Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Antalné Szabó Ágnes

Fülöp Lajosra emlékezünk

 

Tisztelt Olvasók!

 

Fájdalommal búcsúzunk Fülöp Lajos tanár úrtól, aki életének 92. évében 2023 végén hunyt el. Sokan vagyunk a nemzedékünkből és a fiatalabb korosztályból is, akik módszertant tanultak és tanítottak a Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógiába című egyetemi tankönyvből (Fülöp 1986), amelyet a Tanár úr szerkesztett, és társszerzőkkel együtt írt. Sokoldalú tudós volt, a szakmódszertan mellett magyar nyelvészettel, nyelvjáráskutatással, néprajzzal, helytörténettel és irodalommal is foglalkozott. A szakmódszertani jegyzetéből, valamint Fülöp Lajos egyéb szakmódszertani munkáiból idéz ez az írás a következőkben, így emlékezünk a Tanár úrra. Habár az 1980-as években jelentek meg azok a munkák, amelyekből az idézetek származnak, olyan gondolatokat fogalmaznak meg, amelyek ma is érvényesek.

Mit tekintsünk az anyanyelvi nevelés céljának? „…a tanulók szóbeli és írásbeli formában is kifejezésre jutó »önmegvalósítás«-át, »társadalmasodás«-át, a különböző tárgykörök szakmai anyagának nyelvi integrálódását, valamint a pályairányulás anyanyelvi feltételeinek a biztosítását, hogy ezáltal is szolgálja esélyeik egyenlőségét az iskolai továbbtanulásban és a társadalmi érvényesülésben” (1980a: 8). „Napjaink nyelvtantanításának legfontosabb törekvése – a funkcionális szempontok érvényesítésével az, hogy az anyanyelvi oktatást az anyanyelvi nevelés szintjére igyekezzék emelni” (1987: 31).

Milyen elvek érvényesüljenek az anyanyelvi nevelésben? „Az anyanyelvi nevelés az általános iskola alsó tagozatától (sőt már az óvodától) a középiskola befejezéséig egységes folyamat” (1986: 54). Azok a törekvések, „amelyek a nyelvjárási értékeket igyekeznek gyümölcsöztetni az anyanyelvi nevelésben […], mind tudományos, mind pedagógiai szempontból egyaránt nagy jelentőségűek (1990: 66).

Melyek a főbb anyanyelvi fejlesztési területek? „…mennél magasabb szintre kell emelni a tanulók kommunikációs készségeit. Ehhez természetesen ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni az anyanyelvi nevelés szociolingvisztikai kívánalmait, vagyis hogy a növendékek az alkalmazott kódokat és szerepeket a változó helyzetek követelményeinek megfelelően módosítani tudják, hogy alkalmassá váljanak a társas szerepviszonyokra” (1990: 63). „…a nyelv nemcsak a közlés, hanem a befogadás eszköze is. A gondolatcserét tehát csakis ebből a kettős szempontból lehet értékelni. Azaz: a közlés egyfelől gondolatátvitel, másfelől gondolatátvétel. Az aktív nyelvi műveltség megalapozása mindkét képesség fejlesztését jelenti” (1984a: 179). „…a befogadás és a kifejezés helyzetének s a mondanivaló tartalmának, céljának és hangnemének megfelelően fejlődjék a szövegértés és a szövegalkotás képessége. […] egyensúlyt kell teremteni a tanulók szóbeli és írásbeli szövegalkotó, illetve reprodukáló tevékenységének az arányaiban” (1980a: 8). A helyesírás-tanításban a „tennivalók sorába tartozik írásrendszerünk alapelveinek, értelemtükröző szerepének a felismertetése és a helyesírási segédletek […] használatára való szoktatás” (1986: 64).

Hogyan tanítsuk az anyanyelvi ismereteket? „…továbbra sem hanyagoljuk el az anyanyelvi rendszerre vonatkozó ismereteket, ám ezeket is a »funkcionalitás« szempontjából kell tudatosítani” (1980a: 9). „…ha óráinkon egy-egy meghatározott nyelvi tény, szabály kerül is előtérbe, nem foglalkozhatunk vele elszigetelten, kiragadottan, hanem csakis a kommunikáció gyakorlatával összefüggésben” (1980b: 7). „…a nyelvi ismeretszerzés és az alkalmazás szorosan összetartozik. Ezen belül a hangsúly az alkalmazáson (a nyelvhasználaton) van. Alig fordul elő ugyanis olyan téma, amely teljesen ismeretlen lenne a tanulók előtt: a nyelvi tények, a társas beszédtapasztalatok ugyanis (intuitív formában) élnek bennük, esetleg az általános iskolai tanulmányok során már foglalkoztak vele. A tananyagot ezért úgy kell megtanítanunk, hogy a személyiségben élő nyelvtudásból bontsuk ki az ismereteket – mégpedig az öntevékeny ismeretszerzésre építve” (1980b: 7–8). „…a nyelvi ismereteket az élő nyelvi anyagból és a tanulók meglévő nyelvtudásából kell kibontani…” (1984b: 151). „…az iskolának a tanulók már meglévő – ha nagyon is különböző – nyelvi adottságaira kell építenie, az ösztönös nyelvhasználatot tudatosítania” (1987: 30–31).

„A régi magyar nyelvnek (a nemzeti műveltség közvetítőjének) és a nyelvi változásoknak a tanulmányozása haladó hagyományaink megértéséhez, megbecsüléséhez vezeti a tanulókat” (1986: 60). „…a nyelvi változások iránti érzékenység megbízható támaszul szolgál a mai nyelvállapot megismeréséhez és megértéshez…” (1986: 66). „Az anyanyelv grammatikája egyben eszköze az idegen nyelvek könnyebb tanulásának – éppen az egyező és a különböző sajátosságok tudatosításával” (1984a: 180). A stilisztika tanításában „főként a kommunikációs szempontok érvényesítésének kell előtérbe kerülniük.” A stilisztikai tananyag „funkcionális szemléletű és szövegközpontú” (1986: 64).

Mely módszerek, munkaformák alkalmazása hatékony az iskolai anyanyelvi nevelésben? „…a problémafelvető vizsgálódás, a kérdések, a feladatok alkalmazása a legfontosabb. Ez vezet el az öntevékenységen alapuló problémamegoldásig” (1980a: 8–9). „A didaktikai indukció és a nélkülözhető tanári magyarázat helyett […] feladatok, problémák megoldására kell alkalmat adni...” (1984b: 151). „Az anyanyelvünk rendszerére vonatkozó ismeretek feldolgozását elsősorban feladatrendszerekkel valósítjuk meg. A közlés hagyományos módszerének mellőzésével, a nyelvi anyag elemző feldolgozásával a tanulók öntevékeny tanulását irányítjuk. Az eljárás alapegysége a feladat, lényege pedig a felfedeztetés” (1987: 46). „…a nyelvi anyaggal összhangban igen gyümölcsöző a játékosságnak, a humor eszközeinek a felhasználása is, hogy rávilágítsunk egy-egy érdekesebb nyelvi fordulatra, komikus szabálytalanságra…” (1980a: 9). „…a tanulók hajlamai, adottságai, képességei differenciáltak, ennek megfelelően indokolt a foglalkoztatásuk bizonyos mértékű specializálása is – éppen a választási lehetőség, az egyéniség érvényre juttatása és a kedvvel, felelősséggel végzett önálló munka érdekében” (1986: 94). „Törekedni kell mind az egyéni, mind a csoport-, mind a frontális osztálymunka helyénvaló alkalmazására, az órák légkörének oldottabbá tételére, az anyanyelvi élmény biztosítására” (1984a: 181).

Hogyan épüljön fel a tantárgy követelményrendszere? Hogyan értékeljünk? „A társadalom ma már egyre inkább a teljesítményképes tudás kialakítását igényli az iskolától. Ilyen tudásról akkor lehet beszélni, ha az egyén élni is tud a megszerzett ismeretekkel” (1984b: 159). „Szaktárgyunk követelményrendszerén belül az ismeret a nyelvre vonatkozó tudást, a művelet pedig a nyelvhasználatot jelöli. Az ellenőrzésben, az értékelésben nem az ismeretnek kell dominálnia, hanem a műveletre alapozott teljesítménynek” (1980b: 7). „…ügyelni kell az írásbeli és a szóbeli ellenőrzés helyes arányának, mértékének a kialakítására […] a nyelvhasználat-központúság elve megkívánja a szóbeli teljesítmények fokozatos fejlesztését” (1984b: 153). „…a pedagógus nemcsak a tanulók teljesítményét, hanem egyben saját pedagógiai-didaktikai munkájának eredményességét is értékeli” (1984b: 154).

Hogyan tud a magyartanár eredményesen tanítani az iskolában? Ha „…folyamatos önképzéssel felzárkózik a nyelvtudomány mai állásához” (Fülöp 1980b: 3). „A tanárnak fejlesztenie kell saját kérdéskultúráját…” (1984b: 153). „Az anyanyelvi nevelés minden szaktanár (és nem csak a magyartanár) kötelessége” (1980b: 4).

Fülöp Lajos módszertani ajánlásai ma is időszerűek, és iránymutatásul szolgálhatnak a magyartanárok közösségének, a kezdő pedagógusoknak és a több évtizede tanító kollégáknak egyaránt. Nyugodjék békében Fülöp Lajos tanár úr! A munkái, a gondolatai örökké fennmaradnak.

 

                                   Tisztelettel: 

Budapest, 2024. január 10. 

 

Antalné Szabó Ágnes

 ny. egyetemi docens

  ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 

 

Irodalom

 

Fülöp Lajos 1980a. Nyelvtantanításunk szerepe és haszna. Édes Anyanyelvünk 1: 8–9.

Fülöp Lajos 1980b. Tanterveink és háttéranyaguk. In: Fülöp Lajos szerk. Anyanyelvi nevelésünk a középiskolában. Országos Pedagógiai Intézet. Budapest. 3–8.

Fülöp Lajos 1984a. A gimnáziumi magyar nyelvi fakultatív tantervekről. In: Bachát László – Fülöp Lajos – Szathmári István szerk. Az új tantervek bevezetésének félidejében. Országos Pedagógiai Intézet. Budapest. 177–182.

Fülöp Lajos 1984b. A középiskolai követelményrendszer és a teljesítmény mérése. In: Bachát László – Fülöp Lajos – Szathmári István szerk. Az új tantervek bevezetésének félidejében. Országos Pedagógiai Intézet. Budapest. 145–155.

Fülöp Lajos 1987. Szemlélet – tananyag – módszer. In: Fülöp Lajos szerk. Szemlélet – tananyag – módszer. In: Fülöp Lajos szerk. Szemlélet – tananyag – módszer (1986). Országos Pedagógiai Intézet. Budapest. 28–50.

Fülöp Lajos 1990. Nyelvjárási értékeink szerepe az anyanyelvi nevelésben. In: Fekete Péter – V. Raisz Rózsa szerk. Az anyanyelv értékrendje és az iskola. MNyTK 189. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest. 63–66.

Fülöp Lajos szerk. 1986. Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógiába. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

A fotó forrása: Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös https://vsvk.hu/ (Fülöp Lajos a magyar kultúra napján) 

 

Antalné Szabó, Ágnes: In memory of Lajos Fülöp

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2024. évi 1. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–