Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Mayer József főszerk.

Új Pedagógiai Szemle (Bodosi Béla)

A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG ÉS
AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS -FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA

 

Egy régi-új folyóiratról

 

 

 

 

A címbeli szófordulat arra utal, hogy a pedagógiai szaksajtó palettáján a legjobbak közé tartozó lap – amely jelenleg az Új Pedagógiai Szemle (ÚPSZ) címet viseli – a rendszerváltozás, majd a főszerkesztőváltás és a 2008-as változások ellenére is fenn tudta tartani alapvető karakterét, és megőrizte jelentőségét a rivális orgánumok között. A változások nem jártak hangváltással, de még csak kényszerű hangsúlyváltásokkal sem.

A Pedagógiai Szemle igen régi előfizetője és olvasója vagyok. Emiatt nehéz elfogulatlanul szólnom a folyóirat sok évtizedes, színvonalas, a pedagógiai gondolkodást és különösen a napi gyakorlatot segítő tevékenységéről. Az objektivitásra való törekvést azonban megkönnyíti az a kiegyensúlyozottság, amely szinte a kezdetektől – a változó összetételű szerkesztőbizottság és a külső, formai átalakulás ellenére is – kiforrott jelleget kölcsönöz a lapnak mind stílusában, mind hangvételében. További ezzel összefüggő, a folyamatosságot erősítő elem az, hogy az óvodától a felsőoktatásig a pedagógiai gyakorlat teljes spektrumát képesek az egyes számok megjeleníteni. Semmiképp sem elhanyagolható érdem az elmélet és a gyakorlat kényes egyensúlyának sikeres fenntartása, amely különösképpen elismerésre méltó törekvés, hiszen a kettő megbomlott egysége talán nálunk érzékelhető a leginkább.

A kaleidoszkópszerű sokféleség és a magas szintű pedagógiai szakmaiság általában is, de különösen a témák megválasztásában egyértelműen a pedagógiai folyóiratok legjobbjainak sorába emelte, és ott is tartja a rangos szakmai múlttal rendelkező folyóiratot. Ez többek között a szakmaiságnak és a szerkesztőgárdának köszönhető, de nem elhanyagolható tény az sem, hogy a kiadvány a megjelenés napjától online olvasható. Ehhez természetesen olyan kiadói háttér is szükséges, amilyet a Magyar Pedagógiai Társaság és az Országos Közoktatási Intézet (OKI), illetőleg átalakítása után az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) jelent a maga szakmai, tudományos és kiadói potenciáljával.

Az átállás nem volt zavartalan. Sajnálatos rendszergazdai, esetleg honlapszerkesztési hiányosságról volt szó; átmenetileg nem lehetett az OKI és az ÚPSZ honlapjáról, de még az OFI-honlapról sem böngészni. Szerencsére a keresés és a letöltés immáron egyaránt lehetséges az archívumban is. Valószínűleg az egész magyar pedagógustársadalom nevében kijelenthetjük, hogy lapunk a pedagógusképzés, valamint a továbbképzés terén, sőt a felsőfokú szakképzésben is az egyik legjobban hasznosítható háttér- és segédanyag. Ez köszönhető az archívumnak, valamint a gyors keresési lehetőségeknek, nem kevésbé a nyomtatóbarát letöltésből fakadó előnyöknek.

A két kiadói társ, a tulajdonos és a szponzor összefogásának kölcsönös előnyeit leginkább a pedagógusszakma és az olvasók élvezik. Ennek markáns megnyilvánulásaként tekinthetünk a VI. és a VII. nevelésügyi kongresszus előkészítése, szervezése és értékelése kapcsán kifejtett erőfeszítéseikre. Értékes tapasztalatokra tett szert a lap az ÚPSZ-kávéház és az OFI-konferenciák, például a 3 I Akadémiák szervezésével és lebonyolításával is. A három I valójában három i betűs szerkezetre utal, azaz az innovatív környezet, az inkluzív társadalom és az integratív iskola hármasát jelenti. Ennek köszönhetően a magyar közoktatás fontos témakörei és kérdései a lap honlapjáról is elérhetők. Ebben az évben a műveltségterületek és a tantárgyak tartalmával, állandóságukkal vagy változtatásuk szükségességével összefüggő problémák jelennek meg, amelyek a szűkebb szakmai közvéleményen kívül az érdeklődők szélesebb körét is érinthetik. Külön kell szólnunk a szerzői kollektíva sokféleséget tükröző, szerencsés megválasztásáról és az ugyancsak rendkívül sikeres állandó rovatok bevált rendszeréről is.

Az óvodapedagógustól a kutatón át az egyetemi és a főiskolai hallgatókig mindenki számára publikálási alkalmat teremtenek, de az oktatók, a legkülönfélébb munkakörben működő és sokféle pedagógiai interdiszciplínát művelő teoretikusok véleményét is közzéteszik. Az időszerű pedagógiai kérdések széles körű és gyors megvitathatóságára való törekvést mélyíti el a fent említett kávéház. Az OFI-pontok regionális koordinátori hálózata azzal a céllal jött létre, hogy biztosítsa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet országos jelenlétét a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a közművelődés területén; széles körben ismertesse az intézetben folyó kutató-fejlesztő munka eredményeit; teret nyújtson a minél szélesebb körű szakmai részvételnek és véleménycserének, miközben szerepet vállal az országos pedagógia szakmai és szolgáltatói feladatainak ellátásában.

A fent említett tevékenységi területeken rendkívül gazdag lehetőségek adódnak a lap és az OFI számára a koordinációra, valamint az ebből fakadó gyümölcsöző együttműködésre. A tartalmi sokszínűséget a rovatok sokrétűsége önmagában is biztosítja, de a Tanulmányok című rovat további differenciálódásra teremt lehetőséget. A Nézőpont archívumbeli visszakeresését mindenki el tudja végezni, az Archívum pedig önmagáért beszél, rendkívüli változatosságot mutatva: a szerkesztőségi vendégek megszólaltatásán túl az intézménybemutatáson át a pódiumbeszélgetésig.

A Látókör a maga pedagógiai aktualitásaival naprakésszé teszi olvasóit, ugyanakkor állásfoglalásra készteti őket. A Világtükörben európai és világméretű kitekintéssel ítélhetjük meg oktatásügyünk jelen helyzetét. Ehhez kapcsolódóan a Látókör című rovatban folyamatosan nyomon követhetjük a határon túli oktatás kérdéseit, mindez nem kis mértékben gyakorlati hozadékkal is szolgál hazai iskoláink számára.

Neveléstörténészként a Múltunkból című rovat különösképp közel áll hozzám igényes, színvonalas válogatásaival. A változatosságot jól reprezentálja a rovatok színes kavalkádja, amely a 2008-as változtatások után az alábbiakra tagolódik: Internetkalauz, Tanulmányok, Nézőpontok, Világtükör, Műhely, Látókör, On-line, Határainkon túl, Esélyteremtő iskola, Visszalapozó, OKI-műhely, Konferencia, Kritikai-figyelő, NAT-műhely, Könyvjelző, OECD-dokumentumok stb.

Meg kell említenünk a folyóirat nagy tapasztalatokkal rendelkező munkatársait, továbbá a neves szerkesztői gárdát. A maga területén szaktekintélynek számító személyek közül néhány: Vekerdy Tamás, Szüdi János, Tencsényi László, Szekszárdi Júlia, Báthory Zoltán, Vass Vilmos, Sallai Éva, Donáth Péter stb. Fontos kitérni a heterogén szerzői kollektíva írásait egységes stílusúvá rendező szerkesztők érdemeiről, mint például az esztétikus külső megjelenés, a modern tipográfiai megoldások és a helyenként kiemelkedő színvonalú illusztrációk, ez utóbbiak különösképp a kutatási beszámolók illusztratív, megértést segítő grafikonjaiból és egyéb táblázatos kimutatásaiból tevődnek össze.

Magam és oktatótársaim a felsőoktatásban rendkívül használhatónak, hovatovább nélkülözhetetlennek tartjuk a lapot, s hallgatóink is visszaigazolják ezt a véleményt. Bátran ajánlhatjuk a neveléstudománnyal ismerkedőknek és az azt művelőknek csakúgy, mint a gyakorló pedagógusoknak. Különösen fontosak azok a tanulmányok, amelyek széles skáláját válaszolják meg az elméleti és a gyakorlati pedagógiai kérdéseknek. Hangsúlyozni kell a lapnak a méréses módszerek terjesztésében vállalt szerepét, az alkalmazási lehetőségek növekvő terjedését elősegítő gyakorlatát. Külön elismerés illeti ezt a népszerűsítő törekvést, amellyel önmagában is segíti a neveléstudomány presztízsének emelését. Megragadható ez a pedagógiai innovációk, a napi pedagógiai gyakorlat kutatató-fejlesztő jellegének erősítésében, végső soron a továbblépés legfőbb feltételének tekinthető hatékonyságjavításban, amely az úgynevezett hozzáadott pedagógiai érték egyenletes növelésének lehetőségét biztosítja. Jól tükrözi ezt a KOMA-mellékleteknek, a pedagógiai pályázatok rendszerének és a NAT-nak, valamint az EU-kompatibilis területeknek a beépítése, szerves integrálása a hasábokon. Környezetpedagógiai és esélyegyenlőségi, valamint a tantervi adatbankra vonatkozó, a gyermek- és ifjúságvédelmi, az SNI-vel és a tehetségfejlesztéssel összefüggő kérdések mind-mind rendszeresen szereplő témák. Voltaképpen tehát semmi sem maradhat ki a korszerű nevelés fegyvertárát érintő jelentős témák közül. Így a kompetenciaalapú oktatás kérdései vagy az iskolai fegyelem, a biztonságos iskola problematikája és a tanári státust érintő vagy a tanár-diák viszony változásaiban rejlő újabb keletű, nyugtalanító változások egyaránt helyet kapnak a lap egyes számaiban. Megfordítva is igaz, ha a neveléstudomány művelésében valamiféle naprakészség elérésére törekszünk, ennek lehetőségét megtaláljuk a Pedagógiai Szemle rendszeres tanulmányozásában. Hallgatói oldalról nézve a TDK-, szak- és záródolgozati témák megjelentetésére is kiváló lehetőséget biztosít, vagy elhelyezhetők az efféle munkák az ÚPSZ tárhelyén. Legújabb akciós előfizetési lehetőségük az online változatra igazán kecsegtető ajánlat.

Ami pedig a magyar nyelv és irodalmat illeti, mind a pedagógusok, mind a tanárjelölt hallgatók szemszögéből nézve a lap hasznosíthatóságát, konkrét számadatokkal kívánom érzékeltetni a benne rejlő, meggyőzően széles körű lehetőségeket. Olyan népszerű területek, mint például az olvasóvá nevelés, nyelvhasználat, stílus, nyelvi hátrányok, kommunikációs kompetencia, beszédfejlesztés, nyelvi készség, kifejezőkészség, nyelvtanítás, grammatikai tudás, könyvtár-pedagógia, olvasótábor, olvasás- és szövegértés, tanárok nyelvi hiányosságai stb. témák többsége esetében a keresés (amely finomított részletes, valamint több- és kulcsszavas módon is biztosított) 115 találati lapon 124–300 találati listát igazol vissza. Cikkek tömkelege áll tehát rendelkezésre a magyar nyelv és irodalomra leszűkített alkalmazáskor. Önmagában az ÚPSZ beírása a keresőbe azonnal több, e szűkebb kör részére különös érdeklődésre számot tartó írást jelenít meg. Kérem, az Anyanyelv-pedagógia kedves olvasóit, tegyenek egy próbát az ÚPSZ archívumában való keresésre, s látni fogják állításaim visszaigazolását.

Összegezve a fent elmondottakat megállapíthatjuk, hogy az Új Pedagógiai Szemle korszerű, naprakész folyóirat, amely a pedagógiai információk mellett a magyar nyelv és irodalommal pedagógiai közegben foglalkozók számára is lehet valóságos tárház, igazi neveléstudományi tezaurusz vagy még inkább szakmai kresztomátia.

 

 

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2009. 2. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–