Naptár

2023. április 27–29..

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

DOI: 10.21030/anyp.2016.2.8

Csépes Ildikó

A Teaching Scotland folyóirat

 

 

1. ábra

Teaching Scotland – online (1)

 

A Teaching Scotland folyóiratot (1. ábra) a General Teaching Council of Scotland (GTCS), Skócia Általános Közoktatási Tanácsa adja ki, amely egy éves tagdíjakból fenntartott szakmai szervezet (2). A GTCS főbb tevékenységei a következőkre terjednek ki: egyrészt a Skóciában dolgozó tanárokat regisztrálja, számukra szakmai továbbképzést, elismerést és támogatást biztosít, másrészt a skót kormányzatnak oktatási ügyekben ajánlásokat fogalmaz meg. A folyóirat bemutatása három, 2015-ben és 2016-ban megjelent kiadvány – a 60–61. és a 63. szám (2. ábra) – alapján készült (3).

 

 

 

2. ábra

A Teaching Scotland nyomtatásban megjelent számai

 

A nyomtatásban megjelenő folyóirat mindig friss hírek összefoglalójával nyit – Agenda –, és öt állandó rovata van: Opinion (Vélemény), In depth (Közelről), Practice (Gyakorlat), Learning (Tanulás), Regulars (Egyebek). Mivel az utolsó rovat leginkább szórakoztató és ismeretterjesztő célú, ahol könyvdíjakról beszámoló, versenyekre való felhívás, rejtvények vagy a GTCS története olvasható, így a másik négy rovatban megjelent írásokból emelek ki néhány gondolatot, amelyek a hazai olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthatnak.

A jelenlegi skóciai oktatás egyik kiemelt kérdése az, hogyan támogassák az esélyegyenlőségét és a tanulmányi felzárkózását azoknak az általános iskolai tanulóknak, akik társadalmilag hátrányos helyzetű családokban élnek. A Scottish Attainment Challenge (Skót megvalósítási kihívás) program a kormány által biztosított pályázati keret, amelynek felhasználásáról és az elért eredményekről a 60. lapszám ad hírt (3). Hét skót önkormányzat több mint 11 millió fontot nyert el, hogy az oktatás-nevelés hatékonyságát növelni tudják. A céljuk megvalósítása érdekében kutatási eredményekre alapozott, célzott fejlesztési programokat kínálnak a hátrányos helyzetű tanulóknak, és a program sikeressége érdekében a szülőket és a tágabb helyi közösséget is bevonják. A skóciai oktatási probléma megoldásához közelebb vivő, esetleges tanulságként felfogható jó gyakorlatot is bemutatnak az In depth rovatban. Egy New York-i, szegény és szociálisan hátrányos családi háttérrel rendelkező gyermekekkel teli általános iskola (Brooklyn Elementary School) sikeres nevelési programjáról adnak számot. A beszámoló szerint a káoszból a rend irányába való kilábalást a fegyelmezési problémák rendszerszintű kezelésével kezdte, majd a művészeti oktatás (zene és tánc) bevezetésével folytatta az iskola vezetése. Fontos eleme a mára már elismert, sikeresen működő programnak, hogy a társas és érzelmi tanulásba is bevonják a tanulókat azáltal, hogy a konfliktuskezelést a diákok a tanulótársak segítségével folyó mediációs képzésen sajátítják el.

Azt, hogy hogyan lehet elősegíteni az eredményesebb oktatást és nevelést, hogyan lehet a meglévő különbségeket csökkenteni a szociálisan hátrányos helyzetű, szegényebb családok gyermekei számára, a 61. számban is tovább tárgyalják az Opinion rovatban (3). A bemutatott szakértői vélemények szerint a siker kulcsa a tanárok kezében van. Új tanítási és tanulási kultúra meghonosítására van szükség, ahol nem feltétlenül a standardizált mérések eredményei tükrözik csak az elérendő célokat. George Gilchrist szerint az általános iskolában az eredményességet nem lehet standardizált mérésekkel növelni, hanem inkább azzal, hogy a tanárok megosztják a tapasztalataikat, és egymástól tanulnak. A tesztek arra kényszerítik a tanárokat, hogy ezekhez igazítsák a tanításukat, és hogy kijátsszák a szabályokat (Gilchrist 2015). Graham Donaldson és mások szerint a tesztekkel mérhető tudáson eleve túlmutatnak a fontosabb nevelési célok, ilyenek például a problémamegoldó képesség, a kreativitás fejlesztése, illetve olyan értékrend kialakítása a diákokban, amely felelősségteljes XXI. századi polgárrá teszi őket (Donaldson 2015).

A 63. számban főbb témaként az emberi kapcsolatépítés és a közösség szerepének fontosságát vitatják meg, hangsúlyozva, hogy a jövő oktatása a kollektív felelősségvállaláson és az egyének elkötelezettségén múlik. John Carnochan Obe például arra mutat rá, hogy manapság szem elől tévesztjük az emberi tényező fontosságát az oktatásban, és nagyobb hangsúlyt kap a költségek és az erőforrások kezelése. A szakértő szerint nem szabad megfeledkezni arról, hogy az emberek egymással elsősorban kapcsolatot építenek, és ha valaki a kapcsolatépítési képességében gyermekként sérül, annak élethosszig tartó kihatása lehet. Ennek okán az oktatás feladata az, hogy a szakmai tudást, a technikai felkészültséget összekapcsolja olyan alapvető emberi értékek elsajátításával, mint az együttérzés, a törődés és az empátia. Ezek a kvalitások segítenek ugyanis nekünk – közösségként – egymással kapcsolatba kerülni és kapcsolatban maradni. Sok esetben azok a problémás gyermekek, akik viselkedésükkel akarják felhívni magukra a figyelmet, tulajdonképpen csak kapcsolatra vágynak. Egy gyermek felnőttkorában is csak akkor tud sikeres lenni, ha kellően bátor, rugalmas, könnyen tud alkalmazkodni, és képes arra, hogy jól kommunikáljon. A siker záloga, hogy az egyén jó kapcsolatot tudjon építeni másokkal, „jó emberré” váljon (Obe 2016).

A 63. számban a család szerepének fontosságáról is olvashatunk. Eileen Prior állítása szerint sok hátrányos helyzetű családban nem a vágy hiányzik a szülők részéről, hogy a gyermekük sikeres legyen, hanem az, hogy nem tudják, hogy ők mit tehetnek ezért. A kisgyermekek iskolai teljesítményét nagyban befolyásolja a szülői támogatás vagy annak hiánya. A kérdés tehát az, hogyan lehet a szülőket jobban bevonni abba, hogy a gyermekük az iskolában jobban teljesítsen. E probléma megoldását segíti elő a Scottish Parent Teacher Council (Skót Szülő-tanár Tanács), amelynek tagjai „az iskola mint család” és „a család mint iskola” megvalósításán dolgoznak, azt szem előtt tartva, hogy mindkét fél a gyermek tanulását és fejlődését kell, hogy támogassa (Prior 2016).

Az anyanyelv (scots vagy skóciai angol nyelv) tanulásáról és tanításáról is szó van a 63. szám In depth rovatában. A scots nyelv az angolhoz közel álló germán nyelvváltozat, amely Skócia lakossága döntő részének az anyanyelve. Az anyanyelvi oktatás támogatását különösen fontos feladatként kezeli a skót kormány, ennek elősegítésére számos programot indított: tanárok számára továbbképzési lehetőséget biztosítanak egészen az egyetemi szintig; online közösségekhez lehet csatlakozni tapasztalatcseréért és tanítási ötletekért, tananyagokért; iskolai partnerprogramokat hoznak létre, hogy a diákok jobban megismerjék a különböző dialektusokat, és gyakorolhassák a scots nyelvet; a Scots nyelv nagykövete program pedig a tanárok számára nyújt nyelvtanulási lehetőséget (Fraser 2016).

Végül a tanártovábbképzés témájában emelünk ki egy új kezdeményezésről szóló jelentést. Skóciában 2016 augusztusában indul el próbaüzemmódban – MyPL (MyProfessional Learning ’Az én szakmai fejlődésem’) néven – a nemzeti e-portfólió (Osler 2016). A főbb célkitűzései a következők:

– segítséget nyújtani a tanároknak a szakmai továbbképzésük megtervezéséhez és karrierjük nyomon követéséhez;

– lehetőséget adni a szakmai tapasztalatok megosztására;

– internetes elérhetőségek tárházát létrehozni szakmai továbbképzéshez jó tanácsok és források megosztására;

– teret adni olyan szakmai reflexiók számára, amelyek másokkal megoszthatók, és segítségükkel akár a tanulási preferenciák is azonosíthatók.

A skóciai tanári e-portfóliót tehát elsősorban támogató céllal hozták létre, és ez összecseng a GTCS elképzeléseivel is. A tanács szerint a tanárok szakmai fejlesztését nem a kötelező továbbképzések keretében, hanem az önképzés támogatásával kell megvalósítani, ez egyúttal növelheti a szakmai közösség hatékonyságát is.

A fenti áttekintés arról ad tanúbizonyságot, hogy a Teaching Scotland folyóirat nem csak a skót tanárok számára vet fel gondolatébresztő oktatási-nevelési témákat és kérdéseket, jóllehet az oktatási kiállításokról, eseményekről és továbbképzési lehetőségekről szóló hirdetések és beszámolók elsősorban a helyi olvasók érdeklődésére tarthatnak számot.

 

Irodalom

 

Donaldson, Graham 2015. Shaping the future. Teaching Scotland 61: 16–17.

Fraser, Gemma 2016. Wha’s like us? Teaching Scotland 63: 22–23.

Gilchrist, George 2015. A different route. Teaching Scotland 61: 14–15.

Obe, John Carnochan 2016. Being human. Teaching Scotland 63: 10–11.

Osler, Martin 2016. MyProfessional Learning – What does it mean? Teaching Scotland 63: 41.

Prior, Eileen 2016. The role of families. Teaching Scotland 63: 12–13.

 

(1)Teaching Scotland Online. www.teachingscotland.org.uk/home/home.aspx (2016. május 21.)

(2)Teaching Scotland. Download printed versions. www.gtcs.org.uk (2016. május 21.)

(3) http://www.teachingscotland.org.uk/home/download-printed-versions.aspx (2016. május 21.)

 

Csépes, IldikóThe journal Teaching Scotland

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2016. évi 2. szám tartalomjegyzékéhez  

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–