Naptár

2023. április 27–29..

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

DOI: 10.21030/anyp.2022.2.11

Cserey Miklós

A Szülőnek lenni program a gyerekekért

A program gondolati alapjai

Rengeteg elméleti és gyakorlati tudás halmozódott fel a gyerekekről, a szülőkről és a családról a pedagógia, a pszichológia, a szociológia és még számos tudományág műhelyeiben, s ezek az ismeretek folyamatosan bővülnek. Ezek a tudások mind segítenek megérteni a családok működését, és megpróbálnak választ adni a társadalom és a kapcsolatok régi és új kérdéseire, ezekről azonban a gyakorló szülők keveset tudnak. Kevés olyan fórum van, ahol eljuthatnak hozzájuk ezek az ismeretek, és kevesek szokása szülőként tanácsot kérni, a szülők többség úgy gondolja, hogy jól neveli a gyerekét.

A Szülőnek lenni program (1) a szülőséggel, a gyerekek fejlődésének a segítésével foglalkozik. A szülőség a gyerek fogantatásától az életünk, az életük végéig tart, addig – bár nagyon különböző módon – mindig szükségünk van, támaszkodunk egymásra, kiegészítjük, segítjük egymást. Mindenki a legjobb szülő szeretne lenni, de valójában soha nem tanulta, hogy mit kell, lehet tenni, nem tudja, hogy a gyerekének mire van a leginkább szüksége, a gyereke milyen fejlődési fázisban van, milyen problémák foglalkoztatják, és erre milyen lehetséges válaszok vannak. A program szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a szülő segítő szándéka nem elegendő a hatékony és helyes segítséghez. A mai szülőnek segíteni kell a gyerekének olyan dolgokra is megtalálni a választ, amelyek az ő gyerekkorában, fiatal korában még nem léteztek, így nincsenek lehetséges mintái a megoldásra. A program szeretné, ha minél több szülő látná, tudná, hogy a gyereke minden cselekedetének megvan a mozgatórugója, és a gyerek minden életkorban a saját gondolatai és céljai szerint cselekszik, a szülőknek sokszor furcsán, de a saját szempontjaik szerint konzekvensen.

Tudjuk, hogy nagy figyelmet kell fordítani a csecsemőkre, a kisgyerekekre, de tudnunk kell, hogy ugyanilyen figyelemre van akkor is szükségük, amikor kisiskolások, amikor elkezdenek serdülni, és amikor elérik a fiatal felnőttkort. A szülő lehet a biztos háttér a gyereknek a kortárs csoporttal való viszonyban, a világ nehézségeinek a kezelésében, az önállóság kifejlődésében, a saját céljaik kitűzésében és megvalósításában.

Szeretnénk felhívni a szülők figyelmét arra, hogy mit kapnak tőlük a gyerekeik a segítségükkel, a szándékaiktól függetlenül, sokszor nem tudatosan, sokszor észre sem véve, hogy mi történik velük. A szülő mindig nevel, a legtöbbet akkor, amikor nem nevel, hanem él, dolgozik, szabadidejét tölti, kapcsolatokat ápol. A gyerek ezt látja, és kezdi alkalmazni azokat a mintákat, amelyek a számára eléggé erősek, szimpatikusak. A program segít a szülőknek, hogy többet tudjanak a gyerekeikről, jobban értsék és jobban elfogadják a saját gyerekeiket.

A Szülőnek lenni program céljai

A program legfőbb célja a közgondolkodás megváltoztatása annak érdekében, hogy a szülők akarjanak több ismeretet szerezni a gyerekek fejlődéséről és fejlődésének jellemzőiről, a szülői támogatás eredményes megoldásairól. Cél továbbá olyan országos hálózat létrehozása, amely szülői tanácsadókat készít fel arra, hogy különböző korosztályú gyerekek szülői csoportjainak nyújtsanak tanácsokat a gyerekük fejlődésének kérdéseihez.

A program elősegíteni és ösztönözni kívánja a bevált gyakorlatok terjedését, a tanácsadók és az azonos helyzetben levő szülők tapasztalatcseréjét. A célok megvalósításához tanácsadókat, laikus segítőket vár a program, és kialakítja a képzésüket, felkészítésüket, a képzés tematikáját, tartalmi és módszertani elemeit, valamint a folyamatos működtetés rendszerét. Azt valljuk, hogy a társadalmunk jövője a gyerekeinkben van, de az ő jövőjük a mienkben, a társadalomban, a szülőkében van.

A 3000-es szülői-családi segítő-tanácsadó hálózat

Alapvető feltételezésünk, hogy a szülőknek kevés lehetőségük van a gyerekük növekedésével, fejlődésével, személyiségének alakulásával kapcsolatos kérdéseket bármilyen szakértővel is közvetlenül, személyesen megbeszélni. De ha ismernének ilyen embereket a maguk környezetében, akkor fordulnának hozzájuk segítségért. Hisszük, hogy ma is van az országban 3000 ember, aki a maga környezetében alkalmanként segítséget nyújt szülőknek gyereknevelési kérdésekben, a problémák lehetséges megoldásában. Hisszük, hogy ezt szívesen, önzetlenül és esetenként az energiáit sem kímélve is képes megtenni. Ez a feltételezés jelenti az alapot arra, hogy lehetségesnek tartjuk egy országos szülői-családi segítő-tanácsadó hálózat létrehozását. Az a cél, hogy ezt a 3000 embert elérjük, ezért a hálózatot 3000-es hálózatnak nevezzük, éreztetve a cél komolyságát és súlyát.

A 3000-es hálózat céljai

A hálózat célja, hogy segítő-tanácsadó tagjai a szülőknek, családoknak, nevelőknek közvetlenül, személyesen tudjanak segítséget adni a gyerekek fejlődésével összefüggő szülői kérdésekben, a hagyományos felépítésű, a mozaik és az egyszülős családok, valamint a speciális helyzetű, fogyatékos, sérült vagy tartósan beteg gyerekeket nevelő családok részére. A tanácsadói hálózat folyamatos felkészítésével és fejlesztésével erősítjük a hálózati tudást, ezzel az országban több helyen is lesznek olyan segítők, akikhez a szülők segítségért, tanácsért tudnak fordulni.

A képzett, a képzésekben részesült tanácsadókkal kapcsolatos főbb elvárások:

– Ismerik a család és a gyerek fejlődésének főbb jellemzőit.

– Ismerik az aktuális szülő-gyermek problémákat.

– Ismerik a gyerekek főbb fejlődési helyzeteit a különböző életkorokban.

– Képesek szülőcsoportok számára felkészítő programokat tartani.

– Rendelkeznek a csoportos módszertan főbb elemeinek ismeretével és készségszintű alkalmazásával.

A 3000-es hálózat működése, működtetése 

A hálózat célja, hogy minden egyes tagjának lehetőséget adjon a saját tudásának, módszertanának megosztására, valamint mások tudásának és módszertanának megismerésére, ezáltal a saját erőforrásait jóval meghaladó tudásra és módszertanra tehet szert. A 3000-es hálózat tagjai nem helyettesítik azokat a szakembereket, akik pszichológiai, családterapeutai végzettséggel tudnak segíteni, de alkalmasak arra, hogy tájékoztatni tudják a szülőket, családokat a fő, jellemző folyamatokról, helyzetekről és hatásukról. A 3000-es hálózat tagjai képesek lehetnek meglátni és felismerni, amikor további szakember segítségére van szükség az eredményes, hatékony munkához.

A hálózatot ajánljuk a szülők körében, hogy problémáik, kérdéseik esetén a hálózat tagjait keressék meg. A hálózatba jelentkező tagok elérhetőségét nyilvánosan megjelentetjük, és azokat a főbb tevékenységeket, jellemzőket is, hogy a szülők milyen kérdésekben, problémákkal fordulhatnak hozzájuk. A 3000-es hálózat tagjai közzétehetik saját megoldásaikat, megfogalmazhatják kérdéseiket, fejlesztéseket kezdeményezhetnek, megoszthatják problémáikat. Saját maguk tevékenységének közzétételével együtt ők is hirdetik a hálózatot, és ezáltal hirdetik a hálózat többi tagját is, ami növeli az ismertséget. A 3000-es hálózat célja továbbá, hogy tagjai közül kerüljenek ki a későbbiekben a kiképzett, minősített, akkreditált szülői-családi segítők-tanácsadók.

Szülői-családi segítő-tanácsadó képzés

A szülői-családi segítő-tanácsadó képzés pályázati keretek között tud megvalósulni. Főbb témakörei a következők:

A családról 

– A család mint rendszer, családformák

– Egyéni, páros és családi életciklusok

– Szabályok, határok, alrendszerek, normatív változások

A gyerekről

– A gyerek bio-pszicho-szocio fejlődése életkoronként

– A gyerek tanulásának (életmegismerésének) főbb jellemzői

– A személyiségfejlődésről

A szocializációról, a társadalmi környezetről

– A társadalmi környezet változásai, aktualitások, kihívások

– A család környezetének szociológiai változásai

– A család mindennapos működésének változásai

A szülőségről

– A szülői önismeret mint a tudatos cselekvés alapja

– A szülők saját elveinek kidolgozása

– A gyerek megértésének javítása

A tanácsadás módszertanról

– Csoportok kezelése

– Témafókuszálás

– A saját élmények felszínre hozatala

Az egyes modulokban a résztvevők foglalkoznak az elméleti kérdésekkel, az alkalmazható módszertannal, és mindazzal, hogy mi a legszükségesebb a segítő-tanácsadók részére. A program biztosítja a képzéshez és a további munkához szükséges segédanyagokat.

Élvezd az iskolát!

A program azt vallja, hogy a gyermekeink jelene a társadalmunk jövőét határozza meg, a gyerekek személyiségfejlődése kulcsfontosságú a jövő sikere szempontjából. Naponta tapasztaljuk, hogy korábban létező működési és együttműködési formák a szülők és az iskola, a diákok és az iskola között jelentősen megváltoztak. Minden arra mutat, hogy jelentősen megváltozott a fiatalok szocializációja, a család, a gyermek, az intézmények, az iskola helyzete és szerepe a fiatalok növekedésének, felnőtté válásának támogatásában. Széleskörű tapasztalatok bizonyítják, hogy azok az iskolák sikeresebbek, ahol a diákokkal és a szülőkkel együttműködést alakítanak ki a pedagógiai célok elérése érdekében. A program olyan iskolai működést támogat, amelyben a gyerekek a természetes kíváncsiságukra építve, saját kreativitásukat használva fejlődnek, ahol a pedagógusok és a családok egymást támogatják, és egymásra támaszkodnak az alapvető feladataik ellátásában.

Az iskolával való együttműködést meghatározó fókuszpontok:

– A ma más, mint a tegnap, a holnap más lesz, mint a ma

– Amire a gyereknek szüksége van a személyiségfejlődése során

– Szocializáció, a szocializációs közegek hatása

– Együttműködés, egyéni és közös cselekvések

– Módszertanbővítés, saját fejlesztés 

– Tapasztalatgyűjtés, tapasztalatmegosztás

A program az iskolával kapcsolatos céljait többféle módon igyekszik elérni: a személyiségfejlődéssel és a szocializációval kapcsolatos, korszerű ismeretek elterjesztésével; a gyermekek személyiségfejlődésének, nem kognitív képességei fejlődésének támogatásával. Olyan módszertanok kidolgozásában közreműködik, amelyek eredményeképpen fejlődik a korosztályos és a felnőtt társadalom, továbbá a pedagógusok és a szülők együttműködése. A sikerhez szükséges a csoportos módszertanok erősítése és a szakemberek egyéni fejlődésének a támogatása is.

Az iskolai programot az adott iskolában, településen együtt dolgozó pedagógusoknak, szociális segítőknek, a családokhoz kapcsolódó segítőknek, a szülői szervezetekben dolgozó aktivistáknak és a civil családtámogató szervezetek képviselőinek ajánljuk. A résztvevők kiválasztásának fő szempontja, hogy azonos földrajzi területről legyenek, mert így tudnak valós hatást elérni, egymáshoz kapcsolódni, egymást erősíteni.

A Szülőnek lenni konferencia

A programhoz kapcsolódó konferenciát az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Szülőnek lenni program szervezi 2012 óta. 2022. május 24-én került sor a XI. Szülőnek lenni konferenciára online formában. A rendezvény központi témája a gyermekek biztonsága és fejlődése volt (2). A korábbi konferenciák hagyományait folytatva neves szakemberek közreműködésével beszélgettek a szervezők a gyerekeket és a családokat érintő témákról. Az előadók hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat osztottak meg, követendő példákat mutattak be. A beszélgetések során szó esett az európai polgárosult iskoláról, a szakközépiskolák világáról, a Tanítsunk Magyarországért! programról is. Bemutatkoztak a gyerekeket támogató szervezetek, beszélgettek a gyerekek olvasási szokásairól, arról, hogy miben tud segíteni az iskola.

Összegzés

Az érdeklődő szülők és szakemberek a családi, az iskolai működést és a gyermekek fejlődését segítő valamennyi programhoz kapcsolódhatnak. Több szakmai területen is lehetséges pályázati programokban való együttműködés. A közvetlen célcsoportok mellett a program szervezői lehetőséget látnak további szervezetek kapcsolódására is. Nyitottak arra, hogy együttműködjenek a családdal, az iskolával és a gyermekekkel foglalkozó rokon célú pályázati programok résztvevőivel, a helyi hatású, szociális témákkal foglalkozó szervezetekkel, a nevelőszülői hálózatokkal, a szociális munkásokkal, helyi szülői, családi szervezetekkel, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokkal, a Pedagógiai Oktatási Központokkal, a tankerületi központokkal és a családi napközikkel. A Szülőnek lenni program azért munkálkodik, hogy a szülőség a társadalmi közbeszéd része legyen, és a szülőségről felhalmozódott tudások váljanak a családok hétköznapjainak a gyakorlatává. Ebben együttműködik minden olyan szakmai partnerrel, amely elkötelezett a gyerekek, az iskola és a családok támogatása mellett.

 

Irodalom

 

(1) A Szülőnek lenni program honlapja. https://szulonek-lenni.webnode.hu/ (2022. május 31.)

(2) A XI. Szülőnek lenni konferencia honlapja. https://szulonek-lenni.webnode.hu/konferencia-2022/ (2022. május 31.)

Cserey, Miklós: Being a Parent program for children

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2022. évi 2. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–