens magyarázata.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, kognitív nyelvészet, mondattan, szórend

 

 

Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában

 

GONDOLAT KIADÓ. BUDAPEST. 2013. 564 OLDAL

 

A 2012 nyarán Szegeden megrendezett 17. Élőnyelvi Konferencia központi témája a „nyelvszemlélet, elmélet és módszerek az élőnyelvi kutatásokban” volt. A 33 válogatott, lektorált előadást tartalmazó konferenciakötet neves hazai és külföldi szerzői olyan kérdésekre keresték a választ, hogy a jelenleg alkalmazott kutatás-módszertani eljárások mögött milyen nyelvelméleti alapok állnak, vagy hogy van-e egységes nyelvszemlélete a „kommunikatív nyelvhasználatra vonatkozó nyelvtudományi kutatásoknak”. A kötet végén név- és tárgymutató segíti a tájékozódást.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, szociolingvisztika, kutatásmódszertan, nyelvhasználat

 

 *

  

Kovács László: Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2013. 261 OLDAL

 

Kovács László 2011-es könyvének átdolgozott, kibővített kiadása ez a kötet. Az első kiadás óta eltelt két év olyan eredményeket hozott a mentális lexikon hálózatelméleti megközelítésében, amelyek újonnan felmerülő kérdések megválaszolását tették szükségessé. Ez a kötet tartalmazza az új, bővített elméleti hátteret és a legfrisebb kutatási eredményeket. Informatív olvasmány a nyelvészet, a pszicholingvisztika, valamint a hálózatkutatás iránt érdeklődőknek egyaránt.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, pszicholingvisztika, hálózatkutatás, mentális lexikon

 

 *

  

Laczkó Mária: A beszéd és az olvasás az anyanyelvben és az idegen nyelvben

 

GENIANET. PÉCS. 2011. 198 OLDAL

 

Jelen kötetében Laczkó Mária magyar anyanyelvű középiskolai tanulók (15–18 évesek) beszédprodukcióját és szövegértését vizsgálja a magyarban és az elsőként elsajátított idegen nyelvben. Ismerteti és részletesen elemzi a kísérleti eredményeket, majd összegzi az ezekből levonható tanulságokat. A szerző részletesen bemutatja az anyanyelvi és az idegen nyelvi beszédprodukció, az anyanyelven és az idegen nyelven olvasott szövegek megértése, továbbá a beszédprodukció és a szövegértés közötti lehetséges összefüggéseket. A könyv használható oktatási segédanyagként, így nagy segítséget jelent mind a gyakorló pedagógusok, mind a pedagógusjelöltek számára, olvasható azonban egyfajta magyarázatként, vagyis a beszédprodukcióval és a szövegértéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseink válaszaként is.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, idegennyelv-pedagógia, szövegértés, beszédprodukció 

 

 

Markó Alexandra: Az irreguláris zönge funkciói a magyar nyelvben

 

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. BUDAPEST. 2013. 124 OLDAL

Beszéd – Kutatás – Alkalmazás című sorozat első részeként megjelent kötet a glottalizációval, vagyis az irreguláris hangképzéssel foglalkozik. A jelenséget sokáig nem vizsgálták, mivel csak ritkán jelentkező, zavaró tényezőnek tartották, Markó Alexandra azonban a glottalizáció határjelölő szerepét bizonyítja. A könyv eredményei tanulságosak a logopédusok, a gyógypedagógusok, a beszédtechnológiával foglalkozó szakemberek, valamint a tanárok számára is.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, alkalmazott nyelvészet, beszédtudomány, glottalizáció 

 

 *

 

Ollé János – Lévai Dóra – Domonkos Katalin – Szabó Orsi – Papp-Danka Adrienn – Czirfusz Dóra – Habók Lilla – Tóth Renáta – Takács Anita – Dobó István: Digitális állampolgárság az információs társadalomban

 

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. BUDAPEST. 2013. 117 OLDAL

 

Az ELTE PPK Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoportja által kiadott kötet arra törekszik, hogy definiálja a digitális állampolgárság fogalmát, és megteremtsen egy, a digitális nemzedéket figyelembe vevő digitáliskompetencia-modellt. Három fő kompetenciaként a következőket jelölték meg: kommunikáció és eszközhasználat, tevékenység és viselkedés, értékteremtés és produktivitás. Az elméleti keret bemutatásán túl a kötet egy 2013 őszén lezajlott, több mint 2000 fő által kitöltött digitális felmérés eredményeit is bemutatja, külön vizsgálandó területként tekintve a diákok, a tanár és nem tanár felnőttek kompetenciáira. A kötet e-könyvként is elérhető az ELTE Readeren keresztül.

 

Kulcsszók: IKT, digitális állampolgárság, digitális kommunikáció, oktatásinformatika 

 

 

Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita (szerk.): Oktatásinformatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. BUDAPEST. 2013. 150 OLDAL
 

Az ELTE PPK Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoportjának legújabb kiadványa az e-learning és az oktatásinformatika interdiszciplináris területének aktuális problémáit járja körbe, modern tanulás- és tanítás-módszertani alapismereteket nyújtva az olvasó számára. A kötet fejezetei megvizsgálják a 21. századi iskola szerepét a tudásalapú társadalomban, a változásban lévő gyermek- és pedagógusképet, a tanulásszervezést és a sajátos nevelési igényű tanulók tanulástámogatásának specifikus szempontjait.

 

Kulcsszók: IKT, oktatásinformatika, e-learning, didaktika

 

 

Petrolay Margit: Tanulmányok meséről, gyermekirodalomról

 

FAPADOSKÖNYV KIADÓ. 2013. 392 OLDAL

 

A jeles gyermekíró, Petrolay Margit irodalomtudósi, irodalomtörténészi minőségében is segítette a magyar óvodai nevelés fejlődését. Ez a kötet 19, zömmel a hetvenes, nyolcvanas években született írását adja közre. A témák közül sok még ma is releváns: létezik-e minőségi gyermekirodalom, léteznek-e színvonalas, gyermeknek szánt kiadványok, hogyan hat a média a kisgyermekekre, miért fontos a mesélt mese. Az egyes mesetípusokról és jellemző szereplőikről is olvashatunk benne.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, gyermekirodalom, óvodapedagógia, irodalmi-művészeti nevelés

 

 *

 

 

Steklács János: Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés

 

NEMZEDÉKEK TUDÁSA TANKÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2013.
200 OLDAL

 

A leendő és gyakorló pedagógusok által is haszonnal forgatható kötet érdeme az, hogy áttekinti az olvasástanulás és -tanítás fogalmát, jellemzőit, és bemutatja a legújabb, hazánkban nem kellően meghonosodott olvasáskutatási tendenciákat és a hozzájuk kapcsolódó szakirodalmakat. A szerző továbbá az olvasás interdiszciplináris, metakognitív jellemzőire is felhívja a figyelmet. A könyv második része empirikus méréseket és eredményeket mutat be. Ezen belül többek között olvasási nehézségekkel küzdő gyerekek olvasási stratégiáival és a társadalom peremterületén élő felnőttek írott nyelvhez kapcsolódó attitűdjeivel, szokásaival, az erről alkotott tudásukkal és vélekedéseikkel foglalkozik.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, olvasáspedagógia, metakogníció, olvasási nehézségek 

 

 

Szépe György: Nyelvészportrék

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2013. 300 OLDAL

 

A 2012-ben elhunyt Szépe György gazdag életművének méltó megemlékezése ez a kötet, amelynek első felében 39 általa írt nyelvészportrét olvashatunk. A válogatás több mint 50 évet fog át 1956-tól 2012-ig, olyan nyelvészeket mutatva be, mint Brassai Sámuel, Fodor István, Hutterer Miklós, Kontra György, Simonyi Zsigmond vagy Zsolnai József, egyúttal megkerülhetetlen tudománytörténeti értékeket is teremtve. A kötetet három, Szépe Györgyről szóló megemlékezés zárja.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, nyelvtörténet, nyelvtudomány-történet, életrajz 

 

 *

 

Trencsényi László: Gyermekirodalom A-tól Z-ig

 

FAPADOSKÖNYV KIADÓ. 2013. 330 OLDAL

 

A kötet, alcíméhez méltóan (Kritikai írások, elemzések a gyermekirodalomról, 1970–2012) a szerző az elmúlt több mint 40 évben megjelent írásaiból válogat, amelyek például a Kincskereső, a Pedagógiai Szemle vagy az Iskolakultúra című folyóiratokban jelentek meg. A majdnem 70, hosszabb-rövidebb írás nem megjelenési sorrendben olvasható, hanem A-tól Z-ig, mintegy enciklopédiaszerűen. A könyv nem csupán sajátos gyermekirodalom-történeti dokumentum, hanem a gyermekekkel és a nekik szánt irodalommal foglalkozók számára is haszonnal forgatható gyűjtemény. 

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, gyermekirodalom, óvodapedagógia, irodalmi-művészeti nevelés 

 

 

Veszelszki Ágnes (szerk.): A világhálóba keveredett ember

 

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. BUDAPEST. 2013. 370 OLDAL

 

A kötet 77 esszéjének szerzői talán az utolsó pillanatban válaszolhattak arra a kérdésre, hogyan változtatta meg az internet a gondolkodásukat, hiszen mindez értelmezhetetlen annak a generációnak a számára, akik a digitális technika elterjedése után születtek. A rövid, olvasmányos írások sok szempontot mutatnak be: egyes szerzők tagadják, hogy más lett volna a gondolkodásuk i. e. (az internet előtt), mások saját személyes példáikon keresztül vallanak megváltozott olvasási szokásaikról, változó szociális viszonyaikról. A kötet borítóját és illusztrációit Jaksa Tímea készítette.

 

Kulcsszók: IKT, kommunikáció, kommunikációtörténet, emberi gondolkodás

 2012
 

 

  

Bárdosi Vilmos (szerk.): A szótól a szövegig

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2012. 284 OLDAL

 

A Modern Filológiai Társaság A szótól a szövegig címmel rendezte meg 2011. évi konferenciáját. A tanulmánykötet az ott elhangzott előadások szerkesztett anyagát tartalmazza az általános filológia, a frazeológia, a fordítástudomány és fordítási gyakorlat, az oktatás és a konkrét szövegelemzések tárgyköreiben. Emellett olyan, kuriózumszámba menő témákról is olvashatunk a kötet lapjain, mint a régi magyar orvosi receptekben előforduló horrorisztikus szavak, egy XVII. századi udvari tolmács és nyelvész munkássága, valamint a kárpátaljai magyar lakosság nyelvhasználata. A tanulmánygyűjtemény eredményesen használható a felsőoktatásban, és további filológiai vizsgálatok kiindulópontja is lehet.

 

Kulcsszók: filológia, frazeológia, fordítástudomány, oktatás

 

 *

 

Bartha Csilla – Nádor Orsolya – Péntek János (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2012. 360 OLDAL
 

A tanulmánygyűjtemény írásai a Kárpát-medencei kisebbségi régiók magyar nyelvű oktatását mutatják be. Az egyes témaköröket illetően a kötet további, a tájékozódást megkönnyítő bibliográfiákat is tartalmaz, ezzel is elősegítve, hogy a régió magyar nyelvi kisebbségeire, a szóban forgó országok kisebbségi magyar oktatásának változó helyzetére vonatkozó jelenlegi tudás egységes keretben legyen rendszerezhető és elérhető.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, két- és többnyelvűség, kisebbségi nyelv, kisebbségi oktatás

  

 *

 

Beregszászi Anikó: A lehetetlent lehetni. Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2012. 112 OLDAL

 

Amennyiben a kárpátaljai magyar közösség és a pedagógus értéknek tekinti a kárpátaljai magyar tárgyi és szellemi kultúra termékeit, a beregi szőttest, a népi hímzésű terítőket, a kárpátaljai magyar népmondákat, népmeséket, balladákat, a húsvéti locsolóverseket, ugyanúgy értéknek kell tekintenie a helyi magyar közösség által beszélt nyelvváltozatokat, azok minden regionális jellegzetességével együtt, mert a kárpátaljai magyarok által használt anyanyelvváltozat az önazonosságunk részét képezi, »a mi szavunk járása« szervesen hozzánk tartozó kulturális identitásképző jegy. És ezt a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás sem hagyhatja figyelmen kívül” (Beregszászi Anikó). A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatójának könyve a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához című sorozat 141. tagja. A kötet első felében elméleti összefoglaló olvasható az anyanyelvi nevelés szerepéről az iskolában. A szerző – modern nyelvtudományi alapokon nyugvó – érvelésének lényege az, hogy az iskolai anyanyelvi nevelés célja az élő, a mindennapok során használt nyelv- és stílusváltozatok elsajátítása, gyakorlása. Mindezt a könyv második felében számos (szerep)játék, egyéni, páros és csoportos gyakorlat segíti.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, dialektológia, stilisztika, regionális nyelvváltozat 

 

 *

  

Boda István Károly – Porkoláb Judit: A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában

 

Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen. 2012. 233 oldal.

 

A 21. század kultúrájának egyik fő problémája a robbanásszerűen megnövekedett információmennyiség, az adatok kezelése és feldolgozása. Az erre a kihívásra adott egyik válasz az úgynevezett hipertext- (vagy hipermédia) paradigma, amelynek segítségével könnyebben hozzáférhetővé és visszakereshetővé válnak a keresett információk. A kötet első fejezete elméleti szempontok szerint vizsgálja a hipertext szövegtanra gyakorolt hatását, míg a második fejezet részletes gyakorlati példákon keresztül mutatja be a mai, modern szakirodalmon alapuló stilisztikai eredmények összegzését. A kötet hasznos segítség lehet az oktatásban, a verselemzésben is.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, szövegtan, stilisztika, hipertext 

 

 *

 

Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola

 

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2012. 550 OLDAL

 

A kötet célja, hogy átfogó képet adjon a magyar közoktatás eredményeiről és annak változásairól. A szerzők a legfontosabb nemzetközi és hazai felmérések eredményeit összegezve és elemezve egy olyan kézikönyvet hoztak létre, amely a hagyományos magyar tantárgystruktúra bemutatásán túl kitér a tanulás sikerességéhez általánosan hozzájáruló, tantárgyhoz nem kapcsolódó képességekre is. A kötet az oktatási rendszer minden területén nagy haszonnal forgatható.

 

Kulcsszók: pedagógia, közoktatás, oktatásfejlesztés, tantárgystruktúra

 

 

Csapó Benő – Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez

 

Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 2012. 312 oldal

 

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja 2009-ben indította el a Diagnosztikus mérések fejlesztése című projektjét. A kutatócsoport célja az volt, hogy az általános iskola első hat évfolyamán használható diagnosztikus mérési rendszert dolgozzon ki a természettudományok, a matematika és az olvasás-szövegértés tartalmi keretein belül. A Csapó Benő és Csépe Valéria által szerkesztett kötet az utóbb említett területen végzett munka eredményeit összegzi. A tanulmányokból nemcsak az olvasástanítás és -felmérés kognitív idegtudományi, valamint interdiszciplináris olvasáskutatásokon alapuló pszichológiai aspektusait, illetve az olvasással kapcsolatban megfogalmazható külső igényeket (pl. PISA, PIRLS) ismerhetjük meg, hanem az olvasástanítás és -tanulás tantervi kereteit, tartalmait, ezek kidolgozásának elméleti és gyakorlati kérdéseit is. A kötet online is elérhető.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, olvasásdiagnosztika, értékelés, szövegértés

 

*

  

Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2012. 252 OLDAL

 

A kötet az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2010 októberében Budapesten közösen rendezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. A 35 tanulmány a nyelvészet szinte minden tudományterületéhez kötődő témákban, illetőleg az irodalom és a nyelvészet kapcsolatát is érintő írásokban tárgyalja a nyelvi funkciók sajátosságait.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, alkalmazott nyelvészet, nyelvi funkció, stílus

 

  *

 

Honti László: Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről. Tények és vágyak

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2012. 282 OLDAL

 

A kötet a finnugor nyelvrokonság témáját járja körül több szempontból. A mű első részre tartalmazza a nyelvtudomány jelenlegi álláspontját, ismertetve a nyelvrokonság bizonyításának szigorú módszertanát, a magyar nyelv uráli/finnugor rokonságának a kritériumait, és áttekinti az ugor nyelvcsalád összetartozásának a legfontosabb ismérveit. A második, terjedelmesebb rész sorra veszi az azokat a nézeteket, amelyek kétkedve fogadják, illetve cáfolni igyekeznek a finnugor nyelvrokonság tudományosan bizonyított tényét, majd a szerző szigorú filológiai apparátussal, bőséges idézetekkel és példaanyaggal polemizál velük.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, nyelvtörténet, finnugrisztika, nyelvrokonság

 

 

 

Kiss Gábor – Bató Margit (szerk.): Tájszavak

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2012. 168 OLDAL

 

A Tájszavak című gyűjtemény könyv formájában adja közre A magyar nyelvjárások atlaszának térképlapjain található tájnyelvi anyagot. A 950 szócikk élén egy-egy közszó áll, ezt azoknak a tájszavaknak, szóalakoknak a sora követi, amelyeket a tájnyelvben a köznyelvi címszó helyett használnak. A kötet nemcsak az egykori paraszti-gazdálkodó kor mindennapi használati tárgyainak elnevezéseit szemlélteti, hanem azt is megmutatja, hogy egy-egy köznyelvi szónak milyen tájnyelvi változatai éltek, illetve élnek a nyelvünkben. A könyv így például a nyelvtörténet vagy a szociolingvisztika tanításakor is eredményesen használható.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, dialektológia, nyelvjárás, tájszó

  

 *

 

Kolláth Anna: A szlovéniai magyar nyelv a többnyelvűség kontextusában

 

ZORA 92. Bielsko-Biala, Budapest, Kansas, Maribor, Praha. 2012. 170 oldal

 

A maga nemében hiánypótló tudományos monográfia a szlovéniai magyar nemzeti kisebbség nyelvhasználatát mutatja be. A kötet első fele ismerteti a muravidéki magyarság általános jellemzőit, a kétnyelvű tankönyvek fontosságáról készült kutatást, továbbá a helyi vernakuláris nyelv sajátosságait az idegen szavak és használati gyakoriságuk tükrében. A szerző a könyv második felében nemzetközi kontextusba helyezi a Muravidéken használt nyelvet és a beszélők közösségét. A két fejezetből olyan nemrég lezárult és folyamatban levő kutatások eredményeit ismerhetjük meg, amelyeket a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének diákjai és kutatói végeztek, illetve végeznek.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, két- és többnyelvűség, kétnyelvű tankönyvek, szlovéniai magyar nyelv 

 

 *

 

P. Lakatos Ilona (szerk.): Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2012. 142 OLDAL

 

A kötet több évtizedes kutatómunka elméleti és módszertani eredményeit összegzi. A szociodialektológiai szempontú nyelvföldrajzi és változásvizsgálatokat az északkeleti nyelvjárási régió magyarországi részén, illetőleg Kárpátalja és Románia közvetlenül a határ mentén fekvő, főleg magyarok lakta településein végezték. 18 településről (8 magyarországi, 6 kárpátaljai, 4 romániai), 537 adatközlőtől különböző módszerekkel gyűjtött 143 000 (informatizált) nyelvi adatból válogatva, 6 településpárt kiemelve 141 többdimenziós morfológiai és lexikai térképlapot készítettek el, ezeket a kötet mellékletében található CD tartalmazza.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, dialektológia, nyelvjárás, nyelvföldrajz

 

 *

 

Navracsics Judit – Szabó Dániel (szerk.): A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok III.

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2012. 404 OLDAL

 

A mintegy 40 tanulmányt tartalmazó könyv 4 fejezetre oszlik, a kötet központi témái az ép és a sérült beszédfolyamatok elemzése, a másodiknyelv-elsajátítás és a kétnyelvűség pszicholingvisztikai szempontú vizsgálata. A sorozat célja az, hogy a közép-európai pszicholingvisztikai kutatásokat a régióban megismertesse, illetve hogy nemzetközi szinten is fenntartsa az érdeklődést az egyes kutatások és ezek eredményei iránt is.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, pszicholingvisztika, beszédfolyamat, nyelvelsajátítás

 

 *

 

Németh Boglárka: Az aspektus a magyar nyelvben. Különös tekintettel a statikusságra

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2012. 188 OLDAL

 

A monografikus munkában összegzett kutatás egyfelől a magyar aspektusrendszer adekvát, több dimenziós modellezését célozza meg, másfelől a statikussággal, tehát az állapotaspektussal kapcsolatos problematikus kérdések részletes tárgyalását nyújtja. A könyv főként a jelentéselméleti kutatások sorába illeszthető, kapcsolódik ugyanakkor a mondattan, a nyelvfilozófia és a nyelvészeti pragmatika területeihez is. A szűk szakmai közösségen kívül a magyar nyelv eddig feltáratlan kérdései iránt érdeklődők, a nyelvészeti tájékozottsággal rendelkező olvasók és a pedagógusok is haszonnal forgathatják a kötetet.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, jelentéselmélet, aspektualitás, állapotaspektus 

 

*

 

Ollé János: Virtuális környezet, virtuális oktatás

 

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. BUDAPEST. 2012. 108 OLDAL

A virtuális környezet egy olyan háromdimenziós, mesterséges tér, ahol a résztvevők háromdimenziós formában, térben és időben egyszerre lehetnek jelen, és mindezt a saját nézőpontjukból egyformának látják. Az ebben a környezetben megvalósuló oktatási lehetőségeket, ezek pedagógiai alapjait, oktatás- és tanulásszervezési alapelveit mutatja be a kötet. A sok, megértést segítő ábrát tartalmazó kötet érdeme az, hogy az alapfogalmak széles körű ismertetésén túl az utóbbi évek kutatásait is összegzi. Az utolsó fejezet a virtuális környezetek fejlesztési lehetőségeit és további kutatási irányokat vázol fel. A könyv elektronikus formában is elérhető.

 

Kulcsszók: IKT, oktatásinformatika, virtuális környezet, virtuális oktatás 

 

 *

 

 

Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája

 

LIBRI KIADÓ. BUDAPEST. 2012. 413 OLDAL

 

A tankönyvnek is kiváló, de laikusként is nagy kedvvel olvasható könyv a kommunikáció, a szociológia, a pszichológia és a nyelvészet közös területéről, a társalgásról szól. A diskurzus alapvető fogalmainak (társalgás és szöveg, beszélőváltás, beszédaktus-elmélet) tisztázásán túl olvashatunk a társalgások mögötti, rejtetten megjelenő emberi tényezőkről is. Külön-külön fejezet foglalkozik a kommunikációban előforduló nemi különbségekkel, a gyermeki társalgás fejlődésével vagy az udvariasság és a feszültség, a konfliktusok kifejezésével. A szövegbe foglalt nyelvi példák a modern kommunikációs csatornák példaanyagát is felhasználják. A kötetet az alapfogalmakat tartalmazó ún. Kisszótár és gazdag irodalomjegyzék zárja.

 

Kulcsszók: nyelvészet, társalgáselemzés, pszichológia, kommunikáció

 

 

 

Szabó Tamás Péter: „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”. A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében

 

 

GRAMMA. DUNASZERDAHELY. 2012. 286 OLDAL

 

Szabó Tamás Péter 2011-ben az ELTE-n megvédett doktori disszertációjának könyvváltozata arra a kérdésre keresi a választ, hogy a javítás mint speciális metanyelvi terület hogyan jelenik meg az iskolában. A kötet kísérletet tesz az  ön- és a küljavítás meghatározására, továbbá a diskurzuselemzés módszereivel részletesen elemzi a szerző által gyűjtött metanyelvi korpuszt, amely diákok által kitöltött kérdőívekből, órajegyzőkönyvekből és interjúkból tevődik össze. A munka a szociolingvisztikai tájékozottsággal rendelkező olvasókon kívül a gyakorló pedagógusok figyelmére is érdemes lehet. A kötet kereskedelmi forgalomban nem kapható, de online elérhető.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, nyelvhasználat, metanyelv, nyelvhelyesség 

 

*

 

Veszelszki Ágnes (szerk.): Netszótár. @-tól a zukbergnetig

 

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. 2012. BUDAPEST. 396 OLDAL

 

Veszelszki Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának oktatójaként és a Nyelvészeti Tudományos Diákkör Kommunikáció: internet és média műhelyének vezetőjeként 2011-ben netszópályázatot hirdetett annak érdekében, hogy a beérkezett szavakból létrejövő korpusz alapján, a diákkör segítségével, megszerkesszék a Netszótár című kiadványt. A több mint 2000 szócikket tartalmazó szótár nemcsak a digitális bevándorlók – nagyszülők/szülők, pedagógusok – tájékozódását segíti a digitális nyelvben (digilektusban), de a találó illusztrációkkal, példaanyaggal és gyakran humoros magyarázataival a bennszülöttek számára is kitűnő szórakozást kínál. Tanórán is jól használható a két függelék: a leggyakoribb emotikonok és a netes rövidítések jelentéseit feloldó lista.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, IKT, lexikográfia, digilektus 

 

 


2011

 

 

Csizér Kata – Holló Dorottya – Károly Krisztina (szerk.): Dinamikus csoport, dinamikus tanulás. A csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2011. 282 OLDAL

(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 122.)

 

A csoportdinamika a tanulói csoport vizsgálatának a terepe. A kötet tanulmányai az elméleti összefoglalót követően azt elemzik, milyen tanulói közösségek, csoportdinamikai folyamatok szükségesek ahhoz, hogy a nyelveket tanulók az osztálytermi környezetben minél sikeresebbek lehessenek. Mindezt a gyakorlatban is alkalmazható technikákkal szemléltetik.

 

Kulcsszók: nyelvpedagógia, nyelvtanulás, csoportmunka, csoportdinamika

 

 

Klein Sándor: Tanulni jó. Egy pszichológus a pedagógiáról

 

EDGE 2000 KIADÓ. BUDAPEST. 2011. 642 OLDAL

 

A kötetben a szerző pedagógiával, azon belül pedig a leginkább a tanulással és a tehetséggel kapcsolatos írásai találhatók meg. A könyv elsőként Klein Sándor 1989 előtt megjelent írásaiból válogat, a tehetséggondozásra, illetve a gyermekközpontú pedagógiára helyezve a hangsúlyt. A második fejezet az elmúlt húsz évben megjelenő magyarországi alternatív iskolák (Rogers, Gordon) világát és a kooperatív munkaformák lehetőségeit mutatja be, míg a harmadik a matematika élményszerzést középpontba állító metodikájával foglalkozik. Végül a szerző négy tanítványa (mindannyian a Pécsi Tudományegyetem munkatársai) ír a kliensközpontú egyetemről, a „derűs iskoláról”, az esélyegyenlőségről és arról, hogy tanulni jó. A gazdag irodalomlista és jegyzetanyag jól használható a témában való további ismeretbővítéshez.

 

Kulcsszók: pszichológia, pedagógia, gyermekközpontú iskolai nevelés, alternatív iskola

 

 

Klein Sándor – Soponyai Dóra szerk.: A tanulás szabadsága Magyarországon. Alternatív pedagógiai irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak

 

EDGE 2000 KIADÓ. BUDAPEST. 2011. 721 OLDAL

 

A könyv a hazai alternatív pedagógiai gyakorlat bemutatására született, legfőbb üzenete az, hogylehet személy-, gyerekközpontú, a gyerekek igényeire válaszoló, őszinte és hiteles kapcsolatokra építő, valódi tanulási helyzeteket kínáló iskolát létrehozni Magyarországon is. Ennek érdekében megszólalnak az alternatív pedagógia mellett elkötelezett szakemberek, pedagógusok, de megismerhetjük a diákok élményeit, véleményét is.

 

Kulcsszók: pedagógia, alternatív pedagógia, iskola, gyermekközpontú iskolai nevelés

 

 

Markó Alexandra (szerk.): Beszédtudomány. Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig

 

ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR – MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET. BUDAPEST. 2012. 400 OLDAL

 

„Ez a kötet a beszédről szól – különböző nézőpontokból” – írja Markó Alexandra az előszóban. A Gósy Mária köszöntőköteteként létrejött tanulmánygyűjtemény magyar és angol nyelvű publikációkat tartalmaz a fonológia, a fonetika, a pszicholingvisztika, a beszédtechnológia, a retorika, valamint az írásjeltan köréből. A kötet számos olyan felmérést, vizsgálati módszert, tesztet ismertet, amelyek alkalmasak a gyermekek beszédének, annak fejlődésének és zavarainak a kutatására. A részletes elemzések segítséget nyújthatnak a pedagógusoknak a tanulók beszédproblémáinak a felismerésében, a gyerekek beszédészlelési és -produkciós készségének a fejlesztésében.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, alkalmazott nyelvészet, beszédtudomány, beszédfejlesztés

 

 

 

Tari Annamária: Z generáció

 

TERICUM KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2011. 348 OLDAL

 

Tari Annamária pszichológus munkája a Z generáció, az 1995 és 2000 között, a számítástechnika és az internet világába „digitális bennszülöttként” született gyerekek problémáival foglalkozik. A szerző hazai és nemzetközi kutatásokra alapozva bemutatja az információs kor legfontosabb kihívásait. Ezt követően az oktatás feladatait vázolja fel, kitér a motiváció, a hatékony oktatási módszerek, az új tanári szerep, a „függetlenebb tanulás” utáni vágy, az olvasás háttérbe szorulása, a testmozgás fontossága, illetve az együttműködésre való törekvés kérdéseire. A kötet egyaránt szól a fiataloknak, a szülőknek, nagyszülőknek, valamint a pedagógusoknak.

 

Kulcsszók: pszichológia, pedagógia, Z generáció, információs kor

 

 

Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés

 
TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2011. 234 OLDAL
 

A kötet – magyar nyelven elsőként – tárgyalja a pragmatika funkcionális kognitív nyelvészeti megközelítésből leglényegesebbnek tartott problémáit. A felvázolt pragmatikaelméleti modell a nyelvi tevékenységet a kognitív és a szociokulturális feltételek kölcsönviszonyában értelmezi, a társas megismerés, a nézőpont, a kontextus, a megnyilatkozás, a dinamikus jelentésképzés és a deixis kulcsfogalmai köré szerveződve. E pragmatikai modell alapján többek között meghatározza az idézés, az elbeszélés és az irónia fogalmát.  


Kulcsszók:
nyelvtudomány, pragmatika, funkcionális kognitív nyelvészet, nyelvi tevékenység

Ismeretterjesztő kiadványok, oktatási segédkönyvek, tankönyvek

 

2024

 

Antalné Szabó Ágnes – Keisz Ágoston – Raátz Judit: Érettségi felkészítő. Magyar nyelv és irodalom

 

ELTE EÖTVÖS KIADÓ. BUDAPEST. 2024. 211 OLDAL

 

Az Érettségi felkészítő című sorozatban megjelent kötet a közép- és az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgához ad segítséget. A kiadvány a 2024-től érvényes vizsgakövetelmények alapján készült. Ismerteti a vizsgák menetét és értékelését. Bemutatja a közép- és az emelt szintű írásbeli érettségi vizsga minden feladattípusát a javítási-értékelési útmutatóval együtt. Részletes módszertani tanácsokat ad a műelemzéshez, a szövegalkotáshoz, az esszéíráshoz és a szóbeli feleletre való felkészüléshez. A magyar nyelvi szóbeli mintafeladatok témavázlatokat és feladatmegoldásokat is tartalmaznak. 35 közép- és emelt szintű irodalmi vizsgafeladatot is kínál a kötet. A könyv hasznos iránytű nemcsak a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgához, hanem a tanuláshoz és a tanításhoz tanárnak, diáknak és hallgatónak egyaránt.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, magyar nyelv és irodalom érettségi, műelemzés, szövegalkotás, felelet

 

*

 

Hatvani Zsófia: Gyerekmondókák. 550 dajkarím, kiolvasó, kiszámolósdi, csúfoló, nyelvtörő és köszöntő

 

TINTA KIADÓ. BUDAPEST. 2024. 160 OLDAL

 

Az ékesszólás kiskönyvtára című sorozatban megjelent kötet 550 gyermekmondókát kínál az olvasóknak. A gazdag és színes népköltészet végigkíséri az életünket. Minden gyermek átéli a mondókák ritmusának az élményét, a mondókákkal kísért játék örömét. A gyermekek szívesen játszanak a hangokkal, a szavakkal, a mondókák segítik a zenei és a nyelvi nevelésüket, a személyiségük fejlődését. A kötetben összegyűjtött mondókák hasznosak lehetnek a kisgyermeknevelőknek, az óvodapedagógusoknak, a tanítóknak és a szülőknek egyaránt.

 

Kulcsszók: alkalmazott nyelvtudomány, kisgyermeknevelés, népköltészet, mondóka, játék

 

 

2023

 

P. Lakatos Ilona – Minya Károly – Pethő József – Sebestyén Zsolt: Érettségi tételek magyar nyelvből – 96 kidolgozott tétel 8 témakörben

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2023. 460 OLDAL

 

A Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához című sorozat 230. kötete kézikönyv az érettségizőknek anyanyelvük megismeréséhez. Az érettségi követelményekben megadott nyolc magyar nyelvi szóbeli témakör középszintű és emelt szintű tételeit négy jeles nyelvész szakember dolgozta ki. A kötet részletesen bemutatja a következő témákat, és szakirodalmat is ajánl hozzájuk: kommunikáció, a magyar nyelv története, ember és nyelvhasználat, a nyelvi rendszer, a szöveg, a retorika alapjai, stílus és jelentés, digitális kommunikáció. Az érettségire való felkészülést, a tanulást segítik az érthető fogalommagyarázatok és a gazdag példaanyag. A kötetet nemcsak a középiskolai diákoknak, hanem a magyartanároknak is ajánljuk.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, anyanyelvi nevelés, magyar nyelv és irodalom érettségi, érettségi tételek 

 

 

2022

 

Szőcsné Antal Irén: Anya – nyelv – varázs

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2022. 224 OLDAL

 

Az Ékesszólás Kiskönyvtára című sorozat kiadványa újabb nyelvi játékra hívja az olvasókat. A kötet tíz feladatsort kínál azoknak, akik szívesen fejlesztenék szókincsüket, nyelvi kreativitásukat, anyanyelvi kompetenciájukat. A feladatokhoz megoldókulcs tartozik, ezért alkalmas önálló használatra, de a kötet remek módszertani forrása lehet az anyanyelvi óráknak is.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelvfejlesztés, anyanyelvi kompetenciák, feladatgyűjtemény, nyelvi játékok 

 

 

2021

 

Fenyő D. György: Útikalauz a vershez

 

TILOS AZ Á KÖNYVEK. BUDAPEST. 2021. 200 OLDAL

 

Az irodalomoktatás egyik fontos feladata az olvasóvá nevelés, az olvasásnépszerűsítés, ám mindezekhez elengedhetetlen a szövegértési és -értelmezési kompetenciák fejlesztése. Fenyő D. György útikalauza ebben nyújt segítséget pedagógusoknak és diákoknak egyaránt. A szerző 25 klasszikus és kortárs, változatos tematikájú és hosszúságú verset mutat be könyvében, kommentárjaival pedig irányjelző táblákként segíti a szövegek elemzését. A kötet ezáltal nemcsak a kiválasztott művek értelmezéséhez ad támpontokat, hanem általános érvényű versolvasási stratégiákkal is megismerteti az olvasót.

 

Kulcsszók: irodalompedagógia, irodalmi nevelés, olvasás, szövegértés, verselemzés 

 

 

2020

 

Nádasdy Ádám: Milyen nyelv a magyar?

 

CORVINA KIADÓ KFT. BUDAPEST. 2020. 204 OLDAL

 

Nádasdy Ádám legújabb könyve a magyar nyelvről, illetve annak történetéről szól. A munka elsősorban nem a tudós közösségnek készült: bár kijelentései tudományosan megalapozottak és helytállóak, szakít a magyar nyelvtörténettel foglalkozó szakkönyvek hagyományával, és közérthetően, szórakoztatóan mutatja be a szaktudomány módszereit és legfontosabb megállapításait. Éppen ezen újszerű megközelítés miatt lehet a kötet hasznos segédkönyv nem csupán a magyartanárok számára, hanem minden olyan érdeklődőnek – legyen az a magyar kultúrát kedvelő laikus olvasó vagy középiskolás diák – aki a nyelvészettel ez idáig csak száraz, kategorikus kijelentéseket tartalmazó szakmunkákban találkozott. A mű hat fejezetből áll, amelyekben a magyar nyelvtanról és a szókincsről, a nyelvtörténeti változásokról, a nyelvrokonság problémájáról, illetve az írás és az írott nyelv kérdéseiről olvashatunk.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, nyelvtörténet, finnugor nyelvek, tankönyv 

 

 

2019

 


Adamikné Jászó Anna: Stilisztikai kisszótár. Szóképek, alakzatok és egyéb stíluseszközök szótára

 

INTERKULTURÁLIS KUTATÁSOK KFT. BUDAPEST. 2019. 254 OLDAL

 

A kötet a stilisztikával kapcsolatos alapvető tudnivalókat foglalja össze. Amellett, hogy betekintést nyújt a szerző saját kutatási eredményeibe, haszonnal forgathatják vizsgára készülő diákok is. A mű úgy formailag, mint tartalmilag felhasználóbarát: kis helyen elfér, a fogalmakat közérthető példákkal szemlélteti, és az ismeretek tökéletesen illeszkednek a középiskolai tananyag rendszerébe. A szerző 183 fogalmat ismertet, amelyeket szóképekre, alakzatokra és egyéb stíluseszközökre oszt fel. Az egyszerű tájékozódást segíti, hogy a tárgyalt fogalmak mindhárom témakörön belül betűrendben követik egymást. A közérthető magyarázatok segíthetnek abban, hogy a laikus olvasó is felismerje saját és mások beszédproduktumának alapvető stílusjegyeit.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, stilisztika, önértékelés, szótár 

  

 *

 


Deborah Tannen: Miért értjük félre egymást? – Kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak vagy buknak

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2019. 224

 

A könyv témája a beszélgetési stílus, illetve annak fontossága a mindennapi kommunikációban. A szerző arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi állhat a hozzánk legközelebb álló emberekkel folytatott hétköznapi kommunikáció félresiklásának a hátterében. Sokszor tapasztalhatjuk, hogy családtagjaink, barátaink vagy éppen a partnerünk – tehát azok az emberek, akikkel általában a legtöbbet „gyakoroljuk” a beszédet – nem értik, hogy mit akarunk igazából közölni. Deborah Tannen amellett érvel, hogy a probléma megoldását nem abban kell keresnünk, amit mondunk, hanem ahogyan mondjuk. A stílus tehát olykor nem szándékos többletüzenetet ad a mondanivalónkhoz, ezzel pedig a kimondott szó nem pontosan azt jelenti, amit hiszünk. A közléseink félreértésének hátterében emellett az is feltételezhető, hogy a másik beszélgetési stílusa olyan mértékben különbözik a mienktől, hogy a kommunikációs szakadékot már nem tudjuk pusztán jó szándékkal áthidalni. A kötet abban nyújt segítséget, hogy megismerjük a saját beszédstílusunkat, belássuk, hogy a beszélgetőpartnerünk számunkra esetleg sértő stílusa nem feltétlenül tudatos, és abban, hogy mindezeket a gyakori konfliktusokat hatékonyan kezelni tudjuk.

 

Kulcsszók: kommunikációelmélet, társalgás, beszédstílus, ismeretterjesztés

  

 *

 


H. Varga Márta: Változó anyanyelvünk. Írások a magyar nyelvről

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2019. 154 OLDAL

 

A kötet a magyar nyelv legkülönbözőbb, a laikus olvasó számára is érdekesnek ígérkező jelenségeit sorakoztatja fel. Az érintett témák igen változatosak: új keletű és a fiatalok körében gyakran használt szavak jelentése és etimológiája, mindennapi helyesírási kérdések, főnévragozási problémák vagy sokakat zavarba ejtő nyelvhasználati megfontolások. A szerző tudományos igényességgel, de mégis közérthetően és élvezetesen vezeti végig az érdeklődőket az anyanyelv kiemelt kérdésein, és olykor rávilágít arra, hogy a magyar nyelv „szabályai” néha nem is annyira logikusak, mint amennyire gondoljuk. A kötetben található írások eredetileg az Édes Anyanyelvünk című folyóiratban jelentek meg 2005 és 2018 között.

 

Kulcsszók: nyelvészet, grammatika, nyelvhasználat, ismeretterjesztés

  

 *

 

Parapatics Andrea: Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet – A középszintű érettségi vizsgához magyar nyelv és irodalomból

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2019. 48 OLDAL

 

Az Anyanyelvi Kompetenciafejlesztő Munkafüzetek 19. tagja a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szövegalkotási feladatának minél sikeresebb teljesítéséhez nyújt praktikus segítséget. Változatos gyakorlatokkal, általában indirekt módon, élményalapúan vezeti rá a tanulókat az összes lehetséges műfaj – például a motivációs levél, a kérvény, a vitaindító felszólalás vagy az ajánlás – formai, tartalmi és nyelvi követelményeinek a tudatosítására, továbbá az amerikai típusú és a hagyományos önéletrajz elkészítéséhez is mintát ad. A munkafüzet végén minden olyan feladat megoldása megtalálható, amelyek kimenete egyértelmű és objektív.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, anyanyelv-pedagógia, érettségi, munkafüzet 

  

  *

 

Szőcsné Antal Irén: Anya – nyelv – búvár. Nyelvi játékok

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2019. 145 OLDAL

 

A kötet játékos anyanyelvi feladatokat kínál különféle témákban. Az olvasó fejlesztheti szókincsét, játszhat az igékkel, a melléknevekkel vagy a számnevekkel, bővítheti anyanyelvi tudását a növénynevekkel, az állatnevekkel vagy a keresztnevekkel kapcsolatban, sőt, akár kreativitását is kipróbálhatja eszperente feladványokkal. Az összeállítás bárki számára tartalmas kikapcsolódást nyújthat, legyen az szülő, pedagógus vagy játékos kedvű olvasó. Mivel a feladványok megoldásai megtalálhatóak a kötet végén, a nyelvi játékok nem pusztán szórakoztatóak, hanem valóban tanulságosak is.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelvfejlesztés, magyar nyelv, nyelvi játékok   

 

 

2018

 

Blankó Miklós – Mayer Péter: Magyar nyelvtani kvízkönyv érettségizőknek. 500 kérdés megoldásokkal

 

INTER–IKU. BUDAPEST. 2018. 172 OLDAL

 

A kötet a magyar nyelv játékosságára építve, kvízek formájában dolgozza fel a középiskolai nyelvtananyagot. A gyakorlókönyv 10 nagy csoportban, fejezetenként 50 kérdéssel teszteli a tanulók tudását. A válaszok a kiadvány végén található megoldókulcs segítségével ellenőrizhetők. A leíró nyelvészettől a kommunikáción és a retorikán át a helyesírásig a legtöbb nyelvi témakört felölelő kötetet nemcsak érettségiző diákoknak és tanáraiknak, hanem az anyanyelvi ismereteiket feleleveníteni kívánó felnőtteknek is ajánljuk.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelvtanoktatás, érettségi, kvízgyűjtemény 

 

 

  

Parapatics Andrea: Nyelvjárástani munkafüzet. Feladatok a magyar nyelv területi változatosságának megismeréséhez

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2018. 48 OLDAL

 

Az Anyanyelvi Kompetenciafejlesztő Munkafüzetek 12. tagja a nyelvjárástani ismeretek tanításához kínál eltérő nehézségű, változatos, nemcsak szókincsbővítő, hanem aktuális elméleti ismereteket átadó és különböző kompetenciaterületeket – például szövegértési, szövegalkotási, szótárhasználati, helyesírási készséget – fejlesztő gyakorlatokat a felső tagozatos, illetve a középiskolás tanulók számára. Egyrészt betekintést nyújt a hagyományos paraszti kultúra világába, másrészt tudatosabb nyelvhasználóvá teszi a tanulókat, indirekt módon nevelve őket a szociolingvisztikai, többnormájú szemléletre, ezáltal az elfogadóbb attitűdre. A munkafüzet végén a zárt végű feladatok megoldásai is megtalálhatók.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, anyanyelv-pedagógia, dialektológia, munkafüzet

 

  

2017

  

Kádár Edit (szerk.): Feladatbank anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V–VIII. osztályban

 

ÁBEL KIADÓ. KOLOZSVÁR. 2017. 280 OLDAL

 

A négykötetes kiadvány első kötete tanári segédanyag és munkafüzet is egyben. A konstruktivista pedagógia jegyében a tantervi tartalmak feldolgozásának egy olyan lehetséges módját mutatja be, amelynek célja a nyelvi megformálásra való érzékenység fejlesztése. A kötet feladatonként tér ki a készségek és képességek, a munkaformák, a módszerek és az eljárások, valamint az eszközök témakörére. Esetenként számba veszi a differenciálás lehetőségeit is.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, konstruktivista pedagógia, módszertan, feladatgyűjtemény

 

*  

 

Kiss Bernadett (szerk.): 500 rövid ókori sztori. Ókori bölcsek szentenciái az adakozástól a vitézségig

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2017. 154 OLDAL

A kötet az ókorból ismert uralkodókhoz, hadvezérekhez, bölcselőkhöz, egyszerű emberekhez kötődő történeteket tár az olvasó elé. Az elgondolkodtató, ugyanakkor humoros képeken keresztül bepillantást nyerhetünk nemcsak az ábrázolt szereplők életébe, hanem az adott kor mindennapjaiba is. A válogatás számos olyan anekdotát, szentenciát tartalmaz, amelyek ma is érvényes életbölcsességeket fogalmaznak meg.

 

Kulcsszók: pedagógia, filozófia, ismeretterjesztés, ókori történetek

 

*

 

Kiss Gábor – Lukács Lilla: Magyar szókincsteszt munkafüzet. 40 feladatsor 5 szinten

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2017. 48 OLDAL

 

A munkafüzet a szókincsbővítéshez, valamint a beszédkészség fejlesztéséhez kíván segítséget nyújtani. A benne található 40 feladatsor kérdései a közszókincs mellett a tájszavakkal, a régi és az idegen szavakkal foglalkoznak. A kötet bizonyos részei egy-egy meghatározott témakör nyelvi repertoárját veszik alapul – így a szabadidős tevékenységek, az állatok kicsinyeinek a neve, a zöldségek és a gyümölcsök, a földrajz vagy a történelem jellegzetes szavait gyakoroltatják.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, beszédkészség-fejlesztés, szókincsbővítés, gyakorlatok

 

 

Tótfalusi István: Nyelvészeti ínyencfalatok


TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2017. 280 OLDAL

A kötet szórakoztató és könnyed stílusban ad számot a magyar nyelvtudomány kezdeteiről, a szóláskeveredés jelenségéről, a nyomdatörténetről, a nyelvújításról, a nyelvek rokonságáról és a nyelvcsaládokról. Mindemellett olyan érdekességeket is említ, mint a különböző nyelvi összeesküvés-elméletek vagy a nyelvek háborús célokra történő felhasználása.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, nyelvtörténet, nyelvrokonság, ismeretterjesztés

 

 

 2016

 

Csekő Györgyi: Helyesírás 12.0. Szabályok, feladatok a helyesírási szabályzat 12. kiadásának tanításához

 

NETEDUCATIO. BUDAPEST. 2016. 120 OLDAL

 

Magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához megjelent szabály- és feladatgyűjtemény azokat a főbb helyesírási témaköröket tartalmazza, amelyek változtak a szabályzat új kiadásában. A könyv a módosult szabályok ismertetésén és magyarázatán túl gyakorlatias feladatokkal és azok megoldásával, valamint a megváltozott helyesírású szavak jegyzékével is segíti az új helyesírás elsajátítását és tanítását.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, helyesírás, szabálygyűjtemény, feladatgyűjtemény

 

*


Daniss Győző: Mit jelent? Diákszótár

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2016. 408 OLDAL

 

Az egynyelvű értelmező szótár célja a kiveszőben, eltűnőben lévő szavak összegyűjtésével nem más, mint hídteremtés a ma embere és a hajdanvolt emberek világa és kultúrája között. A kézikönyv összesen 3200 lexikai egységnek adja meg az értelmét, jelentését. Benne tematikus csoportok, táblázatok és rajzok teszik átláthatóbbá, érdekesebbé az olvasottakat. A szótár fontos segédeszköze az anyanyelvi szókincsbővítésnek és a magyar nyelvi kompetencia fejlesztésének. Elsősorban a mai tanulóifjúság, az 5–12. osztályos diákok forgathatják haszonnal.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelvhasználat, ismeretterjesztés, szókincsbővítés 

  

 

H. Tóth István: „Nem fecske módra…”. Az olvasmánymegértés fejlesztése

 

KMPSZ. BEREGSZÁSZ. 2016.

 

A kézikönyv olvasmánymegértést segítő feladatokat, a feladatok világához vezető irodalom- és nyelvpedagógiai gondolatokat, látásmódokat tartalmaz. Célja a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás támogatása: az olvasás- és fogalmazástanítással, a közlésmódok szóbeli és írásbeli alkotásával, a közmondások, szólások, szóláshasonlatok oktatásával, valamint a különböző műelemzési technikák bemutatásával. A kötet kiemelt figyelmet szán továbbá a dráma mint műnem és műfaj tanítására is.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, olvasmánymegértés, fogalmazástanítás, feladatok

 

 

2015

 

Horváth Péter Iván: (Ny)elvi kérdések. 100 könnyed ismeretterjesztő cikk

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2015. 226 OLDAL

 

Horváth Péter Iván 100 elmélkedő és egyben szórakoztató esszéjében azt mutatja be, mivel is foglalkozik igazán a nyelvészet, ki az a nyelvész, és hogy milyen összetételű a magyar nyelv. Széles körből merít témákat, így láttatja anyanyelvünk gazdagságát és változékonyságát. A válaszkeresés közben pedig végig tudósi felkészültséggel és mégis partnerként szól az olvasóhoz, így hívva őt közös gondolkodásra.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, nyelvhasználat, nyelvművelés, ismeretterjesztés

  

  

Lázár Ildikó: 39 interkulturális játék. Ötlettár tanároknak az interkulturális kompetencia és a csoportdinamika fejlesztéséhez

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. BUDAPEST. 2015. 91 OLDAL

  

Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok könyvsorozat részeként megjelent feladatgyűjtemény olyan gyakorlatokat és játékokat tartalmaz, amelyek alkalmasak az interkulturális kompetencia és a csoportdinamika fejlesztésére. A gyűjteményből bármely szakos tanár meríthet ötleteket, hiszen a sikeres interkulturális kommunikációhoz szükséges készségek, képességek fejlesztése, az attitűdök formálása és az ismeretek bővítése nem csak a nyelvórán lehet feladat. A kötetet az interkulturális kommunikációt értelmező fejezet és egy módszertani bevezető nyitja. A gyakorlatok leírása részletes módszertani útmutatót is tartalmaz. A kiadvány online is elérhető.

 

Kulcsszók: pedagógia, interkulturális kompetencia, csoportdinamika, feladatgyűjtemény

 

 

2014

 

Grétsy László: Anyanyelvi séták. Szavaink, neveink és szólásaink születése, életútja, titkokkal teli világa

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2014. 230 OLDAL

 

Grétsy László legújabb könyvecskéje több, mint hatvan rövid és érdekfeszítő cikket tartalmaz, amelyek eredetileg 2008 és 2013 között jelentek meg az Interpress Magazinban (IPM), illetve a Családi Lapban. Mivel az írások címzettje a szélesebb közönség volt, a témák szerteágazók, érdekesek. Megtudhatjuk, honnan ered például a Kolumbusz tojása vagy a kenyértörésre kerül sor kifejezés, illetve lehetséges magyarázatot kapunk arra, miért nem végeznek az egyetemeken doktorandák. A tematikailag igen sokszínű kötet bátran ajánlható középiskolai nyelvtanórák színesítésére.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, nyelvhasználat, nyelvtörténet, nyelvművelés


 *

 

Petres Csizmadia Gabriella: Személyes (az) irodalom

 

KALLIGRAM KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT. POZSONY. 2014. 330 OLDAL

 

A szerző, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa. Monográfiájának alapgondolata az, hogy a jelenlegi irodalomtanítás nagyobbrészt még mindig irodalomtörténet- és ismeretközpontú. A kötet másfajta szemléletet állít a középpontba: a hangsúly itt az autobiografikus szövegeken, illetve azok befogadásán van. Nemcsak az önéletírás elméleti hátteréről kapunk alapos és korszerű információkat, hanem a szerző saját, kilencedik évfolyamos diákjainak önkéntes közreműködésével létrejött, többalkalmas foglalkozássorozatainak a leírását és azok részletes elemzését is olvashatjuk. A változatos feladatleírások, ezek gyakori vizuális ábrázolása, a diákok megoldásai, alkotásai és az erre adott reflexiók rendkívüli haszonnal forgatható forrássá teszik Petres Csizmadia Gabriella könyvét.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, irodalomtudomány, irodalomtanítás, autobiográfia

 

 * 

 

Rácz János: Gyógyhatású növények. 250 gyógynövény leírása, nevének magyarázata és gyógyhatásának ismertetése

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2014. 242 OLDAL

 

Növénynevek enciklopédiája és Gyümölcsneves könyv szerzője a kötetek összeállítása közben számtalan növény jótékony hatásával ismerkedett meg. A Gyógyhatású növények című munka mintegy 250, egymást betűrendben követő szócikket tartalmaz. A növények köznyelvi megnevezését részletes etimológiai magyarázat, majd az elmúlt évszázadok és a jelenkori magyar köz- és tájnyelvi változatai követik. Ezenkívül olvashatunk a növények néprajzi, botanikai, mitológiai vonatkozásairól. A gyakran illusztrációkkal kiegészített szócikkeket a népi orvoslásban/gyógyászatban használt hatások leírása zárja. A kötet utolsó részében betegségek, bántalmak szerinti lista alapján is kereshetünk.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, lexikográfia, nyelvtörténet, etimológia 

 

 

2013

 

Borbás Gabriella Dóra: A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Tedd próbára!

 

VINCE KIADÓ. BUDAPEST. 2013. 183 OLDAL

 

A kommunikációval foglalkozó könyvek gyakran a hatékony meggyőzés stratégiáit mutatják be. Borbás Gabriella Dóra kötete azonban más szempontból vizsgálja az interakciókat: saját magunk, a körülöttünk élő emberek, a világ jobb megértését és elfogadását hangsúlyozza. Nemcsak az emberek közti párbeszédeket mutatja be ebből a sajátos aspektusból, hanem foglalkozik az ember és Isten közötti párbeszéd nyelvhasználati sajátosságaival, sőt az ember belső kommunikációjával, gondolkodásával, érzelmeivel, lelki egészségével is. Mindezt gazdag példaanyaggal illusztrálja, főként az Újszövetségből származó idézetek segítségével.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, kommunikáció, kommunikációs stratégiák, emberi gondolkodás 

 

 

Hajdu Endre: Szómúzeum. Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2013. 128 OLDAL

 

Ma is megtörténik, hogy az ember vasárnap délután betér egy czukorpék üzletébe, pepecsművet vagy hideg nyalatot eszik, és az édes ízeket hőbörgő vízzel öblíti le. Hajdu Endre többéves munkával mintegy 2000, a fentiekhez hasonló kifejezést gyűjtött össze. Ezek többsége csupán pár évig élt nyelvünkben. A szótár használatát két szómutató segíti, a meglepő és mulattató szólisták tematikus egységekben (például Ipar, Társadalom, Zene) találhatók. A kötet használata nagy segítség lehet a nyelvújításról, nyelvi tervezésről, a nyelvek életéről szóló tanórákon.

 

Kulcsszók: nyelvtudomány, nyelvtörténet, nyelvújítás, lexikográfia

  

 *

 

Küllős Imola – Laza Dominika: Népi mondókák. Hagyományos dajkarímek, gyermekmondókák, dalok és köszöntőversikék

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2013. 175 OLDAL

 

Az Ékesszólás Kiskönyvtára sorozat jelen kötete hasznos és élvezetes olvasmányt jelenthet mind a pedagógusok, mind a szülők számára. A könyv olyan 100–150 évvel ezelőtt is ismert mondókákat és dalocskákat foglal magában, amelyek bármely korosztály számára ismerősen csenghetnek. A kötet könnyebb kezelhetőségét teszik lehetővé a tematikus fejezetek, illetve a szöveget kották egészítik ki, segítve az anyag felhasználását. A válogatásban egyaránt megtalálhatók az ismert és kevésbé ismert dajkarímek, csúfolók, nyelvtörők, csalimesék és játékmondókák. A kötethez Küllős Imola, az MTA doktora írt bevezető tanulmányt.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, népköltészet, olvasás, gyermekfolklór

 

 

2012

 

Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve

 

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2012. 528 OLDAL

 

Grétsy László kézikönyvében a nyelvünkben rejlő játéklehetőségeket mutatja be több száz feladvány segítségével. A kötet nem csak a nyelvi vonatkozású feladványok, rébuszok, fejtörők gyűjteménye. A szerző maga ad eligazítást minden bemutatott játék, rejtvény múltjáról is. Tíz témakörbe csoportosítva adja közre anyagát: 1. Betűk, hangok játékai; 2. Betű- és képtalányok; 3. A betűjátékok fejedelme, az anagramma; 4. Szótagok, szavak játékai, rejtvényei; 5. Egyéb klasszikus játékok (palindrom, intarzia); 6. Játékok, bűvészkedések versekkel, rímekkel; 7. Nyelvtörők, találósdik; 8. Nyelvi játékok – menet közben; 9. Betűhálók rabságában – és bűvöletében; 10. Egyéb nyelvi játékok, csecsebecsék. A kötet nemcsak önmagunk szórakoztatására, nyelvi próbatételére kiváló, hanem az oktatásban is igen eredményesen használható.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, játék, nyelvi játék, nyelvi gyakorlat

 

 * 

 

Kertész Rita – Klemmné Gonda Zsuzsa (szerk.): Felvételi gyakorlófeladatok magyar nyelvből 6. osztályosoknak

 

Molnár Ágnes – Szeredás Lőrinc (szerk.): Felvételi gyakorlófeladatok magyar nyelvből 8. osztályosoknak

  

 

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2012. 122 OLDAL

 

A Felvételi gyakorlófeladatok magyar nyelvből hatodik és nyolcadik osztályosoknak szánt kötete egyenként 16-16, egyre nehezedő feladatlapot tartalmaz. A változatos feladatok – többek között szókincsaktiválás, helyesírás, szövegértés, grammatikai ismeretek – mellett kiemelt figyelmet fordítanak a szerzők a fogalmazás- és szövegtípusokra. A diákoknak szánt bevezetőben külön fejezet foglalkozik a megalkotandó fogalmazások fajtáival, felhívják a figyelmet az írás közbeni és utáni önreflexió fontosságára. A gyakorlatok példaanyaga a klasszikus és a kortárs irodalmi alkotásokból, a mesékből, a mindennapi életben használt szövegekből merít, gyakran grafikus szervezőkkel és igényes képekkel kiegészítve. A kötetek előnye az, hogy mellékletük tartalmazza a megoldásokat, így önállóan is használhatók a gimnáziumba készülő tanulók számára.

 

Kulcsszók: tankönyv, anyanyelv-pedagógia, gyakorlófeladatok, szövegértés, felvételi 

 

*

 

Málnási Ferenc: Hittel, szóval, tettel. Anyanyelvoktatásunk Erdélyben a kezdetektől napjainkig I.

 

ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ. SZÉKELYUDVARHELY. 2012. 560 OLDAL

 

Málnási Ferenc könyvének a bevezetőjében a következőket olvashatjuk: „Egy tudományos munka nem érzelmileg akar hatni az olvasójára… De a tudomány rideg tényeit az érzelem melege is közelebb tudja hozni hozzánk.” Az anyanyelvről, az erdélyi anyanyelvoktatásról valóban nehéz érzelemmentesen írni. A nyelvművelő, nyelvtörténeti hátterű, oktatástörténetről szóló írásokat áthatja a magyarság és a nyelv szeretete. Ezeken keresztül – az uráli közösség nyelvétől a középkori szokásokon és az Erdélyi Fejedelemség mindennapjain át egészen Arany János költészetéig terjedő – változatos tematikájú tanulmányokat ismerhetünk meg.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, nyelvtudomány, nyelvtörténet, nyelvművelés  

 

 

2011


Bodó Márton – Hajas Zsuzsa – Molnár Tamás (szerk.): Készüljünk az érettségi vizsgára magyarból – Feladatgyűjtemény megoldásokkal – Középszint

 

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2011. 
199 OLDAL

 

 

 

Hajas Zsuzsa – Szabó Ádám – Molnár Gábor Tamás – Bodó Márton – Molnár Karolina (szerk.): Készüljünk az írásbeli érettségi vizsgára magyarból – Feladatgyűjtemény megoldásokkal – Emelt szint

 

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2011. 189 OLDAL

 

A közép- és az emelt szintű érettségire felkészítő, a diákok önálló munkáját elősegítendő megoldókulccsal és hasznos (tanulás)módszertani tanácsokkal ellátott feladatgyűjtemények 10-10 feladatsort tartalmaznak a szövegértés, a szövegalkotás (érvelés, műelemzés, összehasonlító elemzés) témakörében. A könyveket mindkét típusú érettségi vizsga részletes követelményeinek a leírása, a korábbi évek feladatainak a felsorolása (2003-tól 2011-ig), illetve egy alapos nyelvi-irodalmi fogalomtár zárja.

 

Kulcsszók: tankönyv, anyanyelv-pedagógia, emelt szintű érettségi, szövegértés, szövegalkotás, feladatsorok

 

*

 

Raátz Judit (szerk.): Szövegértés lépésről lépésre

 

 

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2011. 224 OLDAL

 

A gyakorlókönyv egyéves kutatómunka eredményeként jött létre. A kötet a szövegértés fejlesztését folyamatként kezeli. A változatos, érdekes, a fokozatosság elvét és a motiváció fontosságát szem előtt tartó 95 feladatsor (és a hozzátartozó megoldókulcs) segítségével – a PISA- és az országos kompetenciamérések szövegtipológiájához alkalmazkodva – gyakoroltatja megannyi szövegtípus megértését.

 

Kulcsszók: anyanyelv-pedagógia, szövegértés, szövegtípus, szövegértési gyakorlat

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–