Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Chambers Mária

Magyar Tanoda és Játszóház az angliai Guildfordban

 

 

1. ábra

A szervezet honlapja

A tanoda céljai és feladatai

A Magyar Tanodát és Játszóházat (MTJ) azzal a céllal alapítottuk 4 évvel ezelőtt az angliai Guildfordban, hogy tovább örökítsük a magyar kultúrát. Megalkottuk a kulturális identitást fejlesztő programunkat, amely a magyar nyelvi tudást és a gyermeki személyiséget fejleszti több irányból. A Magyar Tanoda és Játszóház megtervezi a csoportos foglalkozások témaköreit, megfogalmazza az oktatási és fejlesztési célokat, valamint a kereszttantervi vonatkozásokat. Biztosítja az egyéni fejlődés folyamatosságát egyrészt a különféle témájú foglalkozásokkal, másrészt a különböző korosztályoknak szervezett csoportokkal.

A tanoda arra törekszik, hogy egy jól működő, angliai környezetben magyar nyelven kommunikálni képes közösséget hozzon létre. Ennek megfelelően kiemelt szerephez jut tevékenységünkben a magyar nyelvnek mint a közösség kommunikációs nyelvének az elsajátítása, ápolása, fejlesztése és terjesztése. Számunkra a magyar nyelv nemcsak a kultúra közvetítésének az eszköze, hanem a magyar nemzethez való tartozást is jelenti, kulturális identitásunk alapját képezi.

A program készítésekor figyelembe vettük a nyelvtanulás folyamatának pszichológiai alapelveit. Gyermekkorban a nyelvtanulás az anyanyelv-elsajátítás folyamataira épül, ezért a magyar nyelv tanulását a magyarság kulturális és történelmi hátterének megismerésébe ágyazzuk. Ezzel egyidejűleg kiemelt gondot fordítunk a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztésére. Így tanodánkban a gyermekek magyar nyelvi oktatása játékos formában történik, szervesen kapcsolódva a művészeti, a kulturális és a történelmi ismeretek feldolgozásához, például népmesék, népdalok és népi játékok megismeréséhez, a honismerethez, képzőművészeti és néptáncfoglalkozásokhoz. E tevékenységek szókincsére építve is fejlesztjük a gyermekek általános intelligenciáját, és igyekszünk megalapozni a magyar kultúra iránti érdeklődésüket és igényüket. Mind a program elkészítése során, mind az oktatási gyakorlatban kihasználjuk a különböző tantárgyak fejlesztési lehetőségeit.

A fentieken túl figyelembe vesszük az angliai oktatási rendszer sajátosságait: e szerint a gyermekek 3 éves koruktól vehetnek részt óvodai nevelésben, 5 éves kortól pedig intézményesen is elkezdik iskolai tanulmányaikat angol nyelven. A kétféle nyelvi tudás fejlesztésén és a két kultúra párhuzamos megismerésén keresztül tanulóink magas szintű nyelvi és nyelvtanulási képesség birtokába jutnak, amely hosszú távon hozzájárulhat tehetségük széles körű kibontakozásához.

Szem előtt tartjuk továbbá azt, hogy a tanulás folyamata, az új ismeretek elsajátítása csak motiváló környezetben lehet eredményes. Ennek megfelelően folyamatosan törekszünk a tanulók (a gyermekek és a felnőttek) pozitív attitűdjének a kialakítására és fenntartására a magyar nyelv elsajátításával és használatával kapcsolatban. Mindezt a játék, a mozgás, a néptánc, a mesehallgatás, a mesemondás, a szerepjátékok, ének-zenei, ügyességi, nyelvi és logikai játékok, hagyományőrző kézműves-foglalkozások, szabad játék és a magyar könyvtár segítségével igyekszünk elérni. A tanulással kapcsolatos pozitív attitűd kialakításáért érdekes, motiváló, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő tevékenységeket kínálunk. A felnőttek számára a csoportos foglalkozások a befogadó és támogató magyar közösséghez való tartozást jelentik. A különféle kulturális programokban való részvételük, a foglalkozások közötti szünetekben a magyar nyelv életszerű használata, a társas-baráti kapcsolatok kialakulása nagymértékben segíti nyelvtanulásukat, és hozzájárul a nyelvtudás iránti pozitív hozzáállásuk megerősödéséhez.

Tanodánk mind a tanmeneteket, mind az oktatási módszereket a csoportok sokszínűségéhez és eltérő tudásszintjéhez alakítja. Így biztosítjuk a tanulócsoportokon belül a differenciált foglalkoztatást, amely által a résztvevők a saját szintjükhöz mérten is képesek fejlődni.

A tanoda csoportjai és tevékenységei

A tanoda által szervezett programok három fő csoportba sorolhatók:

1. a magyar nyelv oktatása, ápolása és fejlesztése;

2. a kulturális értékeink átadására, ápolására irányuló foglalkozások;

3. szabadidős tevékenységek.

 

A magyar nyelv oktatása, ápolása és fejlesztése

Jelenleg iskolánkban két szinten oktatjuk a magyar nyelvet: a magyar mint anyanyelv és a magyar mint idegen nyelv szintjén.

A magyar mint anyanyelv oktatása öt korcsoportban történik, és a 0–10 éves korosztályt foglalja magában:

– Csiribiri csoport: 0–2 éves korosztály;

– Bóbita csoport: 2–3 éves korosztály;

– Diridongó csoport: 3–5 éves korosztály;

– Ákombákom csoport: 5–7 éves korosztály;

– Tudósok csoport: 8–10 éves korosztály.

 

A magyar mint idegen nyelv oktatása két korcsoportban történik:

– gyermekcsoport (8–14 éveseknek);

– felnőttcsoport (15 éves kortól).

A kicsikkel népdalokat énekelünk, kipróbálunk különféle hangszereket és körjátékokat. A három év fölöttiekkel az éneklésen kívül mondókákat és verseket tanulunk, az iskolásokkal megismertetjük a szolmizációs rendszert, és erősítjük a magyar nyelvhez való pozitív hozzáállásukat. A szókincs fejlesztésén kívül a magyar nyelv használatának örömét is igyekszünk megismertetni a gyermekekkel.

 

Kulturális értékeink átadására, ápolására irányuló foglalkozások

A magyar nyelv oktatásán túl a gyermekcsoportok magyar nyelvű ének-zenei, irodalmi, történelmi, honismereti, néprajzi, néptánc- és képzőművészeti fejlesztésben is részesülnek. A foglalkozások alatt a gyerekek természetes módon sajátítják el a felsorolt szakterületek tudásanyagát, értékeit, szakkifejezéseit és kulturális örökségét. Ezt olyan tevékenységi formák és feladatok elvégzésén keresztül érjük el, amelyek összhangban vannak az adott csoport életkorát jellemző tanulási és ismeretszerzési sajátosságokkal, emellett hozzájárulnak a gyermeki személyiség többirányú fejlesztéséhez.

Az Eszterlánc néptánccsoportban különböző magyar népdalokat és táncokat tanulhatnak a gyermekek. Ezen kívül számos szokással és néphagyománnyal is megismerkedhetnek a foglalkozásokon. Az Ákombákom csoport célja a tematikus szókincs bővítése és az önálló beszéd ösztönzése. A foglalkozásokon a gyerekek találkozhatnak Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc és Nemes Nagy Ágnes verseivel, mozgásos és rajzos játékokat játszhatnak, megismerhetik a magyar hangrendszert, és később gyakorolhatják a hangos olvasást is. A Tudósok csoportban helyhatározóinkkal és mellékneveinkkel ismerkedhetnek meg a csoport tagjai, átismételhetik a gyümölcs- és állatneveket, sőt bizonyos közmondások eredetét is megtanulhatják.

 

 

2. ábra

A 2012. március 15-ei fellépés utána a Magyar Nagykövetségen Londonban

 

Szabadidős tevékenységek

Tapasztalhatjuk, hogy egy családon belül is eltérő lehet a gyermekek nyelvtanulási képessége és tudásszintje. Egy nyelv elsajátításának sikere nagymértékben függ az egyéni motivációs szinttől, azaz attól, hogy egy adott személy mennyire igyekszik megtanulni az adott nyelvet. Ennek megfelelően folyamatosan törekszünk arra, hogy az iskolai környezet ne csak fejlesztő, hanem egyben motiváló is legyen. Ennek érdekében létrehoztuk a Cifrapalota játszóházat, és megnyitottuk a könyvtárat, amelyeket mindenki szabadon használhat a foglalkozási napokon. A játszóházban a gyermekek kortársaikkal szabadon játszhatnak, és érdeklődési körüknek megfelelően vehetnek részt a különböző tevékenységekben. A könyvtár segíti az ismeretbővítést, lehetőséget ad a kölcsönzésre és a szórakozásra is.

A tanoda kultúraközvetítő szerepe

A Magyar Tanoda és Játszóház nagyon fontos színtere az Angliában élő magyar közösségnek. Megőrzi és továbbadja a következő generációknak nemcsak a tárgyi tudást és az ismereteket, hanem a kulturális értékeket és hagyományokat is. Állandó rendezvényeivel és programjaival nemcsak a gyerek, hanem a felnőttek számára is értéket közvetít, és közösségi élményt ad. A szervezet célja „a magyar kultúra ápolása, megismertetése és terjesztése, […] a magyar hátérrel és kapcsolatokkal rendelkezők közösségének építése” (1).

 

(1) Hungarian Cultural Assosiation http://www.hungarianculturalgroup.org.uk/ (2012. szeptember 21.)

 

Chambers, Mária: Hungarian Cultural Group in Guildford, United Kingdom

 
Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2012. évi 3. szám tartalomjegyzékéhez 

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–