Naptár

2023. április 27–29..

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Sallai Éva főszerk.

Mestertanár videoportál (Szekszárdi Júlia)

 

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. EGER. 2011.

 

 

 

Online filmtár a pedagógus szakma megújításáért

 

A Mestertanár videoportál (1) 2011 áprilisában kezdte meg működését. Az egyre bővülő, jelenleg körülbelül száz videót tartalmazó, filmes adatbázis korszerű lehetőséget biztosít a tanárképzésre, a gyakorló tanárok továbbképzésére és a tanártovábbképzésen túl a szakmai önfejlesztés számára is.

A videoportálról általában

A Mestertanár videoportál a pedagógus tevékenységet segítő videofelvételeket tartalmaz, és aktív online közösségi fórumot kínál a pedagógushallgatóknak és a gyakorló pedagógusoknak. A portált az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kara alapította, létrejöttéhez a TÁMOP 4.2.1. pályázati program nyújtott támogatást.

Az alapítással azonos időben jött létre a Mestertanár Szerkesztőség, amely szakmai felelősséget vállal a portálra kerülő videoanyagok tartalmáért. A szerkesztőség célja, hogy a tanárrá válás folyamatában korszerű, a sokszínű iskolai valóságot közel hozó eszközöket adjon a felhasználók kezébe. Legyenek akár tanárokat képző oktatók, akár tanárjelöltek, mentortanárok vagy éppen kezdő szakaszban lévő gyakorló tanárok. Feladata a tanárképző intézmények oktatóival és a pályakezdő pedagógusokkal az iskolákban dolgozó szakemberek munkáját egyaránt segítő videofelvételek összegyűjtése, új felvételek készítése, és ezáltal az érdeklődők segédanyagokkal való ellátása. Olyan szakmai szolgáltatás bevezetése, amely hatékonyan segíti a tanárok professzionális munkájának kialakulását és fejlesztését.

A videoportál működtetése a következő alapelvekre épül:

– Új szolgáltatás létrehozása, amely segíti a tanárrá válást, valamint a korszerű pedagógiai kultúrát közvetíti és a kompetenciaalapú oktatási szemléletet képviseli.

– A videoportál minden műveltségterület és minden kulcskompetencia fejlesztéséhez tartalmaz hasznos, korszerű tanulási környezetet bemutató anyagokat.

– Az új videofelvételek az oktatási integrációban eredményes intézményekben és az alternatív pedagógiai programokat megvalósító iskolákban készülnek.

A videoportál az igények széles körét hivatott kielégíteni. Nyilván más érdekli a pályakezdőt, mint a rutinos szaktanárt, más szempontok merülnek fel az osztályfőnöki munka, az iskolavezetés vagy a gyermek- és az ifjúságvédelem kapcsán. A portálra feltöltött videofelvételek regisztráció után tekinthetők meg. A folyamatosan bővülő gyűjteményben történő eligazodást a címkefelhő segíti. A látogatóknak lehetőségük nyílik megtekinteni a kiválasztott filmeket, beszélgetéseket kezdeményezni az oldal közösségi fórumán, illetve bekapcsolódni az ott zajló eszmecserékbe. A videoportál új felvételeinek bővítésében a szerkesztőség számít a gyakorló tanároknak kiírt pályázatra beküldött filmekre és a hallgatók versenytanításainak dokumentumaira is.

A portálon különböző műfajú és változatos tartalmú filmek találhatók az osztálytermi felvételektől az elméleti előadásokig. A neves szakemberek által tartott rövidebb-hosszabb előadások lehetőséget adnak egy-egy szakmai kérdéshez kapcsolódó kutatási eredmény vagy új nézőpont megismerésére. Az iskolai felvételekhez kapcsolódó rövid szakértői elemzések segítik az iskolai jelenségvilág alaposabb megismerését, megértését, esetenként kisebb műhelyekben történő megbeszélését.

A pedagógusokat foglalkoztató nevelési kérdések közül kiemeljük dr. Buda Mariann két előadásának felvételét. Az egyik az iskolai erőszakkal (2), a másik az iskolai zaklatás körül kialakult tévhitekkel (3) foglalkozik. A gyűjteményben megtalálható Kepes András interjúja Zimbardóval (4), aki híres börtönkísérletéről, illetve Aronsonnal (5), aki a nagy hatású mozaikmódszerről beszél. Számos film foglalkozik a hátrányos helyzet problematikájával (6), és lehetőség van betekintést nyerni egyes alternatív iskolák gyakorlatába is. Több tanítási óra részletét is megtalálhatjuk a folyamatosan bővülő gyűjteményben. A következőkben a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó filmekről szólunk részletesebben.

A magyar nyelv oktatásához kapcsolódó filmek

Az írásjelek helyesírása – ötletbörze (7)

A tanárjelölt az óra bevezető részében ötletbörzét tart az írásjelek helyesírási kérdéseiről, ezáltal átismétli a már tanultakat, és egyben ráhangolja az osztályt a témára. A felvetődő gondolatok a táblára kerülnek. A grafikai rendező használatával, applikációval segítik a felidézést, és példák gyűjtésével verbálisan is illusztrálják az elsajátítandó szabályokat. Időtartam: 3,45 perc.

 

Az írásjelek helyesírása – páros munka (8)

A filmen a tanárjelölt nagyon világos, jól követhető feladatismertetése után a diákok párban dolgoznak dalszövegekkel. A munka befejezésének közeledő határidejét a pedagógus visszaszámlálással jelzi. A megoldások megbeszélését példaértékű értékelés követi. (A tanítási óra videofelvételt megelőző időszakában a tanulók szellemi totót töltöttek ki, ezt ellenőrizték és értékelték.)

 

A tulajdonnevek helyesírása – Ismerd meg szűkebb hazánkat 1. (9)

Miután a tanárjelölt megjelölte az óra célját, idegenvezetőként kalauzolja a hatodikosokat. Az osztályt két csoportra, a Honfoglalókra és a Felfedezőkre bontja. Mialatt a gyerekek a feladatlapokon és a füzetükben dolgoznak, a tanár a táblán szépen rendezett applikációt készít. Irodalmi művekből hoz példákat, és gondosan követi az egész osztály munkáját. Folyamatosan ellenőriz, és gondosan értékel. Időtartam: 12,03 perc.

 

A tulajdonnevek helyesírása – Ismerd meg szűkebb hazánkat 2. (10)

Hatodik osztályosok dolgoznak kis csoportokban. A felvételen jól érzékelhető a tanulók aktivitása és a tanárjelölt segítségnyújtása. A munka végeztével az egyik tanuló ismerteti az eredményt: egy kitalált városban kalauzol bennünket úgy, hogy közben az előforduló tulajdonnevek helyesírását is közli. A feladat elvégzése során a szabályok alkalmazásának gyakorlása mellett a gyerekek beszédkészsége és fantáziája is fejlődik. Időtartam: 5,32 perc.

 

Az írásjelek helye – játékosan (11)

A diákoknak csoportban, kockadobással, véletlenszerűen kell írásjeleket alkalmazniuk. A tanárjelölt instrukciói világosak, személyisége nyugodt, inspiráló légkört teremt. A feladatok megoldása csoportban zajlik, az értékelés közösen történik. Időtartam: 10,29 perc.

 

Játékos nyelvtanóra – A kiejtés elve helyesírásunkban (12)

Az óra bemelegítő részletében több játékos feladatot is végeztek a tanulók. A tanárjelölt kihív egy diákot, neki súgja meg a tennivalókat. Kettőjük szavaiból kell kitalálni a szabályt, majd frontálisan, labda használatával folyik tovább a játék. Az óra derűs, oldott légkörben zajlik. Időtartam: 2,44 perc.

 

Most mutasd meg! – A kiejtés elve helyesírásunkban (13)

Az óra egészében egymásra épülve, váltakozva jelennek meg a játékos és a komoly elemek. Az óra elején a tanárjelölt „indián beszélgetéssel” motiválja a diákokat, majd fürtábrát készít a kiejtés elvéről. A tanulók kezdetben nehezen mozdulnak, ugyanis nem értik a feladatot, de a tanár türelmesen rávezeti őket a gondolatmenetre, és játékos feladattal törekedik az aktivizálásukra. A felvételen látható activity játék egyszerre szolgál lazításként, és segíti a kifejezőkészség fejlesztését, hiszen a diákoknak mozdulatokkal, azaz nem verbális eszközökkel, illetve verbálisan is kell kommunikálniuk. Egyre nagyobb érdeklődéssel vesznek részt az órán, és az érdeklődésük megmarad a tanultak rögzítésekor, amikor szabálykereséssel pontosítják a tapasztaltakat. Időtartam: 5,09 perc.

 

Az idegen szavak helyesírása – csoportban (14)

A felvételt megelőzően csoportokban dolgoztak a tanulók: szövegalkotási feladatot oldottak meg, ezt értékelték, majd PowerPoint prezentáción kivetítve ellenőrizték. A tanárjelölt a csoportokat színekkel jelölte, és a munka közben ezeket a jelöléseket használta. A filmen feladatlapokban (sajtóból vett cikkekben) keresnek hibásan írt szavakat, ezeket a hibával együtt felírják a táblára. A munka során kooperatív csoportmódszereket használnak, az értékelés frontálisan történik. Időtartam: 7,24 perc.

 

Idegen szavak helyesírása – zenehallgatással (15)

Az idegen szavak helyesírását tanító óra ráhangoló része látható a filmen. A tanárnő zenehallgatással indítja az órát, miután kiosztotta a meghallgatandó dal szövegét. (Az osztály művészeti érdeklődésű, egyik fele emelt szinten tanulja az ének-zene tantárgyat, ezért különösen jó ötlet a zenei indítás.) A kiosztott szövegből azonban hiányoznak az idegen szavak. A dal tréfás, régies szövegű, és idegen szakszókat tartalmaz. Ezeket kell hallás után felírni a feladatlapra. Végül a táblára kerülő szavakat értelmezik a tanulók. Időtartam: 6,22 perc.

 

A szóösszetételek helyesírása (16)

A felvételt megelőzően a szóalkotási módokat ismételték át a tanulók. Képrejtvény segítségével alkottak mondatokat. A külön- és az egybeírást szemléltető megoldásokat a táblán és a füzetben is rögzítették. A filmen látható órarészletben a tanár által megadott szavakhoz kell a tanulóknak közös elő- vagy utótagot találniuk. A gyakorlat alkalmas a szókincs fejlesztésére és a szavak jelentésváltozásainak tudatosítására. Időtartam: 3,50 perc.

A magyar irodalom oktatásához kapcsolódó filmek

Óratervek IKT-használattal – irodalomóra (17)

A felvételen a tanárjelölt ismerteti az óra tervét. Az óra témája a görög eposzok poétikai jellemzői. Az óra az SDT anyagára épül, és a feldolgozás csoportmunkával válik dinamikussá. Kihasználja az interaktív tábla lehetőségeit, és ellenőrző kvízzel kívánja zárni a folyamatot. Időtartam: 3,44 perc.

 

A romantika kora – Kölcsey Ferenc költészete (18)

A kompetenciaalapú tananyagot feldolgozó óra az SDT anyagából összeállított feladatokra épít, amelyeket csoportmunkában oldanak meg a 11. évfolyamos tanulók. Az egyes csoportok különböző témákat dolgoznak fel: a romantika korának zenéjét, festészetét, Kölcsey Ferenc életrajzát, illetve a Himnusz műfaji sajátosságait veszik végig. Ezt követően az egyes csoportok szóvivői ismertetik a megoldást. A megbeszélés után az interaktív tábla alkalmazásával működtetett szavazórendszerrel történik az ellenőrzés. Időtartam: 10,06 perc. 

 

A Szózat és a Himnusz összehasonlítása (19)

Az óra első részében e-book alkalmazásával keresik meg a diákok egyéni munkával a két költeményre jellemző kifejezéseket, és csoportosítják őket. A második részben frontális osztálymunka keretében hasonlítják össze a két versből vett idézeteket, majd párokba rendeződve dolgoznak az e-bookkal. A megoldást frontálisan beszélik meg. Időtartam: 7,15 perc.

Bár a fentiekben a magyar nyelv és irodalom tárgyhoz kapcsolódó filmeket emeltük ki, a portál ugyanilyen színes kínálatot biztosít más tantárgyak tanításához csakúgy, mint az általános pedagógiai kérdések átgondolásához. Minél többen ismerik az oldalt, annál nagyobb a lehetőség arra, hogy a felhasználók maguk is az oldal aktív alakítójává váljanak, és a beküldött filmekkel tovább bővítsék, színesítsék a kínálatot.

 

Hivatkozások

(1) http://mestertanarvp.ektf.hu

(2) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/100

(3) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/102

(4) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/27

(5) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/24

(6) http://mestertanarvp.ektf.hu/taxonomy/term/47

(7) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/92

(8) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/94

(9) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/97

(10) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/97

(11) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/98

(12) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/99

(13) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/90

(14) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/95

(15) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/93

(16) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/91

(17) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/73

(18) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/239

(19) http://mestertanarvp.ektf.hu/node/122

 

(A linkek letöltési ideje: 2011. augusztus 8.)

Szekszárdi, Júlia: Master teacher video hosting service – An online film archive for renewing the teaching profession

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2011. évi 3. szám tartalomjegyzékéhez  

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–