Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Eőry Vilma

Alkalmazott nyelvészeti kongresszus Egerben

 

Április 16-a és 18-a között rendezte meg Egerben a XIX. magyar alkalmazott nyelvészeti kongresszust az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kara és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE). A rendezvényen több mint 250-en vettek részt, és mintegy 170 előadás hangzott el.

 

A kongresszus szűkebb témája A tudomány nyelve – a nyelv tudománya volt. Ennek a címnek feleltek meg a plenáris ülések előadásai: Pléh Csaba: Hogyan használja a nyelv az agyat? Új megoldások a nyelv agyi lokalizációjában, Hunyadi László: Az alkalmazott nyelvészet a digitális világban, Bárdos Jenő: Pazarló magyarok: nyelv és kultúravesztéseink történetéből, valamint Budai László: Az anyanyelv változó szerepe az idegennyelv-oktatásban. A plenáris előadások a kongresszus fontos résztémáit tárgyalták, és nagy vonalakban jelzik a kongresszus három napjának programját is. A munka négy kerekasztal-megbeszélés és tizenhárom szekció keretében folyt. A kerekasztal-megbeszélések olyan témákat emeltek ki, amelyek aktuálisak, és szorosabb vagy lazább szálakkal kapcsolódnak az anyanyelvhez, az anyanyelvi neveléshez is. A szekciók nagy része ugyanis – az alkalmazott nyelvészeti kongresszusok hagyományainak megfelelően – inkább az idegennyelv-oktatással, a fordítástudománnyal, a többnyelvűséggel, a szakmai kommunikációval, a nyelvészet és az informatika kapcsolatával, az interkulturális kommunikációval, az EU-nyelvhasználattal, a gendernyelvészettel stb. foglalkozott, mint a magyar nyelvvel, illetve az anyanyelvi oktatással és neveléssel. Azért nincs okunk panaszra: a program nyújtott lehetőséget az anyanyelv-pedagógia iránt érdeklődő tanároknak, kutatóknak is nézeteik kifejtésére, vitákra és beszélgetésekre.

A kerekasztaltémák közül A tankönyvek nyelve (nyelvészeti, pszichológiai, pedagógiai és szaktudományi szempontból) sok érdeklődőt vonzott: nemcsak a szervezők tartották tehát fontosnak, hanem a résztvevők is. A tankönyvek metanyelvének minőségéről: érthetőségéről, tanulhatóságáról hangzottak el vitaindítók. Abban teljesen egyetértettek a vitatkozók, hogy a tankönyvek akkreditációs követelményei között ma szereplő statisztikai kritériumok (hány n terjedelmű lehet egy mondat, hány idegen szakszó szerepelhet egy oldalon) igencsak keveset árulnak el arról, mennyire felel meg a tankönyv szövege a tanuló korának, előismereteinek, mennyire alkalmas arra, hogy fenntartsa a figyelmet, hogy meg lehessen érteni, meg lehessen jegyezni.

A korosztályi és a tudásbeli feltételeket figyelembe vevő, kifejtett és koherens tankönyvszöveg szükségességében egyetértettek tehát a vitázók, és abban is, hogy a tankönyvszövegek ilyen szempontú elemzéséhez, releváns eredmények eléréséhez szükség van előzetes szövegértés-vizsgálatokra különböző közoktatási szinteken és az ország különböző területein. Kiemelték, hogy kutatás nélkül is tudható azonban az, hogy a tankönyv szövegének olyan szakszövegnek kell lennie, amely a diáknak szól, és legfeljebb a számára új szakszavakat kell maximálni benne, nem általában a szakszavakat, és világosan meg is kell magyarázni őket. A vita azonban messze túllépett ezen az önmagában sem szűk témán. Szóba került az olvasástanítás, a lexikaitudás- és kompetencia-központúság kettőssége, sokszor ellentéte, a tananyag mennyisége, sőt a tanár szerepe is: csak tudásközvetítő-e, vagy együtt dolgozik a tanulókkal. De a tankönyvekkel kapcsolatban a tankönyvírás, a tankönyvkiadás, a tankönyv-engedélyezés anomáliáiról is szó volt, sőt arról is, van-e egyáltalán jövője a nyomtatott tananyagnak.

A szekciók közül az Alkalmazott nyelvészet az anyanyelvi nevelésben című érdekes előadásokat kínált, bár a programban az ígértnél sajnos kevesebb referátum hangzott el, elmaradtak különösen érdekesnek ígérkezők is (pl. Medve Annáé: A nyelvtudomány nyelve az oktatásban).

Elsőként Eőry Vilma beszélt az Eszterházy Károly Főiskola Általános és Alkalmazott, valamint Magyar Nyelvtudományi Tanszékén a közelmúltban megindult kutatásról. Az angol nyelvterületen oktatásnyelvészetnek (educational linguistik) nevezett, de természetesen máshol is hagyományosan kutatott terület képezi a kutatás tágabb keretét. Ennek egy kevéssé vizsgált részét választotta a kutatócsoport a kutatás tárgyául: az oktatás nyelvét, egyelőre a tankönyvek „szakszövegét”, illetve azt, hogy ezeket milyen mértékben értik meg a tanulók, s mi az oka az érthetőségnek, illetve a nehezen érthetőségnek. A vizsgálat távlati célja a következő kérdésekre válaszolni: milyen tényezők játszanak szerepet a tanulók szövegértésében, illetve mi jellemzi az érthető szöveget.

Az anyanyelvoktatás gyakorlatibb, a nyelvhasználatot jobban fejlesztő lehetőségeiről Hegedűs Rita beszélt Anyanyelvoktatás – kihagyott lehetőségek címmel. Az egységesülésre, az átjárhatóságra törekvő oktatáshoz az előadó szerint szükség van egyrészt a tudásszint mérésének egységesítésére, másrészt arra, hogy tudjuk, mi e tudás elsajátításának útja. Miután megszűnt a latin nyelv évszázados uralma, vége szakadt annak a közös alapnak, amelyet mind módszertanában, mind ismeretanyagában s főleg a gondolkodásra gyakorolt egyetemes hatásában a latin biztosított. A módszer – itt a fordító-grammatizáló módszerre gondolt – tovább él ugyan, és jelen vannak még ma is a latinból származó terminusok. A terminusok s maguk a terminusokkal megjelölt kategóriák azonban metamorfózison mentek keresztül: változtak, módosultak az éppen adott, vizsgálandó és leírandó nyelv sajátosságai szerint. Mi lép a latin helyébe? Átveheti-e az anyanyelv az absztrakt gondolkodás kialakításának feladatát? S mi történik a különböző szerkezetű nyelvek esetében? Szükséges-e egyáltalán a nyelv rendszerének megismerése? Az előadás német és magyar anyanyelvi s az iskolai oktatásban használt idegen nyelvi tananyagokat elemzett, felvázolva egy lehetséges többnyelvi vizsgálat várható tapasztalatait.

Kalocsai Varga Éva előadásának címe: Szókincsfejlesztés az olvasástanítás továbbvivő szakaszában. Két aktualitás indította az előadót előadása megtartására: egyrészt az a 2006-os miniszteri rendelet, amely a tankönyvszövegek szókincsét „korlátozza”, másrészt azok a kiadói és támogatói ambíciók, amelyek szerint szerencsésebb, ha fiataljaink a jövőben a magyar irodalom klasszikusainak kivonatolt változatát olvassák. Ennek kapcsán a gyermeki személyiség fejlődését támogató (és nem akadályozó) anyanyelvi nevelésről értekezett. Beszélt az olvasástanítás továbbvivő szakaszának fogalmáról, hármas feladatköréről, az anyanyelvi kompetencia és az esélyegyenlőség összefüggéseiről, a verbális készségek motivációs és megismerésbeli következményeiről, a kommunikációs formák, valamint a szövegértési készség hatásáról a gyermeki intellektus fejlődésére, illetőleg a gyermeki fogalomalkotás jellegzetességeiről. Mindezek után igazolva látta a 2006-os miniszteri rendelet szakmai megalapozatlanságát. A bajor anyanyelvi nevelés aktuális tendenciáinak, köztük a szövegintenció-felismerés fontosságának megemlítésével eljutott annak indoklásáig, hogy a gyermekek kezébe eredeti anyanyelvi szövegeket kell adnunk.

Domonkosi Ágnes Értékítélet és szemléletformálás az anyanyelvi nevelésben címmel arról beszélt, mennyire fontos szerepe van az anyanyelvi nevelésnek a nyelvi vélekedések, értékítéletek és a nyelvhasználatról való gondolkodás kialakításában, formálásában. Előadásában azt vizsgálta, hogy jelenlegi anyanyelv-oktatási gyakorlatunk – használatban lévő általános és középiskolai tankönyvcsaládok alapján – milyen nyelvi értékítéleteket közvetít, hogyan alakítja a nyelvhasználatról való gondolkodást. Véleménye szerint az anyanyelvoktatás gyakorlata reflektálatlanul azonosítja a nyelvhelyesség eszményét a sztenderd fogalmával, a sztenderdet pedig önértékként, nem pedig funkcionális, hierarchikus értékként kezeli, ez pedig visszahat a többi nyelvváltozat értékelésére is. A tankönyvek elemzése azt mutatja, hogy a tananyagban felfedezhető szemlélet megerősíti és legitimizálja a nyelvről való köznapi gondolkodásban igen erősen érvényesülő jó-rossz; helyes-helytelen dichotómiát egyes nyelvi jelenségek megítélésében. Az elemzések tanulsága szerint nem kap megfelelő szerepet a többszintű nyelvhasználat tudatosítása, a nyelvváltozatoknak, a nyelvi variabilitásnak, a változatosság természetességének és funkcióinak elfogadtatása. Ezért olyan anyanyelv-oktatási szemléletváltást lát szükségesnek, amely lehetővé tenné olyan tudatos nyelvhasználók nevelését, akik számára a nyelvhelyesség eszménye nem a sztenderd formák elvárását jelenti minden helyzetben, hanem a közléshelyzetnek megfelelő, a közösségben elfogadott közlésformák használatát.

Két pécsi doktorandusz: Szabó Veronika és Kult Katalin tartott érdekfeszítő előadást, amelyekkel a fiatal szakemberek frissességét, kreativitását, elméleti felkészültségét bizonyították. Mindkettőjük témája a tankönyv volt.

Szabó Veronika egy eddig még nemigen vizsgált területtel, a nyelvtankönyvek példaanyagával foglalkozott, ugyanis fontosnak tartja feltérképezni, milyen típusú nyelvi anyag segítségével fedeznek fel a diákok egy-egy jelenséget. A négy 8. osztályos tankönyvből összeállított korpusz adatait az alapján hasonlította össze, hogy a nyelvi példák milyen forrásból származnak (azaz idézetek-e vagy a szerző saját példái), milyen stílusrétegbe tartoznak, milyen beszédszituációban jellemzőek (formális vagy informális), illetve milyen funkciót töltenek be a tankönyvi szövegen belül (pusztán szemléltetésként szerepelnek, vagy feladat is kapcsolódik-e hozzájuk). A kategorizálás során felmerülő problémák ismertetése mellett kitért arra is, hogy a választott példák milyen nyelvszemléletről árulkodnak, és mennyire felelnek meg az adott életkor sajátosságainak és a nyelvhasználati szokásoknak.

Kult Katalin az iskolai tananyagok grafikai tervezéséről és ezzel összefüggésben a szövegek olvashatóvá tételéről beszélt. A megfelelő tervezés ugyanis segíti az észlelést és a megértést, a helytelen vagy hibás tervezés viszont nehezítheti vagy akár súlyosan akadályozhatja is a percepciót. A megjelenítés vizsgálata az olvasáskutatás egyik speciális területe: sokban alapoz a látáskutatás és a gyakorlati dizájn eredményeire. Az előadás a tananyagok és oktatási segédanyagok tervezése során alkalmazandó alapvető megjelenítési elveket ismertette, bemutatta, milyen szempontok figyelembevétele szükséges a célszerű, hatékonyan olvasható és használható iskolai tananyag készítéséhez. Kitért a szemmozgás-vizsgálatok oktatásban alkalmazható eredményeire, a színek, képek és formák szerepére, szöveg- és tartalomelrendezéssel kapcsolatos kérdésekre, valamint ismertette a tananyagok grafikai tervezésére vonatkozó főbb magyar és nemzetközi eredményeket. Részletesebben tárgyalta a tipográfia lehetőségeit, valamint a különböző kiemeléstípusoknak a figyelem irányításában betöltött szerepét. Példákkal mutatta be a különböző megjelenítéssel és elrendezéssel elérhető különböző hatásokat.

Mivel a beszámoló szerzője a fent részletesen bemutatott kerekasztal és szekció munkájában vett részt, a párhuzamosan futó többi előadásról csak hallomásból és az összefoglalókból értesülhetett. Az egybe hangzó vélemények alapján az ez évi kongresszus is sikeres volt. Az előadások 2010 tavaszán, a Debreceni Egyetemen tartandó következő alkalmazott nyelvészeti kongresszusra jelennek meg kötetben, illetve CD-n.

A tudományos tanácskozást kellemessé tette a környezet, az Eszterházy Károly Főiskola részben felújított B épülete, valamint a kísérőprogramok. Ezekhez jó hangulatot teremtett a fogadás helyszínéül szolgáló A épület, a patinás Líceum, maga a város, a Szépasszony-völgy és természetesen az egri borok.

 

 

 

 

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2009. 2. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–