Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

DOI: 10.21030/anyp.2023.2.7

Tomori Tímea

Az anyanyelvi nevelés játékos fejlesztői, az Ékesszólás Kiskönyvtára sorozat feladatgyűjteményei

 

Kiss Gábor – Mandl Orsolya

Anya – nyelv – kvíz

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2022. 188 OLDAL 

Anya – nyelv – lecke

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2022. 176 OLDAL

 

Szőcsné Antal Irén

Anya – nyelv – varázs

TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2022. 224 OLDAL

 

   

 

Az anyanyelvi tudás egyik meghatározója a mentális lexikon. A mentális lexikon működése alapján aktív, passzív és éppen aktivált szókincset különítenek el a kutatók, attól függően, hogy a gyakran használt és könnyen előhívható, a ritkán használt, de jelentéstulajdonításra képes, esetleg az aktuális kommunikációs helyzetben használt kifejezések alkalmazásáról van-e szó (Gósy 2005; Csárdás–Bóna 2022). Az anyanyelvi nevelés kiemelt feladata a szókincsbővítés és a jelentéstulajdonítás, hiszen ezek hiányossága az egyén későbbi fejlődésében, oktatásában, nevelésében is maradandó problémákat eredményezhet. A szövegértés és a szövegalkotás – mint az alaptanterv által is minden anyanyelvi témakör bevezetésénél meghatározott és kiemelt fejlesztendő terület – szervesen épít a mentális lexikonra, a fejlesztése rendkívül fontos egészen kisgyermekkortól kezdve. Ennek legjobb módja a játékosság, a nem direkt tanulási forma. A szókincstesztek közül több (LAPP-teszt, Gardner-féle expresszív szókincsvizsgálat, Mill Hill szókincsteszt, Meixner-féle szókincsvizsgálat, Peabody szókincsvizsgálat) (Juhász–Radics 2019) a szókincs méretéről ad információt a tesztet elvégzők számára. Az anyanyelvi fejlesztő óráknak jó kiindulópontja lehet a korosztálynak megfelelő szókincsteszt elvégzése annak érdekében, hogy a pedagógus szembesüljön diákjai lexémaszintű tudásával, és ezt tervezetten fejleszthesse. A tudatosság, a megfelelő szintű célkitűzések a pedagógiai tervezési folyamat első és legfontosabb alappillérei, hiszen az előzetes tudást felmérve adódik lehetőség arra, hogy a tanítási órát hatékonyan megtervezhessük.

A játékhoz köthető pozitív emóciók azt is befolyásolják, hogy az egyén szívesebben vonódik be olyan tevékenységekbe, amelyek nem a hagyományos tanulást juttatják az eszébe, hanem valamilyen módon ösztönzik a kitűzött feladat elvégzésére. Így van ez az anyanyelvi órákon is. A játékos feladatok képesek arra, hogy eljuttassák a gyerekeket a flow-élményhez, azaz olyan tudatállapotot hozzanak létre, amelyek ezt a hosszan tartó pozitív érzést generálják (Bálint 2022). A játék segít abban, hogy „érdekesebbé és eredményesebbé tegye” az élet számos területét, így az oktatást is (Boronkai 2022). A flow-élmény azonban kizárólag akkor érhető el, ha a diákok számára előkészített játékos jellegű feladatok nehézségi foka nem túl magas, azaz még teljesíthető, de nem is túl alacsony, vagyis muszáj, hogy kihívást jelentsen (Sebestyén–Nagy-Képes 2022).

Ez a kihívás, főleg abban az esetben, ha játékos feladatokkal teli kiadványokat állítunk a középpontba, a nehézségi fokok jelölésével hatékonnyá teheti az egyén önálló munkáját is. A címben jelölt három kötet közös, rendkívül szimpatikus tulajdonsága többek között az is, hogy a számba vett feladatokat három nehézségi szinten osztályozzák a szerzők és a szerkesztők. Ez lehetőséget nyújt a korosztályok találkozására, az együttgondolkodásra, a hasznos időtöltésre, hiszen az alacsonyabb, egyes nehézségi szintű feladatokat a fiatalabb korosztály számára, míg a hármas szintű feladatokat leginkább a középiskolás és felnőtt korosztály számára ajánlják a szerkesztők. A megfelelő szint kiválasztása hozzásegítheti a gondolkodót a flow-élmény eléréséhez, a motiváció fenntartásához. A pedagógusokat a három rendszerezési szint segíti abban, hogy mely oldalakról érdemes diákjaik számára válogatniuk a rendkívül érdekes és izgalmas feladatok közül, ha egy tanítási órán szeretnének a feladatgyűjteményekből dolgozni, támogatva a gyermekek szókincsének, műveltségének a fejlődését.

 

Anya – nyelv – kvíz

150 nyelvi és műveltségi feladatsor 1500 idegen és jövevényszóval tematikus elrendezésben

Az Anya – nyelv – kvíz című kiadvány 150 feladatsora 170 oldalon kapott helyett, amelyet 17 oldalon át követnek a feladatok megoldásai. Ez lehetőséget biztosít az azonnali önellenőrzésre, továbbá iskolai környezetben a pedagógus munkáját is segíti. A kötetben, amely Az Ékesszólás Kiskönyvtára című sorozat 87. kötete, két feladattípus szerepel, a Párosítsd össze! és az Egészítsd ki!

A párosítást szorgalmazó feladatok első soraiban a nehézségi besorolásnak megfelelő szavakat találunk a szokásos módon, az ábécé nagybetűivel ellátva. A szavakat jelölő nagybetűket kell a megfelelő – többnyire egy-két soros – magyarázatok mellé beírni, hogy megtörténjen a hozzárendelés.

Például:

A: alga, B: bambusz, C: citrusfélék, D: jázmin, E: kaktusz, F: lián, G: lótusz, H: nektár, I: papirusz, J: pollen

1. sivatagos vidéken élő levéltelen, tüskés, szárazságtűrő növény

(Kiss–Mandl 2022a: 15).

A kiegészítést kérő feladatoknál előbb egy magyarázatot, szinonimát, esetleg leírást találunk, majd az „akasztófa”-típusú játék következik, de itt nem kell betűket kérni, a magánhangzók ugyanis már előre adottak, egyszerűen csak a megadott segítség nyomán ki kell találni a helyes megoldást.

Például: paraj

_ _ e _ ó _

(Kiss–Mandl 2022a: 18).

A kötet két nagyobb témakört, az Élővilág és Az ember környezete címűeket öleli fel, amelyek olyan altémákat taglalnak, mint növények; állatok; emberek; lakóhely; lakberendezés; öltözködés; táplálkozás; oktatás, nevelés; tudományok; egészségügy; közélet, honvédelem; gazdasági élet, munka; szabadidő, szórakozás; kultúra, művészet; vallások. A széles spektrumot bemutató témakörök lehetőséget biztosítanak arra, hogy ne egyszerű szókincsfejlesztésről legyen szó, hanem „– sajátos módon a szavakon keresztül, a ritkább szavak megismertetésével – a műveltség növelését is szolgálják” (Kiss–Mandl 2022a: 12–13).

 

Anya – nyelv – lecke

100 szövegértési és szókincsfejlesztő feladatsor diákoknak tematikus elrendezésben

Az Anya – nyelv – lecke rejtvényfejtő kiadvány, Az Ékesszólás Kiskönyvtára című sorozat 85. példánya. A benne szereplő feladatok egy-egy hosszabb vagy rövidebb leírást tartalmaznak, amelyek segítségként szolgálnak az adott fejtörő kitalálásához. A leírás alatt egy olyan mondatot találunk, amelyben a megadott betűk segítségével egy hiányzó szót kell pótolni.

Például: nagyobb hadművelet

Napóleon  _ a _ j _ r _ _-airól több film készült.

(Kiss–Mandl 2022b: 130).

A szerkesztők 100 feladatsort állítottak össze, amelyek mindegyike tíz feladatot ad közre. A szerkesztés hű Az Anya – nyelv – kvíz című kiadvány főbb tematikus egységeihez. Új témaként jelenik meg az emberi kommunikáció, amely a gondolatok és az érzelmek közlésére fekteti a hangsúlyt. Ugyanakkor számtalan altémát is találhatunk, amelyek a különböző tantárgyak tudásanyagát is támogathatják, így (számos témakörből kiemelve a teljesség igénye nélkül néhányat) a biológia tantárgyhoz jól illeszkedik a növények részei vagy az állatok élőhelye altémakör, de találunk csillagászat, földrajz, matematika, mértan, informatika, telekommunikáció, orvostudomány, politika, közgazdaság, sport, színművészet, zene és történelmi kor, korszak altémákat is. „(…) az Anya – nyelv – lecke feladatgyűjtemény használói játékos és izgalmas formában valóban csiszolják, pontosítják, bővítik szókincsüket, magyar nyelvi szóismereteiket” (Kiss–Mandl 2022b: 11).

 

Anya – nyelv – varázs

430 nyelvi fejtörő és rejtvény

Az Ékesszólás Kiskönyvtára című sorozat 84. kiadványa az Anya – nyelv – varázs című kötet, amely 194 oldalnyi játékot tartalmaz azok számára, akik valóban játékosan szeretnék az anyanyelvi tudásukat pallérozni. Tíz feladatsort kínál a könyv, amelyben a szópiramis, az ékelődés, a toldozgatás, a „neves” fejtörők, az ez „állati”!, a testünk részei, a szólások, a közmondások, a foglalkozások és mesterségek, az érdekes szavak, a híres emberek és a vegyes feladványok kaptak helyet. Mint az előző két kötetben, ebben is a feladványokat követik a megoldások. A munkáltatókönyv számos feladattípust tartalmaz, amelyek fejlesztik a szókincsen kívül a nyelvi kreativitást is.

Például: Ki mit csinál?

A keresztnevekben úgy kell kicserélni a magánhangzókat (ahol szükséges), hogy igealakokat kapjunk (több megoldás is lehetséges).

Ábel – abál

Ádám – ________

(Szőcsné 2022: 37).

„Ez a könyv gondolkodni is tanít, nagyon fontos a játékosok kreativitása, amikor a feladványoknak sokféle megoldása létezik” (Szőcsné 2022: 7).

Az Ékesszólás Kiskönyvtára című sorozat 84., 85. és 87. kiadványai tudatos használattal, megfelelő feladatválasztással jelentős mértékben hozzájárulnak az egyén szókincsének a bővítéséhez, a gondolkodás fejlődéséhez és a kreativitás kiteljesedéséhez. A játékos ismeretbővítő gyűjtemény lehetőséget ad arra, hogy ha osztálytermi környezetben alkalmazzuk a kötetek kérdéseit, úgy ezek jellegéből fakadóan felkeltsük és fenn is tartsuk a tanulók motivációját a téma iránt. A kötetek elkészítésekor a szerkesztők elsősorban Eőry Vilma (főszerk.) Magyar értelmező szótár diákoknak. Szómagyarázatok példamondatokkal című kiadványát használták fel, így a tanítási órán nem pusztán játékos feladatok megoldására, hanem a szótárhasználat tudatos fejlesztésére is sor kerülhet. Az ismertetett kiadványok az iskola világán kívül is jól hasznosíthatók egyénileg vagy nagyobb társaságokban minden korosztály számára.

 

Irodalom

 

Bálint Ágnes 2022. Játék és tanulás. In.: Dezső Renáta Anna – Orsós Anna – Ács Marianna – Huszár Zsuzsanna (szerk.) A kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzés és neveléstudományi kutatás aktuális és történeti tárházának érétkei. PTE BTK. Pécs. https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/34483/PTE-BTK-20220916-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=118 (2023. március 23.)

Boronkai Dóra 2022. Játékalapú tanulás és anyanyelvi nevelés az alsófokú pedagógusképzésben. Anyanyelv-pedagógia 3. https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/pdf/Anyp_XV_2022_3_3.pdf (2023. március 23.) https://doi.org/10.21030/anyp.2022.3.3

Csárdás László – Bóna Judit 2022. Sokszínű beszédtudomány. Akadémiai Kiadó. Budapest. https://doi.org/10.1556/9789634548140

Eőry Vilma (főszerk.) 2010. Magyar értelmező szótár diákoknak. Szómagyarázatok példamondatokkal. Tinta Könyvkiadó. Budapest.

Gósy Mária 2008. A szövegértő olvasás. Anyanyelv-pedagógia 1. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=25. (2023. március 23.)

Kiss Gábor – Mandl Orsolya (szerk.) 2022a. Anya – nyelv – kvíz. 150 nyelvi és műveltségi feladatsor 1500 idegen és jövevényszóval tematikus elrendezésben. Tinta Könyvkiadó. Budapest.

Kiss Gábor – Mandl Orsolya (szerk.) 2022b. Anya – nyelv – lecke. 100 szövegértési és szókincsfejlesztő feladatsor diákoknak tematikus elrendezésben. Tinta Könyvkiadó. Budapest.

Sebestyén Krisztina – Nagy-Képes Gabriella 2022. Készítsünk térképet LEGO® elemekből! In: János István (szerk.) Acta Academiae Nyíregyhaziensis 6. Tradíció és innováció ötvözete a Nyíregyházi Egyetemen. Imi Print Nyomda. Nyíregyháza.

Szőcsné Antal Irén 2022. Anya – nyelv – varázs. 430 nyelvi fejtörő és rejtvény. Tinta Könyvkiadó. Budapest.

Tomori, Tímea: The playful developers of mother tongue education, the Little Library of Elocution series

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2023. évi 2. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–